Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komunikaty i ogłoszenia 2020 rok

Ogłoszenie nr 1/2020 o sprzedaży samochodu osobowego z dnia 3 stycznia 2020 r. (pdf, 292 KB)
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup samochodu osobowego Dacia Logan, nr rej PP 58855. Termin składania ofert do dnia 21 stycznia 2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Młodych 78, pokój nr 1.


 

 wersja o wiekszej dostepności ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (pdf, 177 KB)

 

OGŁOSZENIE

 

o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego – Volkswagen Transporter
9 osobowy – oferta Nr 1/2020

Sprzedający – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile, ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła

telefon 67 349-09-67

O G Ł A S Z A

 

o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego:

1. Volkswagen Transporter 9 osobowy Rok produkcji 2006, Pojemność cylindrów 1896,00 cm3, moc - 77 kW, Win WV2ZZZ7HZ7X009803, Nr rej.  PP 55733,

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany pojazd. Samochód jest sprawny, występujące usterki techniczne:

     1. Ogniska korozji podwozia, wydechu, nadwozia,

     2. Urwany zaczep kosz koła zapasowego,

     3. uszkodzone pasy bezpieczeństwa pasażerów,

     4. Wycieki oleju z silnika,

     5. Usterki w układzie zawieszenia przedniego,

     6. Luzy w układzie kierowniczym,

     7. Bicia w układzie hamulcowym,

     8. Wyraźne ślady zużycia wnętrza pojazdu.

Przebieg – 449.300 km,  przegląd techniczny do 05.12.2020r. Pozostałe elementy pojazdu sprawne.

3. Cena minimalna - brutto 10.000,00 zł. – dziesięć tysięcy złotych.

4. Samochód można oglądać w dniach 08 i 09 czerwca 2020r.  w godzinach od 1000 do 1200 na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile - po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobą upoważnioną do udzielania informacji – kierowca tel. 67 349-09-67.

5. Ofertę kupna należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta – Volkswagen” w terminie do dnia 15.06.2020r. do godziny 900 w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile. Oferta złożona po terminie nie zostanie włączona do dalszego postępowania.

6. Oferta winna zostać złożona na druku oferty – załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone w innej formie zostaną odrzucone.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 915 w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile. Ze względu na panująca pandemię nie przewiduje się obecności oferentów w trakcie otwierania ofert. 

8. Sprzedający dokona wyboru oferenta, który złoży ofertę zgodnie z niniejszym ogłoszeniem
i zaproponuje najwyższą cenę – wyższą od ceny minimalnej. W przypadku złożenia przez więcej, jak jednego oferenta, oferty z identyczną najwyższą ceną, sprzedający powiadomi o tym tych oferentów pisemnie i wezwie ich do zaproponowania nowej – wyższej oferty.

9. Sprzedający, pisemnie powiadomi o wyniku postępowania tylko oferenta, którego ofertę wybrał
i wyznaczy mu termin zapłaty oferowanej ceny oraz termin podpisania umowy kupna samochodu (załącznik nr 2). W przypadku, gdy wybrany oferent nie dokona wpłaty ceny w wyznaczonym terminie, sprzedający dokona wyboru i powiadomi o tym oferenta, który zaoferował cenę kolejną co do wysokości.

10. Sprzedający wystawi kupującemu dokument sprzedaży – Faktura („zw”) – zwolniony
z opodatkowania  - Art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.

11. Przeniesienie własności samochodu nastąpi z chwilą podpisania umowy (załącznik Nr 3), a jego wydanie po zapłacie ceny.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, do czasu dokonania zapłaty zgodnie z terminem.

13. Ogłoszenie zamieszczono w dniu 25.05.2020r. na stronie www.bip.pila.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.

 

Piła, 25.05.2020r. 
 

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Joanna Uszko 2020-05-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-22

wersja o wiekszej dostepności Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pile

Zarząd Powiatu w Pile zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Komunikat o rozstrzygnięciu na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego z dnia 29.06.2020 r. (pdf, 41 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Tomasz Pawłowski 2020-05-04
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-30

wersja o wiekszej dostepności Decyzja Starosty Pilskiego nr WN.6821.29.2019.IX z dnia 16 stycznia 2020 r.  ograniczającą sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji jako działka nr 285, obręb 0010 Rzadkowo.


 

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 06 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.153.2020.AI/OZ , dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacja na działce o nr ewid. 56/9, obręb 0078 Pokrzywnica, gm. Szydłowo, powiat pilski.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-13
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-13
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 20 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.138.2020.AS (pdf, 348 Kb)
dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna  ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna w Ujściu z lokalizacją na działce o nr ewid. 47/2, obręb Miasto Ujście, gm. Ujście, powiat pilski.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-26
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-06-19
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-19

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile (pdf,  918 KB)
Szkolenie sportowe - rekreacyjne dzieci i młodzieży w żeglarstwie.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Michał Miszczak 2020-07-06
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-07
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Rafał Kledzik 2020-07-08
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Jagodzińska 2020-07-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba wprowadzająca informację Kinga Wertka 2020-07-30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Małgorzata Maczan 2020-07-30
Ostatnia aktualizacja Kinga Wertka 2020-07-30

 Ogłoszenie Starosty Pilskiego z dnia 28.07.2020 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 290 obręb 0010 Rzadkowo. (pdf, 109 Kb)  Ogłoszenie Starosty Pilskiego z dnia 28.07.2020 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 290 obręb 0010 Rzadkowo. (pdf, 85 KB)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Małgorzata Maczan 2020-07-28
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-30
  • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
  • data utworzenia strony: 07-01-2020 | 12:21
  • data ostatniej modyfikacji: 30-07-2020 | 12:50