Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek IX sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 30 maja 2019 r., godz. 17.00

 

 

 1. Sprawy regulaminowe:

       - otwarcie sesji,

       - stwierdzenie quorum.

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2018.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

projekt uchwały

 1. Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Pilskiego.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Wolne głosy.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady

 

                                                                                      /-/ Kazimierz Wasiak

 • data utworzenia strony: 22-05-2019 | 14:53
 • data ostatniej modyfikacji: 29-05-2019 | 15:18