Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zasady dotyczące obsługi osób uprawnionych
w Starostwie Powiatowym w Pile
 
( podstawa prawna - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 209, poz. 1243 )
 
Osoba uprawniona - osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej ( osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej ) w kontaktach z Urzędem.
 
W Starostwie Powiatowym w Pile wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
  • strony internetowe Starostwa Powiatowego w Pile ( www.powiat.pila.pl, www.bip.powiat.pila.pl oraz www.niepelnosprawni.powiat.pila.pl ),
  • pocztę elektroniczną ( adresy dostępne na stronach Starostwa Powiatowego w Pile, a w szczególności adres:  i ),
  • faks 67 21-09-329.
Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 
Pracownik Starostwa Powiatowego w Pile posługujący się SJM wykorzystując środki wspierające komunikowanie się realizuje świadczenie usług tłumacza SJM.
W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Starostwa Powiatowego w Pile, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN ( wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego ).
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm. ).
 
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Starostwa Powiatowego w Pile, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać informacje zawarte w formularzu.
Zgłoszenia można dokonać:
  • elektronicznie na adres: . i Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
  • faksem na numer: 67 21-09-329,
  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Pile ( pokój 15 – budynku głównego Starostwa Powiatowego w Pile ).
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Starosta Pilski zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
 
  • data publikacji: 06-04-2012 | 09:38
  • data ostatniej modyfikacji: 21-05-2012 | 07:52