Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2010

Data publikacji informacji: 01 luty 2010

Uchwała Nr II/19/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.


Uchwała Nr II/18/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.


Uchwała Nr II/17/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej do spraw przygotowywania i aktualizowania aktów normatywnych określających działanie Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Pile.


Uchwała Nr II/16/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.


Uchwała Nr II/15/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.


Uchwała Nr II/14/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Pile i ustalenia ich przedmiotowego zakresu działania.


Uchwała Nr II/13/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile.


Uchwała Nr II/12/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/10


Uchwała Nr II/11/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/11/10
załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/11/10


Uchwała Nr II/10/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Uchwała Nr II/9/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku budżetowym 2011.


Uchwała Nr II/8/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.


Uchwała Nr II/7/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
załącznik do uchwały Nr II/7/10


Uchwała Nr II/6/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy, w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, spowodowanej zmianami administracyjnymi.


Uchwała Nr II/5/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru stałych Sekretarzy obrad Rady Powiatu w Pile.


Uchwała Nr I/4/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie  wyboru  członków Zarządu Powiatu w Pile .


Uchwała Nr I/3/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie  wyboru  Starosty Pilskiego.


Uchwała Nr I/2/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pile.


Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie  wyboru  Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.

 


 

Uchwała Nr XLVII/537/10 z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/537/10
załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/537/10

Uchwała nr XLVII/536/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia na rok 2011 rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
załącznik do uchwały Nr XLVII/536/10


Uchwała Nr XLVII/535/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Narodowym Funduszem Zdrowia Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu.


Uchwała NR XLVII/534/10 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.


Uchwała Nr XLVII/533/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XLVI/532/10 z dnia 28 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/532/10
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/532/10


Uchwała Nr XLVI/531/10 z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wysoka.


Uchwała Nr XLVI/530/10 z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ujście w 2011 roku.


Uchwała Nr XLVI/529/10 z dnia 28 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz konsultowania programu współpracy z tymi organizacjami.


Uchwała Nr XLVI/528/10 z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.


Uchwała Nr XLV/527/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniającą  uchwałę w sprawie budżetu  powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/527/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/527/10


Uchwała Nr XLV/526/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych garażami oraz przyznania pierwszeństwa nabycia najemcom tych nieruchomości.


Uchwała Nr XLV/525/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”.


Uchwała Nr XLV/524/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz konsultowania programu współpracy z tymi organizacjami.


Uchwała Nr XLV/523/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uchwała Nr XLIV/522/10 z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Uchwała Nr XLIV/521/10 z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2010 roku.


Uchwała Nr XLIII/520/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu,  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.


Uchwała Nr XLIII/519/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.


Uchwała Nr XLIII/518/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.
załącznik do uchwały Nr XLIII/518/10


Uchwała Nr XLIII/517/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.


Uchwała Nr XLIII/516/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości, położonej w Pile przy ul. Wawelskiej.


Uchwała Nr XLIII/515/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym  prowadzonych przez Powiat Pilski.


Uchwała Nr XLIII/514/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad oraz form zbywania i udostępniania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w powiecie pilskim.


Uchwała Nr XLIII/513/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie organizacji w 2010 r. Powiatowo – Gminnych Dożynek w Dębnie.


Uchwała Nr XLIII/512/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.


Uchwała Nr XLIII/511/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2009 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.


Uchwała Nr XLIII/510/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku


Uchwała Nr XLIII/509/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku za rok 2009.


Uchwała NR XLIII/508/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok 2009 Szpitala Specjalistycznego w Pile.


Uchwała Nr XLIII/507/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile  za rok 2009.


Uchwała Nr XLIII/506/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/506/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/506/10


Uchwała Nr XLIII/505/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Opolskiego na usuwanie skutków powodzi.


Uchwała Nr XLIII/504/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie współpracy ze społecznością lokalną innego państwa.


Uchwała Nr XLII/503/10 z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie współpracy ze społecznością lokalną innego państwa.


Uchwała Nr XLII/502/10 z dnia 24 maja 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/502/10
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/502/10


Uchwała Nr XLII/501/10 z dnia 24 maja 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XLII/500/10 z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Powiatu.


Uchwała Nr XLI/499/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu  powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/499/10
załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/499/10


Uchwała Nr XLI/498/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała Nr XLI/497/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szydłowo w 2010 roku.


Uchwała Nr XLI/496/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie kontynuowania w roku 2010 przez Powiat Pilski realizacji projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uchwała Nr XLI/495/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  w Powiecie Pilskim.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/495/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/495/10


Uchwała Nr XLI/494/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.


Uchwała Nr XLI/493/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile, na rzecz dotychczasowego najemcy.


Uchwała Nr XLI/492/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile, na rzecz dotychczasowego najemcy.


Uchwała Nr XLI/491/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile, na rzecz dotychczasowego najemcy.


Uchwała Nr XLI/490/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego.


Uchwała Nr XLI/489/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pile przy ul. Rodakowskiego 52.


Uchwała Nr XLI/488/10 z dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile z tytułu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2009 roku.


Uchwała Nr XL/487/10 z dniu 25 marca 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/487/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/487/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/487/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/487/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/487/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/487/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/487/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/487/10


Uchwała Nr XL/486/10 z dniu 25 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pilskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2019.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/486/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/486/10


Uchwała Nr XL/485/10 z dniu 25 marca 2010 r.
w sprawie zawiązania przez Powiat Pilski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/485/10


Uchwała Nr XXXIX/484/10 z dniu 25 lutego 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/484/10
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/484/10


Uchwała Nr XXXIX/483/10 z dniu 25 lutego 2010 r.
w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego.


Uchwała Nr XXXIX/482/10 z dniu 25 lutego 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w roku 2009 przez Powiat Pilski do realizacji projektu pod nazwą: "Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uchwała Nr XXXIX/481/10 z dniu 25 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia  zgody na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości położonej w Pile przy ul. Koszalińskiej w drodze przetargu.


Uchwała Nr XXXIX/480/10 z dniu 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.


Uchwała NR XXXIX/479/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia teksu jednolitego Statutu Powiatu Pilskiego.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/479/10


Uchwała NR XXXIX/478/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.


Uchwała Nr XXXIX/477/10 z dniu 25 lutego 2010 r.
zmieniającą  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ujście w 2010 roku.


Uchwała Nr XXXIX/476/10 z dniu 25 lutego 2010 r.
w sprawie wspólnej  realizacji  zadania inwestycyjnego.


Uchwała Nr XXXIX/475/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/475/10


Uchwała Nr XXXVIII/474/10
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVIII/474/10
załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVIII/474/10


Uchwała Nr XXXVIII/473/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/473/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/473/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/473/10

Uchwała Nr XXXVIII/472/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych Powiatu Pilskiego zobowiązanych do przyjmowania skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.


Uchwała Nr XXXVIII/471/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji
i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Uchwała Nr XXXVIII/470/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Uchwała Nr XXXVIII/469/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Wysoka realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury.


Uchwała Nr XXXVIII/468/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Wyrzysk realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.


Uchwała Nr XXXVIII/467/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Ujście realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.


Uchwała Nr XXXVIII/466/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Szydłowo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.


Uchwała Nr XXXVIII/465/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: powierzenia dla Gminy Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.


Uchwała Nr XXXVIII/464/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Miasteczko Krajeńskie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury.


Uchwała Nr XXXVIII/463/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Łobżenica realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.


Uchwała XXXVIII/462/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Kaczory realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.


Uchwała Nr XXXVIII/461/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

  • data utworzenia strony: 17-06-2011 | 14:58
  • data ostatniej modyfikacji: 17-06-2011 | 14:58