Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek X sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 27 czerwca 2019 r., godz. 17.00

 

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji,

- stwierdzenie quorum.

2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały

 • przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Pilskiego w 2018 roku,
 • debata nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2018 roku,
 • podjęcie uchwały.

projekt uchwały

4. Podjęcie uchwały :

 • przedstawienie uchwały nr SO.-0954/51/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2018 r. wraz z informacją o staniemienia Powiatu Pilskiego na dzień 31.12.2018 r.,
 • dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 • podjęcie uchwały.

projekt uchwały

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatuza okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.:

 • przedstawienie uchwały nr 1.2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
 • przedstawienie uchwały nr SO.-955/39/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
 • podjęcie uchwały.

projekt uchwały

6. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. za rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Pilski.

projekt uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego.

projekt uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w 2019 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Łobżenicy.

projekt uchwały

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

załącznik nr 7 do projektu uchwały

załącznik nr 8 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

projekt uchwały

13. Wolne głosy.

14. Zakończenie obrad.

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                          /-/ Kazimierz Wasiak

 

 

 

"Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2018 roku"  jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego w zakładce: Raport o stanie Powiatu.

 

 

 

 • data utworzenia strony: 19-06-2019 | 13:51
 • data ostatniej modyfikacji: 26-06-2019 | 15:21