Wyszukiwarka Mobilna

Menu

 


 

 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W POWIECIE PILSKIM

Zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz3431-157/3/2013 z dnia 30grudnia 2013 r. uprzejmie informujemy, że oznakowaniu numerem gospodarstwa pochodzenia podlega każda padła sztuka trzody chlewnej przekazywana do utylizacji.
W przypadku padnięcia prosiąt, również powinny one być oznakowane numerem gospodarstwa pochpdzenia , przed opuszczeniem przez inne gospodarstwa i przekazaniem ich do zakładu utylizacyjnego. Jedynie w przypadku prosiąt przed osadzeniem, które nie uzyskały wagi 7 kg możliwe jest odstąpienie od tej zasady, ze względu na zbyt małe rozmiary zwierząt (brak miejsca na cały numer) Powyższy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

 


 

 

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Poznaniu w sprawie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, będących zagrożeniem dla pszczół i innych zapylaczy.

PLAKAT 1 - Zabieg środkami ochrony roślin

PLAKAT 2 - Chrońmy pszczoły

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-21
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-21
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-07-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-10

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.4.2020.DS z dnia 09 stycznia 2020 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia punktu I.2.  pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 15 lutego 2020 r., znak: ŚR.VIII.6223/4/2010, MEGA – POL – TRANS Piotr Czarnota, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, na „szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z Zakładu MEGA-POL-TRANS Piotr Czarnota, położonego w Pile przy ul. Wawelskiej”;
2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających (działka o nr ewid. 59/4, obręb 0028 Piła, gm. Piła), wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych dróg, placów oraz połaci dachowych warsztatu samochodowego, zlokalizowanych przy ul. Wawelskiej 115 i 117 w m. Piła, gm. Piła (działki o nr ewid. 59/1, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6 i 59/7), obręb 0028 Piła.


 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, znak: BD.ZUZ. 2.421.424.2019.OZ z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – przepustu w km 3+050 rzeki Kotunianki z lokalizacją na działkach o nr ewid. 213/19 i 211, obręb Kotuń, gm. Szydłowo. (pdf, 451 KB)


 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.446.2019.SA o  wszczęciu   postępowania administracyjnego   w   sprawie   wydania   pozwolenia    wodnoprawnego  na   wykonanie    urządzenia    –   drenażu   rozsączającego   służącego   do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacją na działce o nr ewid. 213/29, obręb Kotuń, gmina Szydłowo, powiat pilski.


Zawiadomienie  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód Polskich w Pile z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.437.2019.AS o wszczęciu postępowania administracyjnego  w  sprawie  udzielenia  pozwolenia  wodnoprawnego  na prowadzenie  przez wody  powierzchniowe płynące w km 12+200 Kanału Pokrzywnica (Krępica), sieci  telekomunikacyjnej w  rurze  osłonowej  RHDPEp o średnicy 75, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 14, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilsk.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 30 stycznia 2020 r. , znak: BD.ZUZ.2.421.435.2019.AI  dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacją na działce o nr ewid.462, obręb 0007 Morzewo, gm. Kaczory, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 31 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.18.20202.SA, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 14+675 rzeki Kocuni, kablowych linii światłowodowych w rurze osłonowej HDPEp o średnicy 110, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 503, obręb Piesno, gm. Łobżenica i działce o nr ewid. 92, obręb Wiktorówko, gm. Łobżenica, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 03 lutego 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4214.1.2020.AI, dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego z lokalizacją na działce o nr ewid. 331/5, obręb Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 05 lutego 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.5.2020.DS, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie:
a) stwierdzenia wygaśnięcia  pozwolenia  wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 13 maja 2014 r., znak: ŚR.6341.23.2014.IX Miejskiemu  Ośrodkowi  Sportu  i  Rekreacji,  ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła na „ szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych
w następujący sposób: ze studni wierconej zlokalizowanej na działce nr 236/2 obręb 0023 Piła, gm. Piła”;

b) wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę  wodną obejmującą  pobór wód podziemnych  z  istniejącego  ujęcia –  studni S-1 z lokalizacją na działce o nr ewid. 236/2, obręb 0023 Piła,
gm. Piła, powiat pilski;

- szczególne  korzystanie  z  wód  obejmujące korzystanie z wód do nawadniania  gruntów  lub  upraw,  a  także  na potrzeby  działalności  rolniczej
w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie
5 m3 na dobę.


Zawiadomienie  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich  w  Pile  z  dnia  05 lutego  2020 r.,  znak:  BD.ZUZ.2.4210.6.2020.DS,  dotyczące   wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie:

 1. Stwierdzenia   wygaśnięcia punku   I.2.   pozwolenia   wodnoprawnego   udzielonego   decyzją   Starosty   Pilskiego  z   dnia  19 czerwca  2017 r.,
  znak: ŚR.6341.20.2017.VIII, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła na „szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych”
 2. wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną obejmującą  pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – studni S1, z lokalizacją na działce o nr ewid. 43/6, obręb 0015 Piła,
gm. Piła, powiat pilski;
- szczególne  korzystanie  z  wód  obejmujące korzystanie z wód  obejmujące  korzystanie  z  wód do  nawadniania  gruntów   lub  upraw,  a także
na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309)
w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile  z dnia  06 lutego  2020 r.,
znak: BD.ZUZ.2. 421.461.2019.SA
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie  urządzenia   wodnego
–  ziemnego   stawu,   z  lokalizacją  na   działce o nr ewid.  434,  obręb   Skrzatusz, gmina
Szydłowo, powiat pilski


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 04 sierpnia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.245.2020.AS, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Związku Międzygminnego „ Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  ul. Dąbrowskiego 9, 64-920 Piła w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 22 września 2016 r., znak: ŚR.6341.68.2016.VI,
  na „wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, z terenu projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Ujście
  znajdującego się na działce o nr ewid. 111/2 obręb 0001 Byszki, m. Byszki, gm. Ujście (…);
 2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Ujście, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 111/3 i 111/5, obręb Byszki, gm. Ujście, powiat pilski.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r., nr: GLP. 6580.7.9.2020 o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich budowy napowietrznej linii WN 110 kV relacji Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie”, gm. Kaczory oraz Miasteczko Krajeńskie, pow. pilski, woj. wielkopolskie

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-08-17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-08-17
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-08-17

Ulotka dot. Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W spisie rolnym będą pytania dot. m.in. o osoby kierujące gospodarstwem, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, typ własności użytków rolnych powierzchnię zasiewów itp. Użytkownicy gospodarstw rolnych odpowiedzi mogą również udzielić przez samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl), telefon (nr infolinii 22 279 99 99). Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne jest miejsce, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami z którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio. Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-09-17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-09-16
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-09-17

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 18 września 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4211.18.2020.AS, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: ŚR.6341.105.2013.VIII, Przedsiębiorstwu Usługowo – Produkcyjnemu ELMECH, ul. Wierzbowa 7,64-850  Ujście, prowadzonemu przez Pana Andrzeja Lewińskiego „(…) na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Ujście do rzeki Noteć w km 105+000 (…)”

Osoba wprowadzająca informację Kinga Wertka 2020-09-23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-09-23
Ostatnia aktualizacja Kinga Wertka 2020-09-23

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 25 września, znak: BD.ZUZ.2.4210.293.2020.AS, dotyczącego wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. likwidację obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 131151P w km 12+192 rzeki Krępica, z lokalizacja na działkach o nr ewid. 107, 109 i 341, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski;
 2. wykonanie obiektu mostowego w km 12+192 rzeki Krępica, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 107, 109 i 341, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski;
 3. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej z lokalizacją na działce o nr ewid. 341, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski;
 4. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – rzeki Krępicy ( działka o nr ewid. 107, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski), za pośrednictwem w/w wylotu, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni w/w obiektu mostowego;
 5. roboty w wodach, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której prowadzone
  są te roboty, polegające na wykonaniu ścianki czołowej od górnej wody, wykonaniu umocnień  skarp z kamienia polnego ciosanego na ławie betonowej C-12/15, umocnieniu dna rzeki na dolnej
  i górnej wodzie na długości ok. 10-15 m, uzupełnieniu ubytków istniejącej płyty poszurowej występującej pod obiektem mostowym. (pdf, 367 Kb)
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-10-02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-10-02
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-10-02
Osoba wprowadzająca informację Kinga Wertka 2020-10-21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-10-21
Ostatnia aktualizacja Kinga Wertka 2020-10-21
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-10-29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-10-29
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-10-29

Spotkanie konsultacyjne w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. (pdf, 119 Kb)

Spotkanie odbędzie  się  w  dniu  6  listopada  2020  r.  od  godz.  9:00  poprzez  platformę z o o m . 
L i n k   d o   s p o t k a n i a : https://zoom.us/meeting/register/tJcude6hqzgvG9Oh1H4HHVtl6JYLIiY2gw-z

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu:  61  626  64 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl.

 

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-11-02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-11-02
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-11-02
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-11-17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-11-17
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-11-17

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 02 listopada 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.94.2018.MK/SA, dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.94.2018.RB „udzielającej MEW Energy Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące:
- piętrzenie wód w km 6+400 rzeki Gwdy za pomocą jazu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 281 obręb Byszki, gm. Ujście oraz 409, obręb 0039 m. Piła, gm. Piła,
- korzystanie z wód rzeki Gwdy do celów energetycznych,
- szczególne korzystanie z wód wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykle polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migracje ryb, tj. dla potrzeb przepławki,”. (pdf, 377 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-11-20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-11-20
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-11-20
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-11-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-11-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-11-25

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 17 listopada 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.377.2020.OZ, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1) likwidację linii napowietrznej SN 15kV w km 30+280 rzeki Gwda, z lokalizacją na działce o nr ewid. 53, obręb 0009 Piła, gm. Piła, powiat pilski;
2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 30+400 rzeki Gwda, kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV w rurze osłonowej o średnicy 160, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 53, obręb 0007 Piła, gm. Piła, powiat pilski. (pdf, 262 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-11-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-11-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-11-25
 • data utworzenia strony: 23-03-2018 | 12:15
 • data ostatniej modyfikacji: 25-11-2020 | 14:15