Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2011

Data publikacji informacji: 03 styczeń 2011


Uchwała Nr XII.121.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.121.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.121.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.121.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.121.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII.121.2011


Uchwała Nr XII.120.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2012.

załącznik do uchwały Nr XII.120.2011


Uchwała Nr XII.119.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.


Uchwała Nr XII.118.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest  przyznawane w roku budżetowym 2012.


Uchwała Nr XII.117.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie ustanowienia logo Powiatu Pilskiego.


Uchwała Nr XII.116.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.


Uchwała Nr XII.115.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Uchwała Nr XII.114.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.


Uchwała Nr XII.113.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XII.113.2011


Uchwała Nr XII.112.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.


Uchwała Nr XII.111.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII.111.2011

załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII.111.2011

Uchwała Nr XII.110.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2012 – 2022.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.110.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.110.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.110.2011


Uchwała Nr XII.109.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII.109.2011

załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII.109.2011

Uchwała Nr XI.108.2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

załącznik do uchwały Nr XI.108.2011


Uchwała Nr XI.107.2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.107.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.107.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.107.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.107.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI.107.2011

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI.107.2011

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI.107.2011

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI.107.2011


Uchwała Nr XI.106.2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Pilskiego.


Uchwała Nr XI.105.2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2014.

załącznik do uchwały Nr XI.105.2011


Uchwała Nr XI.104.2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia na rok 2012 rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
załącznik do uchwały Nr XI.104.2011


Uchwała Nr XI.103.2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile.

Uchwała Nr X.102.2011 z dnia 27 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 6 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 7 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 8 do uchwały Nr X.102.2011

załącznik Nr 9 do uchwały Nr X.102.2011

 

Uchwała Nr X.101.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2011 – 2021.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.101.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.101.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.101.2011

 

 

Uchwała Nr X.100.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustanowienia logo Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr X.99.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Jolantą Borecką, prowadzącą działalność pod nazwą „Firma Notesik”, kolejnej umowy najmu pomieszczenia.

 

Uchwała Nr X.98.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu, kolejnej umowy najmu pomieszczenia.

 

Uchwała Nr X.97.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Pile.

 

Uchwała Nr X.96.2011 z dnia 27 października 2011 r.
sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Uchwała Nr X.95.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Nr X.94.2011 z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu określenia zasad i trybu przyznawania przez Starostę Pilskiego nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wyników”.

 

Uchwała Nr IX.93.2011 z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.93.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.93.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.93.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.93.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.93.2011

załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX.93.2011

załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX.93.2011

 

Uchwała Nr IX.92.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

Uchwała Nr IX.91.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie  jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka  z o.o. w zamian za objęcie przez Powiat Pilski udziałów w spółce.

 

Uchwała Nr IX.90.2011 z dnia 29  września  2011 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.


Uchwała Nr IX.89.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zaproponowania kandydata Powiatu Pilskiego na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile.

 

Uchwała Nr IX.88.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie realizacji projektu „Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr IX.87.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Pilskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznejw przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.87.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.87.2011


Uchwała Nr IX.86.2011 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pilskiego.

 

Uchwała Nr VIII.85.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.85.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.85.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.85.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.85.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII.85.2011

załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII.85.2011

załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII.85.2011


Uchwała Nr VIII.84.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2011 – 2021.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.84.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.84.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.84.2011

 

Uchwała Nr VIII.83.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie pilskim.

 

Uchwała Nr VIII.82.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Pilski do realizacji projektu pod nazwą „Północna Wielkopolska – kooperacja wysokich lotów”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Uchwała Nr VIII.81.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń.

 

Uchwała Nr VIII.80.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Wielkopolskiego darowizny udziału w nieruchomości z przeznaczeniem na cele administracji publicznej.

 

Uchwała Nr VIII.79.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr VII.78.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.78.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.78.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.78.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.78.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.78.2011

załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII.78.2011


Uchwała Nr VII.77.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2011-2021.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.77.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.77.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.77.2011


Uchwała Nr VII.76.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie  jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. w zamian za objęcie przez Powiat Pilski udziałów w spółce.


Uchwała Nr VII.75.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Uchwała Nr VII.74.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu i flagi, a także ustanowienia ozdobnych łańcuchów oraz pieczęci z herbem Powiatu Pilskiego.


Uchwała Nr VII.73.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie organizacji w 2011 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Szydłowie.


Uchwała Nr VII.72.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.


Uchwała Nr VII.71.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.


Uchwała Nr VII.70.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.


Uchwała Nr VII.69.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.


Uchwała Nr VII.68.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile.


Uchwała Nr VII.67.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2010.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.67.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.67.2011

 

Uchwała Nr VII.66.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu   za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr VII.65.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2010 roku

 

Uchwała Nr VI.64.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr VI.63.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.63.2011
załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.63.2011
załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.63.2011
załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.63.2011
załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI.63.2011
załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI.63.2011

Uchwała Nr VI.62.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Uchwałą Nr VI.61.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela Powiatu Pilskiego do Rady Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile.

Uchwała Nr VI.60.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych w Pile przy ulicy Świerkowej nr 19.

Uchwała Nr VI.59.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

Uchwała Nr V.58.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr V.57.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Pilskim.

Uchwała Nr V.56.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przeniesienia własności garażu położonego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu wraz z ustanowieniem służebności.

Uchwała Nr V.55.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr V.54.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej,  dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
załącznik do uchwały Nr V.54.2011

 

Uchwała Nr V.53.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
uchylono Uchwałą Nr VI.62.2011


Uchwała Nr V.52.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pilskiego.

Uchwała Nr V.51.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.51.2011
załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.51.2011
załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.51.2011
załącznik Nr 4 do uchwały Nr V.51.2011
załącznik Nr 5 do uchwały Nr V.51.2011
załącznik Nr 6 do uchwały Nr V.51.2011
załącznik Nr 7 do uchwały Nr V.51.2011

 

Uchwała Nr V.50.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2011-2021.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.50.2011
załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.50.2011
załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.50.2011

 

Uchwała Nr IV/49/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/49/11
załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/49/11
załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/49/11
załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/49/11
załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/49/11

 

Uchwała Nr IV/48/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr IV/47/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pile - załącznik do uchwały Nr IV/47/11
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

 

Uchwała Nr IV/46/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia z:
1. Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile,
2. Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Pile.

 

Uchwała Nr IV/45/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie kontynuowania w 2011 roku realizacji projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr IV/44/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
załącznik do uchwały Nr IV/44/11

 

Uchwała Nr III/43/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na 2011 rok.

załącznik do uchwały Nr III/43/11

 

Uchwała Nr III/42/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.
załącznik do uchwały Nr III/42/11

 

Uchwała Nr III/41/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

 

Uchwała Nr III/40/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

 

Uchwała Nr III/39/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 

Uchwała Nr III/38/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

 

Uchwała Nr III/37/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Uchwała Nr III/36/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wydelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Uchwała Nr III/35/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami.

 

Uchwała Nr III/34/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr III/33/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
załącznik do uchwały NR III/33/11

 

Uchwała Nr III/32/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr III/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Wysoka realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/30/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Wyrzysk realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Ujście realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/28/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Szydłowo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/27/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/26/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Miasteczko Krajeńskie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultur.

 

Uchwała Nr III/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Łobżenica realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/24/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Kaczory realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: powierzenia dla Gminy Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr III/22/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/22/11
załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/22/11

 

Uchwała Nr III/21/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2011 – 2021.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/11
załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/11
załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/11

 

Uchwała Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile.

  • data utworzenia strony: 17-06-2011 | 14:58
  • data ostatniej modyfikacji: 17-06-2011 | 14:58