Wyszukiwarka Mobilna

Menu

wersja o wiekszej dostepności Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w Nieżychowie, nr dz. 212/2, 212/3, 212/25. (PDF, 66KB)

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 02 grudnia 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego

Ogłoszenie Starosty Pilskiego nr WN.6821.29.2019.IX z dnia 29 listopada 2019 r., w którym  działając na podstawie art. 49  k.p.a. podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 26 listopada 2019 r., numer WN.6821.29.2019.IX zawiadomił o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu  z dnia 8 lipca 2019r. nr O-IP/RN/15975/2019, reprezentowanej przez pełnomocnika Bogumiła Walca, dotyczącej wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285, obręb 0010 Rzadkowo, gmina Kaczory, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, poprzez zezwolenie ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, polegające na posadowieniu jednego słupa oraz podwieszeniu napowietrznych przewodów linii, a także na jej funkcjonowanie po wybudowaniu, na części nieruchomości w pasie technologicznym o łącznej powierzchni 249 m² oraz o wydanie decyzji na podstawie art. 124b ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.

wersja o wiekszej dostepności  Lista osób zakwalifikowanych do I-go przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Nieżychowo składającej się z działek o nr. ewid. 212/2, 212/3, 212/25

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie  znak:  BD.ZUZ.2.421.377.2019.AI  z  dnia  18  listopada  2019 r.
o wszczęciu  postępowania administracyjnego,   na   wniosek  osoby  fizycznej,  w   sprawie  pozwolenia  wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków  z  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  z lokalizacją  na  działce  o  nr  ewid.  189/4 obręb Walentynowo, gm. Łobżenica, powiat pilski.

Zawiadomienie  Dyrektora Zarządu  Zlewni  w   Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak: BD.ZUZ.2.421.378.2019.AS  z  dnia  14  listopada  2019 r.  
o  wszczęciu  postępowania administracyjnego ,  na  wniosek osoby fizycznej,  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska  wodnego  z  myjni  samochodowej  z  przeznaczeniem  do  mycia  maszyn    rolniczych, zlokalizowanej  przy  ul. Przemysłowej  62 w  m.  Piła ( działka o nr ewid. 429, obręb 0036, gm. Piła, powiat pilski)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14 listopada 2019 r. (znak WN.6821.27.2019.VIII)
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92, obręb 0074, gmina Szydłowo.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Pile z dnia 07 listopada 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.361.2019.SA - Zawiadomienie o wszczęciu,  na  wniosek Gminy Szydłowo,  postępowania  administracyjnego  w   sprawie udzielenia dla potrzeb inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Szydłowie – 1 etap” pozwolenia   wodnoprawnego  na:
1. likwidację urządzenia wodnego – przepustu w km 25+348,45 drogi wojewódzkiej nr 179 z lokalizacją na działce o nr ewid. 22, obręb Szydłowo, gm. Szydłowo, powiat pilski;
2. wykonanie urządzenia wodnego – przepustu w km 25+348,45 drogi wojewódzkiej nr 179
z lokalizacją na działce o nr ewid. 22, obręb Szydłowo, gm. Szydłowo, powiat pilski.

Zawiadomienie z dnia 4.11.2019 r.
o czynnościach wzowienia znaków granicznych w miejscowości Białośliwie na gruncie działki 831/2, obręb ewidencyjny Białośliwie, gm. Białośliwie.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Pile z dnia 29 października 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.362.2019.OZ - Zawiadomienie o wszczęciu  na  wniosek  osoby  fizycznej  postępowania  administracyjnego  w   sprawie wydania   pozwolenia   wodnoprawnego   na   likwidację  dwóch   odcinków  rowów  melioracyjnych  oraz wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego z lokalizacją na działkach o nr ewid. 235 i 236/1, obręb Brodna, gm. Kaczory, powiat pilski.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego z dnia 29.10.2019 r.
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Byszki

Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek osoby fizycznej postępowania administracyjnego z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – dwóch rowów z lokalizacją na działkach o nr ewid. 90,91 obręb 0004 Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski oraz na wykonanie urządzeń wodnych – trzech stawów ziemnych z lokalizacją na działkach o nr ewid. 90, 91, 95/2 obręb 0004 Grabówno, gm. Miasteczko Kraj., powiat pilski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17 października 2019 r. nr WN.6821.29.2019.IX
Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124b, art. 124a i art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Starosta Pilski, zawiadamia o wszczęciu z dniem 10 października 2019 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu  z dnia 8 lipca 2019r. nr O-IP/RN/15975/2019, reprezentowanej przez pełnomocnika Bogumiła Walca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285, obręb 0010 Rzadkowo, gmina Kaczory, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, poprzez zezwolenie ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, polegające na posadowieniu jednego słupa oraz podwieszeniu napowietrznych przewodów linii, a także na jej funkcjonowanie po wybudowaniu, na części nieruchomości w pasie technologicznym o łącznej powierzchni 249 m² oraz o wydanie decyzji na podstawie art. 124b ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Decyzja z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.)”.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego z dnia 27.09.2019 r.
w sprawie wspólnoty gruntowej w Byszkach

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nieżychowie, gm. Białośliwie, powiat pilski, oznaczonej nr. ewid. 212/2, 212/3 i 212/25 o łącznej powierzchni 4,1300 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Chodzieży V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku prowadzona jest księga wieczysta PO2H/00018987/4, adres administracyjny nieruchomości: Nieżychowo Cena wywoławcza wynosi 5.000.000.00 zł.      
Wadium wynosi 500.000,00 zł i należy je wnieść w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. na rachunek Powiatu Pilskiego: PKO BP.S.A. w Pile nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242
Przetarg   odbędzie się dnia 29 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy al. Niepodległości  33-35, sala nr 39 i rozpocznie się o godzinie 9.00.
Pełna treść ogłoszenia  i załączniki poniżej.
Ogłoszenie
Uchwała nr 176.2019 Zarządu Powiatu w Pile
Mapa nieruchomości
klauzula informacyjna
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 18 września 2019 r. przez Stowarzyszenie "AleBabki i Przyjaciele" ESZ 50

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:  BD.ZUZ.2.421.308.2019.AI z dnia 16 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szydłowo w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej ( działka o nr ewid. 440 obręb 0077 Kotuń, gm. Szydłowo, powiat pilski ) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do  wód  –  rzeki  Kotunianki  za  pośrednictwem  w/w  wylotu, wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych dróg osiedlowych, z lokalizacją na działce o nr ewid. 339 obręb 0077 Kotuń, gm. Szydłowo, powiat pilski).

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak: BD.ZUZ.2.421.313.2019.DS  z  dnia  16  września 2019 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego   na  wniosek  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb projektu pn. „Projekt rozbudowy mostu przez rzekę Gwdę w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Piła”.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 17 września 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA", Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 17 września 2019 r. przez Stowarzyszenie Silna Dłoń.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.299.2019.AI z dnia 09 września 2019 r.  
o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód w km 116+300 rzeki Noteć, za pośrednictwem istniejącego wylotu ( działka o nr ewid. 116/5 obręb Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych w m. Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 września 2019 r. przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu  Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  znak: BD.ZUZ.2.421.295.2019.DS  z  dnia  05 września 2019 r.
o  wszczęciu  postępowania w sprawie wydania firmie Colours Factory Spółka z o.o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła pozwolenia  wodnoprawnego wykonanie i likwidację urządzeń wodnych na terenie działek o nr ewid.11/48 i 11/49 obręb 0021 Piła ( gm. Piła, pow. pilski) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych  na terenie działek o nr ewid. 11/49 i 11/26 obręb 0021 Piła ( gmina Piła, pow. pilski).

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - znak: BD.ZUZ.2.421.23.2019.SA z dnia 05 września 2019 r.
o zgromadzeniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych na działkach nr ewid. 3 i 4 obręb 0002 Czajcze ( gmina Wysoka, powiat pilski).

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 
znak: BD.ZUZ.2.421.274.2019.OZ z dnia 05 września 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie  wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających  substancje  szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw Lotos nr 773 w Pile, ul. Okrzei 2A, 64-920 Piła (działka o nr ewid. 278/4, obręb 0018 Piła, gm. Piła, powiat pilski).

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 5 września 2019 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osieku Nad Notecią.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 września 2019 r. przez Stowarzyszenie Zwykłe Ale Babki.

Zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.)”

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Zwykłe Jeziorki - Aktywna Wieś.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego, Piła

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu  Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.261.2019.AS z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wydania KARPOL Spółka z o.o., al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego  podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu KARPOL Spółka z o.o., zlokalizowanego przy al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Pila ( działki o nr ewid. 15/9, 15/60, 15/155, 16/4, 16/11, 16/15, 16/16, 16/17 i 16/18, obręb 0021 Piła, gmina Piła, powiat pilski).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.281.2019.DS z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków pozwolenia wodnoprawnego na:
a)    usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – studni nr 1, położonej na działce o nr ewid. 8253, obręb Jabłonowo, gmina ujście, powiat pilski;
b)    szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.270.2019.AS z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Rynkowej, 64-920 Piła ( działka o nr ewid. 648, obręb 0018 Piła, gm. Piła, powiat pilski).

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego.

Wezwanie dla Osoby Nieznanej do odbioru depozytu pieniężnego po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Dębnie Panu Tadeuszu Kaźmierczaku.

Zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.
o przedłużeniu terminu w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 2 sierpnia 2019 r. przez Oddział Okregowy Polskiego Związku Emerutów, Rencistów i Inwalidów w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 31 lipca 2019 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca".

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 19 lipca 2019 r. przez Oddział okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy z dnia 05.07.2019 r.,  nr: BD.RUZ.421.28.4.2019.PC,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie,  obejmującego wykonanie urządzeń wodnych: dwóch studni chłonnych oraz usługę wodą polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte oraz zamknięte systemy kanalizacyjne, do urządzeń wodnych zlokalizowanych na dz. nr 91 obręb Piła 14.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 lipca 2019 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 03 lipca 2019 r. przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profil Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Klub Sportowy Gwardia, Piła

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r., w sprawie wspólnoty gruntowej

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie "Powiatowe Forum Wolontariatu" Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 czerwca 2019 r. przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspomożycielka, Piła

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile  
z dnia 14 czerwca 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.209.2019.AS, w sprawie wydania Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 4 służącej do ujmowania wód podziemnych, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 3/3, obręb 0001 Piła, gmina Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Nasze Dolaszewo Koło Gospodyń Wiejskich

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie STOWARZYSZENIE WSPOMOŻYCIELKA, Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie AKTYWNE GRABÓWNO

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie"Nasza Wieś" w Jabłonowie.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 czerwca 2019 r. przez "Powiatowe Forum Wolontariatu", Piła.

Zawiadomienie z dnia 27 maja 2019 r.
o czynnościach wznowienia znaków granicznych.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 czerwca 2019 r. przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile.

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z dnia 31 maja 2019 r.
o możliwości składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 31 maja 2019 r.
o nabyciu nieodpłatnie z dniem 1 stycznia 2016 r. mienia „Goliat Innovations” J.V. Sp. z o. o.”, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.).

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 29 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 29 maja 2019 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 27 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Złote Nutki Piły.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pile
Zarząd Powiatu w Pile zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego.
Komunikat
Informacja o wybraniu oferty z dnia 14 czerwca 2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 maja 2019 r. przez OKRĘG NADNOTECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PILE.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 15 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kaczory.

Zawiadomienie z dnia 10 maja 2019 r.
o czynnościach wznowienia znaków granicznych.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 07 maja 2019 r. znak: BD.ZUZ.421.133.2019.OZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia Ardagh Glass S.A. w Gostyniu Zakład w Ujściu pozwoleń  
w zakresie:

- wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 16.12.2015 r., znak: ŚR.6341.99.2015.VIII;

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „Elmech” w Ujściu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 07 maja 2019 r. znak: BD.ZUZ.2.421.112.2019.SA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia Powiatowi Pilskiemu pozwoleń w zakresie:

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 2, obręb Zawada, gmina Szydłowo;

- na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej drogi powiatowej nr 1173P za pomocą projektowanych  urządzeń retencyjno – rozsączających do ziemi ( działka nr 2, obręb Zawada, gmina Szydłowo).

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 maja 2019 r. przez Ochotnicza Straż Pożarną w Brzostowie.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 maja 2019 r. przez Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii Wojskowej "Rajtar".

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy ISKRA.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy ISKRA.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

Zawiadomienie o wizji lokalnej
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.), załączone zawiadomienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie za pośrednictwem istniejącego urządzenia wodnego – drenu rozsączającego do ziemi ( działka  o nr ewid. 29/15, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych zakładu INSEFARM Sp. z o.o. w Śmiłowie z lokalizacją na działkach o nr ewid. 37 i 29/15, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 31 maja 2019 r.
o nabyciu nieodpłatnie z dniem 1 stycznia 2016 r. mienia „Goliat Innovations” J.V. Sp. z o. o.”, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.), decyzje z dnia 31 maja 2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Silna Dłoń

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 29 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Zwykłe KULTURA w MIG

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Goliat Innovations J.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.)

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Pile

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Skrzatusz

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia z dniem 1 stycznia 2016 przez Skarb Państwa, mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r. o wskazaniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Byszki.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 kwietnia 2019 r. przez STOWARZYSZENIE KLUB BIEGOWY 4 RUN TEAM PIŁA

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 08 kwietnia 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do ziemi za pośrednictwem w/w urządzeń z lokalizacją na terenie działki nr ewid. 18, obręb Jeziorki gm. Kaczory.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 04 kwietnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia z dnia 04 kwietnia 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.429.2018.RB prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Pile  udzielającej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie, retencjonowanie oraz korzystanie z wód do celów energetycznych, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnianie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ujściu.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Fundację Pinata.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Sailing Team Ferajna.

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
z dnia 29.03.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 marca 2019 r. znak: BD.RUZ.421.60.11.2019.AMD firmie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych.

Zawiadomienie Dyrektora  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile 
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu firmy NOVA TERM Sp. z o.o. sp. k.  ul. Krańcowa w m. Szydłowo, działka nr 227/6 obręb 0074 Szydłowo.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy powyżej 10 kW na odcinku rzeki Gwdy w km od 27+030 do  22+380 w m. Piła tj. od przystani nr 1 do przystani nr 4.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Prywatno  Handlowo-Usługowego PETROL – HAWEN Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona Spółka Jawna  zlokalizowanego w m. Piła, działki nr 291/16 i 295/15, obręb Piła.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z dwuotworowego czwartorzędowego gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 92/2 w miejscowości Falmierowo, obręb 0006 Falmierowo, gmina Wyrzysk.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 marca 2019 r. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia ASTA-NET S.A. ul. Podgórna 10, 64-920 Piła pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – przekroczenie telekomunikacyjną linia kablową rzeki Lubcza na terenie działek nr 275/1 i 321 położonych w obrębie Dźwierszno Małe, gmina Łobżenica.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 26 marca 2019 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego firmie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych, al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, na usługę wodną obejmującą piętrzenie, retencjonowanie oraz korzystanie z wód do celów energetycznych, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 marca 2019 r. przez UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY PIŁA

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 marca 2019 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie:
-  wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., znak: DSR-II-1.7322.140.2015;
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przepustu żelbetowego w km 25+240 rzeki Gwdy na działkach nr 4/2 i 4/3, obręb 0016 Piła, gm. Piła ,  na wykonanie urządzeń wodnych  - 7 wylotów, rurociągu, stawu rekreacyjnego, kładki pieszo – rowerowej, obiektu mostowego w km 26+460 starorzecza rzeki Gwdy, robót w wodach, na wykonanie usług wodnych oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego do dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejących trzech ujęć wód podziemnych ( studnie nr 1, 2 i 3) zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 156 obręb Piła, gm. Piła oraz 158/1 i 180/1 obręb Dolaszewo, gm. Szydłowo.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 13 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie "Teatralna 1" Piła.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
z dnia 27 lutego 2019 r. zawiadamiające, że zostały zgromadzone dowody i materiały w sprawie postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb oraz usługi wodne obejmujące piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Gwdy oraz korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Dobrzyca.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Skrzatuszu, Nr działki 166, ogłoszony 5 marca 2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 lutego 2019 r. przez Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC PIŁA.

Zawiadomienie z dnia 27 lutego 2019 r.
o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego stawu, z lokalizacją na działce o nr ewid. 168/2, obręb Tłukomy, gm. Wysoka.

Zawiadomienie z dnia 21 lutego 2019 r.
o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie sródlądowych wód rzeki Ruda.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 21 lutego 2019 r. o wszczęciu na wniosek Sady Dolina Noteci Henryk Stokłosa postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia - studni głębinowej ST - 1.

Ogłoszenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o sprzedaży samochodu ciężarowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup samochodu ciężarowego VW LT-28, nr rej PP 55111.

Ogłoszenie nr 1/2019 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 4 lutego 2019 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Pilskiego nr 759 z dnia 27.08.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177p w miejscowości Śmiłowo i umarzającej postępowanie w organu I instancji.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 2 stycznia 2019 r. o wszczęciu na wniosek prowadzących działalność pod nazwą VIVO! POLAND Spółka z o.o. Waraszawa Centrum Handlowe VIVO! Piła  postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na VIVO!POLAND Sp. z o.o. Warszawa Centrum Handlowe VIVO! Piła, udzielonego Klio Real Sp. z o.o. Warszawa, decyzją Starosty Pilskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych do wód w km 20+250 rzeki Gwdy w m. Piła dla obiektu Centrum Handlowe VIVO w Pile.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 31 grudnia 2018 r. o wszczęciu na wniosek "AGORA" S.A. Oddział w Pile postępwoania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
z dnia 21 grudnia 2018 r. o terminie zakończenia sprawy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód rzeki Gwdy.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Gwdy oraz na korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Koszyce, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjnowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Gwdy oraz na korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Koszyce, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjnowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu służącego do wprowadzania wody do wód - naturalnego zbiornika wodnego oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem ww. wylotu do wód - naturalnego zbiornika wodnego, z lokalizacją na terenie działek obręb 0015 Piła.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 18 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Wysoka Wielka, decyzją Starosty Pilskiego z dnia 15.09.2015 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni nr 1 poł. na działce o nr ewid. 1135 Wysoka Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 17 grudnia 2018 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego MEW Energy Sp. z o.o. Bydgoszcz na korzystanie z wód rzeki Gwdy.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r. o wskazaniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Byszki.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 listopada 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” w Ujściu.

Zawiadomienie z dnia 20 listopada 2018 r.
o czynnościach wznowienia znaków granicznych.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 30 października 2018 r. przez Stowarzyszenie Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Informacja z dnia 24 października 2018 r.
o wyborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 4 października 2018 r.
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowie obejmującej - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. WALKI MŁODYCH w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Walki Młodych, obiektu inżynieryjnego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła - Poznań, wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy” w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia” (obecnie ul. Młodych), w granicach administracyjnych miejscowości Piła.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 15 października 2018 r.
orzekająca o udzieleniu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 0072 Skrzatusz, gmina Szydłowo, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 4/31 o pow. 0,8000 ha, 4/32 o pow. 0,1000 ha i 4/33 o pow. 0,8000 ha, w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz, zgodnie z decyzją Starosty Pilskiego nr WN.6821.16.2018.il z dnia 12 października 2018 roku.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 12 października 2018 r.
orzekająca o udostępnieniu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 0072 Skrzatusz, gmina Szydłowo, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 4/31 o pow. 0,8000, 4/32 o pow. 0,1000 ha i 4/33 o pow. 0,8000 ha, w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina-Wałcz.

Wykaz nieruchomości lokalowych
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej w Pile przy ul. Słowackiego, ogłoszony 9 października 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 października 2018 r. przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 27 września 2018 r. o wskazaniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Byszki.

Orzeczenie Starosty Pilskiego z dnia 27 września 2018 r.
udzielające zezwolenie dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, ozn. jako działka ewidencyjna nr 92, obręb Szydłowo, gmina Szydłowo - w celu wykonania prac remontowo - konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz.

Orzeczenie Starosty Pilskiego z dnia 27 września 2018 r.
udzielające zezwolenie dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, ozn. jako działka ewidencyjna nr 4/30, obręb Skrzatusz, gmina Szydłowo - w celu wykonania prac remontowo - konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz.

Orzeczenie Starosty Pilskiego z dnia 27 września 2018 r.
udzielające zezwolenie dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, ozn. jako działki ewidencyjne nr 4/4 i 4/19, obręb Skrzatusz, gmina Szydłowo - w celu wykonania prac remontowo - konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie udostępnienia ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, części nieruchomości, ozn. jako działka ewidencyjna nr 92, obręb Skrzatusz, gmina Szydłowo - w celu wykonania prac remontowo - konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie udostępnienia ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, części nieruchomości, ozn. jako działka ewidencyjna nr 4/30, obręb Skrzatusz, gmina Szydłowo - w celu wykonania prac remontowo - konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie udostępnienia ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, części nieruchomości, ozn. jako działki ewidencyjne nr 4/4 i 4/19, obręb Skrzatusz, gmina Szydłowo - w celu wykonania prac remontowo - konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina - Wałcz.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego
pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 21 września 2018 r. przez Stowarzyszenie "Teatralna 1" w Pile.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych
w dniu 08.10.2018r. o godz. 9.00 w miejscowości: Łobżenica, ul. Wyrzyska, na gruncie działki numer ewidencyjny 1130, nastąpi spotkanie w związku ze wznowieniem znaków granicznych dla działki o numerze ewidencyjnym 1130 położonej w obrębie ew. miasto Łobżenica, gmina Łobżenica.

Informacja o przystąpieniu Powiatu Pilskiego / Starostwa Powiatowego w Pile
do realizacji Projektu Partnerskiego dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim".

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 września 2018 r. przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 września 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 września 2018 r. przez Stowarzyszenie Gładyszewo.

Ogłoszenie nr 3/2018 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowie pn. „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177p w miejscowości Śmiłowo” w granicach administracyjnych miejscowości Śmiłowo.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czajcze.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 29 sierpnia 2018 r. przez Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze" w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez Brydżowy Klub Seniora w Pile.

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych dowodów w sprawie z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie 0072 Skrzatusz, gm. Szydłowo (działki nr 4/31 , 4/32, 4/33), w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych linii elektroenergetycznej 110 kV.

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych dowodów w sprawie z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie 0074 Skrzatusz, gm. Szydłowo (działka nr 92), w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych linii elektroenergetycznej 110 kV.

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych dowodów w sprawie z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie 0072 Skrzatusz, gm. Szydłowo (działka nr 4/30), w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych linii elektroenergetycznej 110 kV.

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych dowodów w sprawie z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie 0072 Skrzatusz, gm. Szydłowo (działki nr 4/4 i 4/19), w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych linii elektroenergetycznej 110 kV.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 22 sierpnia 2018 r. przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Ujściu.
 
Obwieszczenie Starosty Pilskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w części ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1053, znak: AB.6740.1394.2015.VIII z dnia 15 grudnia 2015 r. dla przebudowy i rozbudowy ulicy Walki Młodych w ramach inwestycji pn. "przebudowa i rozbudowa ul. Walki Młodych, obiektu inżynieryjnego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła - Poznań, wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i po wojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” (obecnie ul. Młodych).
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 sierpnia 2018 r. przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 sierpnia 2018 r. przez Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nadnoteckiej w Miasteczku Krajeńskim.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez Klub Sportowy "Miron-Tenis" w Pile.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez Nadnotecki Związek Brydża Sportowego w Pile.
 
z dnia 7 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177p w miejscowości Śmiłowo”.
 
Zawiadomienie
z dnia 1 sierpnia 2018 r. o wznowieniu znaków granicznych dla działki o numerze ewidencyjnym 1111 położonej w obrębie Miasteczko Krajeńskie, gmina Miasteczko Krajeńskie.
 
Zawiadomienie
z dnia 1 sierpnia 2018 r. o wznowieniu znaków granicznych dla działki o numerze ewidencyjnym 203/13 położonej w obrębie ew. Rudna, gmina Wysoka.

Zawiadomienie
z dnia 31 lipca 2018 r. o wznowieniu znaków granicznych dla działki o numerze ewidencyjnym 335/4 położonej w obrębie Luchowo, gmina Łobżenica.

Ogłoszenie nr 2/2018 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
 

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Luchowie.

 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Przyjazna Wieś w Skrzatuszu.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Związek Polskich Spadochroniarzy VIII Oddział w Poznaniu.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Stowarzyszenie Nasz Gródek w Łobżenicy.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 31 lipca 2018 r. przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii Wojskowej "Rajtar" w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 25 lipca 2018 r. przez Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 25 lipca 2018 r. przez Stowarzyszenie Historyczno - Fortyfikacyjne Przedmoście Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 25 lipca 2018 r. przez Klub Jeździecki Profil Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 25 lipca 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi Ujskiej.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 25 lipca 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi Ujskiej.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 23 lipca 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną Gromadno.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 23 lipca 2018 r. przez Stowarzyszenie Złote Nutki Piły z siedzibą w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 lipca 2018 r. przez Brydżowy Klub Seniora w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 18 lipca 2018 r. przez Pilskie Towarzystwo Paintball "Farbawlesie" z siedzibą w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 17 lipca 2018 r. przez Stowarzyszenie Matki Wariatki z siedzibą w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 lipca 2018 r. przez Strzelecki Klub Sportowy "INTER-CONTINENTAL" PIŁA.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 lipca 2018 r. przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 5 lipca 2018 r. przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 5 lipca 2018 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 2 lipca 2018 r. przez Towarzystwo Sportowo-Kulturalne "Orzeł Osiek" w Osieku nad Notecią.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 27 czerwca 2018 r. przez Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak w Pile.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
o wskazaniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Byszki.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie Silna Dłoń w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 czerwca 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szydowie.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie "Nasza Wieś" w Jabłonowie.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kaczory.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kaczory.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 8 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie "Powiatowe Forum Wolontariatu" w Pile.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 7 czerwca 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś w Skrzatuszu.
 
Zawiadomienia Starosty Pilskiego
o wszczęciu z dniem 1 czerwca 2018 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. postępowania administracyjnego o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia w trybie art. 124b w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie 0072 i 0074 Skrzatusz, gm. Szydłowo, w celu wykonania prac remontowo-konserwacyjnych linii elektroenergetycznej 110 kV.
 
Zarząd Powiatu w Pile w dniu 25 maja 2018 r. zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 23 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Orlik Piła.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 23 maja 2018 r. przez Klub Sportowy Pilanin.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 23 maja 2018 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 21 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek w Pile.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 21 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Wspomożycielka w Pile.
 
Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 18 maja 2018 r. przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 maja 2018 r. przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ujściu.
 

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Neuro-Med w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 maja 2018 r. przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Szkole Policji w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Wyrzysku.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 maja 2018 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 maja 2018 r. przez Klub Sportowy Basket Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze" w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 2 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie "Nasza Budowlanka".

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez Klub Sportowy Gromadno.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka".

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszewie.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 kwietnia 2018 r. przez Okręg Notecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile.

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 18 kwietnia 2018 r. przez Towarzystwo Miłośników Łobżenicy.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 17 kwietnia 2018 r. przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pobórce Wielkiej.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 6 kwietnia 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 marca 2018 r. przez Klub Sportu i Rekreacji Sportico w Białośliwiu.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 23 marca 2018 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca".

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
o wskazaniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Byszki.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 marca 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi Ujskiej.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego
z dnia 13 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177p w Śmiłowie” w granicach administracyjnych miejscowości Śmiłowo.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 marca 2018 r. przez Stowarzyszenie Sailing Team Ferajna w Pile.

Informacja Starosty Pilskiego
z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania danych ewidencyjnych budynków i lokali, przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych:
1. Brodna, Dziembowo, Dziembówko, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo, położonych na terenie gminy Kaczory, powiat pilski, woj. wielkopolskie,
2. Arentowo, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Miasteczko Huby, Okaliniec, Wolsko, położonych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski, woj. wielkopolskie.

Ogłoszenie
z dnia 8 marca 2018 r. informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gm. Szydłowo na przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina-Wałcz.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 5 marca 2018 r. przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile.

Ogłoszenie
na otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2018-2020.
Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu
z dnia 28 marca 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 marca 2018 r. przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 27 lutego 2018 r. przez Wielkopolską Organizację Wojewódzką LOK w Poznaniu.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 lutego 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 lutego 2018 r. przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego
z dnia 12 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji Rozbudowy ulicy Długosza oraz budowie ulicy Krzywej wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej I etap” w granicach administracyjnych miejscowości Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 lutego 2018 r. przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 lutego 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć w Ujściu.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 lutego 2018 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 lutego 2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tłukomach.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego
z dnia 6 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177p w Śmiłowie” w granicach administracyjnych gminy Kaczory wraz z mapą przedstawiającą proponowany przebieg drogi.

Ogłoszenie nr 2/2018 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Ogłoszenie nr 1/2018 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego
z dnia 16 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji Rozbudowy ulicy Długosza oraz budowie ulicy Krzywej wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej I etap” w granicach administracyjnych miejscowości Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich w Pile
złożona w dniu 10 stycznia 2018 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Tłukomy, gmina Wysoka
ogłoszony 19 grudnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi Ujskiej
złożona w dniu 6 grudnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi Ujskiej
złożona w dniu 22 listopada 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo
złożona w dniu 22 listopada 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy Sekcja Judo Krostkowo
złożona w dniu 22 listopada 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła
złożona w dniu 21 listopada 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć w Ujściu
złożona w dniu 21 listopada 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile
złożona w dniu 15 listopada 2017 r.

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia, które nieruchomości położone w obrębie wsi Byszki, stanowiły na dzień 5 lipca 1963 r. wspólnotę gruntową.

Ogłoszenie nr 7/2017 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Ogłoszenie nr 6/2017 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile
złożona w dniu 30 października 2017 r.

Zawiadomienie
o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Byszki.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Jeziorki - Aktywna Wieś
złożona w dniu 18 października 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego
złożona w dniu 18 października 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich w Pile
złożona w dniu 16 października 2017 r.

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. w Łobżenicy

złożona w dniu 10 października 2017 r.

Wykaz nieruchomości lokalowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
ogłoszony dnia 17 października 2017 r.

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.
Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
złożona w dniu 4 października 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Towarzystwo Rekreacji i Sportu "Activ" w Pile
złożona w dniu 2 października 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Towarzystwo Rekreacji i Sportu "Activ" w Pile
złożona w dniu 2 października 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym" w Pile
złożona w dniu 2 października 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Orlik Piła

złożona w dniu 27 września 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Orlik Piła

złożona w dniu 26 września 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Jeziorki - Aktywna Wieś

złożona w dniu 12 września 2017 r.

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości

 

 

przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym (pomieszczenia przy al. Wojska Polskiego 49B w Pile)

ogłoszony dnia 12 września 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak w Pile

złożona w dniu 6 września 2017 r.

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni-Razem" w Pile

złożona w dniu 1 września 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. w Łobżenicy

złożona w dniu 30 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Regionu "Rozwój" w Dolaszewie

złożona w dniu 30 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną Czajcze

złożona w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w Pile

złożona w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica

złożona w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Biegowy 4RUN Team Piła
złożona w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy "Miron-Tenis" w Pile
złożona w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan "Unsu" w Pile
złożona w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń
złożona w dniu 21 sierpnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie SN "Zwałka"
złożona w dniu 17 sierpnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez KS Sporty Walki Piła
złożona w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowie
złożona w dniu 10 sierpnia 2017 r.

Zarząd Powiatu w Pile zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego

 

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Pilskie Stowarzyszenie Paintball "Farbawlesie"
złożona w dniu 31 lipca 2017 r.

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Grupa BMW Piła
złożona w dniu 18 lipca 2017 r.

 

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Ochotnicza Straż Pożarna w Pobórce Wielkiej
złożona w dniu 12 lipca 2017 r.

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Seniority i Przyjaciele w Pile
złożona w dniu 12 lipca 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie LZS Noteć Dziembowo
złożona w dniu 6 lipca 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie LZS Noteć Dziembowo
złożona w dniu 30 czerwca 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Sailing Team Ferajna w Pile
złożona w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi w Wiktorówko

złożona w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

Ogłoszenie nr 6/2017 o sprzedaży płytek chodnikowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup płytek chodnikowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm.

 

Ogłoszenie nr 5/2017 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Wspomożycielka w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie "Nasz Gródek" w Łobżenicy.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie "Nasz Gródek" w Łobżenicy.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Gwardia w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" w Kościerzynie Wielkim.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

 

Ogłoszenie nr 4/2017 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie KGW Zgodna Wieś Stare.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Klub Aktywności Fizycznej "Piast" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszewie.

 

Zawiadomienie Starosty Pilskiego z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Byszki.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie "SN Zwałka" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszewie.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni-Razem" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni-Razem" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starej Łubiance.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starej Łubiance.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Pile.

 

Ogłoszenie nr 3/2017 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

 

Ogłoszenie nr 2/2017 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile.
 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Matki Wariatki w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni-Razem" w Pile.

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportu i Rekreacji Sportico w Białośliwiu.

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy "Tarcza" w Pile.

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Matki Wariatki w Pile.

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez LZS Noteć Dziembowo.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Sailing Team Ferajna w Pile.

 

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w najem (lokal użytkowy przy ul. Kilińskiego 12 w Pile)

ogłoszony dnia 22 marca 2017 r.

 

Ogłoszenie Starosty Pilskiego z dnia 15 marca 2017 roku
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Byszki.

 

Ogłoszenie nr 1/2017 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Stella" w Białośliwiu.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan "Unsu" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Poznaniu.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Pilski Klub Krótkofalarski w Pile.

 

Informacja Starosty Pilskiego z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do oddania w najem (pomieszczenia przy ul. Kilińskiego 12 w Pile)

ogłoszony dnia 28 lutego 2017 r.

 

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w użytkowanie (pomieszczenia przy al. Wojska Polskiego 49B w Pile)

ogłoszony dnia 28 lutego 2017 r.

 

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do oddania w najem (pomieszczenie przy al. Wojska Polskiego 49B w Pile)
ogłoszony dnia 28 lutego 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy "Miron-Tenis" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy "Michał" w Krostkowie.

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy Zjednoczeni w Kaczorach.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Capoeira w Pile.

 

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć w Ujściu.

 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem
ogłoszony dnia 31 stycznia 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Związek Ognisk.


Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich w Pile.
 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy PLKS "Gwda" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Polskie Stowarzyszenie Nasze Sprawy w Kaczorach.

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowie.

 

Wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0017 Polanowo, gmina Wyrzysk
ogłoszony dnia 10 stycznia 2017 r.

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem
ogłoszony dnia 10 stycznia 2017 r.
 

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji administracyjnej dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0002 Dziembowo, gm. Kaczory, oznaczonej jako działka nr 187.

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji administracyjnej dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0002 Dziembowo, gm. Kaczory, oznaczonej jako działka nr 187.

 

Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych

o rzeczach znalezionych znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych

z dnia 1 grudnia 2016 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka" w Wyrzysku.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starej Łubiance.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć w Ujściu.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Capoeira Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars w Pile.

 

Ogłoszenie nr 3/2016 o sprzedaży przyczepy ciężarowej
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup przyczepy ciężarowej marki Thule 2300S.

 

Ogłoszenie nr 2/2016 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Klub Aktywności Fizycznej "Piast" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy Michał w Białośliwiu.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Gymnasion w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich w Pile.

 

Ogłoszenie nr 1/2016 o sprzedaży przyczepy ciężarowej
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup przyczepy ciężarowej marki Thule 2300S.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Akademia Sportu i Rekreacji "SunGroup.pl" w Pile.

 

Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych

o rzeczach znalezionych znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych

z dnia 3 października 2016 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie - Klub Miłośników Nordic Walking "Czarne Pantery".

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnych dla nieruchomości położonych w obrębie 0002 Dziembowo, w gminie Kaczory
z dnia 15 września 2016 r.


Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Żużlowy Victoria Piła.
 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Spełniamy Marzenia w Pile.

 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" Łobżenica.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. w Łobżenicy.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Sportowy "Unia Ujście".

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy "Mario-Piła".

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Biegowy 4RUN Team Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Wielkopolskie Zrzeszenie Muaythai Black Bird-Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" Łobżenica.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Czarni Ferdynandowo.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy Basket Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy Pogoń Łobżenica.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy Basket Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Ludowy Klub Sportowy "Gwda".

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Klub Sportowy Basket Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Stowarzyszenie Klub Miłośników Nordic Walking "Czarne Pantery".


Oferta realizacji zadania publicznego
przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan "UNSU".

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego
przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
z dnia 21 marca 2016 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Sportowy Taneczna Pasja.
 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan "UNSU".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Informacja Starosty Pilskiego z dnia 03 lutego 2016 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (16.02.2016).

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (16.02.2016).

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 12 lutego 2016 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Sportowy Kuźnia Talentów Koszykarskich.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć w Ujściu.

 

Ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg Nr 1/2016 z dnia 01 lutego 2016 r.

o sprzedaży drewna.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Taneczne Beezone.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 15 grudnia 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków
o przyznanie nagród Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 r.


Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile.

 

Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych

o rzeczach znalezionych znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych.
ogłoszenie nieaktualne

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Towarzystwo Sportowo-Kulturalne "ORZEŁ OSIEK".

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 23 listopada 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uczniowski Klub Sportowy "Noteć".

 

Ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg Nr 8/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

o sprzedaży drewna.
 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 25 listopada 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 18 listopada 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 18 listopada 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg Nr 7/2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

o sprzedaży drewna.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na

Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób z zaburzeniami, z terenu powiatu pilskiego

z dnia 6 listopada 2015 r.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
„Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

z dnia 4 listopada 2015 r.

 

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

z dnia 26 października 2015 r.

 

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

z dnia 26 października 2015 r.

 

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

z dnia 20 października 2015 r.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 28 października 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg Nr 6/2015 z dnia 19 października 2015 r.

o sprzedaży drewna opałowego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (13.10.2015).

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (13.10.2015).

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (13.10.2015).

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Shotokan "UNSU".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Sportowy Spory Walki Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez UKS Soccer Stars.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci".

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 20 lipca 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Sportowy Basket Piła.

  

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Sportowy Basket Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Mała Szkoła na Rzecz Ekorozwoju w Rudzie.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wysoka".

 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej w granicach administracyjnych miejscowości Piła.

 

Ogłoszenie Wydziału Komunikacji z dnia 27 maja 2015 r.

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Pilski od 1 stycznia 2017 r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wysoka".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wysoka".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wysoka".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

 

Ogłoszenia Domu Pomocy Społecznej w Pile
o niepodjętej masie spadkowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 19 maja 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej- ul. Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 18 maja 2015 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Sportowy Basket Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Towarzystwo Sportowo-Kulturalne "Orzeł Osiek".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Magnus Ventus w Pile.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR.

 

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P.

 

Komunikat z dnia 9 kwietnia 2015 r.

o powołaniu członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastki".

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Piła.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile.

 

Ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg Nr 2/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie sprzedaży drewna opałowego.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Uczniowski Klub Sportowy przy SP im. Jana Pawła II w Ujściu.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile.

 

Informacja Starosty Pilskiego

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Kuźnia Talentów Koszykarskich.
 

Ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg Nr 1/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

o sprzedaży drewna opałowego.

 

Ogłoszenia Domu Pomocy Społecznej w Pile o niepodjętej masie spadkowej:

Oferta realizacji zadania publicznego

przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg Nr 12/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.

o sprzedaży drewna opałowego.

 

  • redaktor: Sławomir Palus
  • data utworzenia strony: 22-02-2013 | 08:22
  • data ostatniej modyfikacji: 22-02-2013 | 08:22