Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 22 czerwiec 2017

 

Porządek XXXIII sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 25 maja 2017 r., godz. 15:00

 


1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum.


2. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 27 kwietnia 2017 r.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2016 roku.
 1. przedstawienie uchwały nr SO.0954/21/18/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Pilskiego za 2016 rok,
 2. rozpatrzenie sprawozdań finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Pilskiego na dzień 31.12.2016 r.,
 3. dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2016 roku,
 4. podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 1. przedstawienie uchwały nr 3.2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile z dnia 8 maja 2017 r.w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.,
 2. przedstawienie uchwały opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile o udzielenie Zarządowi Powiatu w Pile absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pilskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.
 • Projekt uchwały
  Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

 / - / Kazimierz Wasiak

 


 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 22-10-2020 | 10:45