Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2016

Data publikacji informacji: 03 luty 2016

 

Uchwała nr XXVIII.215.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr XXVIII.214.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2017.

 

Uchwała nr XXVIII.213.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 

Uchwała nr XXVIII.212.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX.152.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 r., poz. 8348).

 

Uchwała nr XXVIII.210.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2017.

 

Uchwała nr XXVIII.209.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

 

Uchwała nr XXVIII.208.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Uchwała nr XXVIII.207.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

 

Uchwała nr XXVIII.206.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2025.

 

Uchwała nr XXVII.205.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr XXVII.204.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Pilskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r., poz. 7557).

 

Uchwała nr XXVII.202.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 

Uchwała nr XXVII.201.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zaproponowania kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile.

 

Uchwała nr XXVII.200.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI”.

 

Uchwała nr XXVII.199.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Uchwała nr XXVI.198.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2016 r., poz. 7049; Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2016 r., poz. 7459).

 

Uchwała nr XXVI.196.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Uchwała nr XXVI.195.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała nr XXV.194.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 

Uchwała nr XXV.193.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

 

Uchwała nr XXV.192.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016-2023.

 

Uchwała nr XXV.191.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Uchwała nr XXV.190.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na wyliczenie i ustalenie na rok budżetowy 2016 stawki dotacji dla prowadzonej na terenie powiatu pilskiego szkoły, tj. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mieszczącego się przy ul. Żeromskiego 41 w Pile.

 

Uchwała nr XXV.189.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX.152.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała nr XXIV.188.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 września 2016 r., poz. 5520).
 
Uchwała nr XXIV.186.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie pilskim na lata 2016-2022”.
 
Uchwała nr XXIV.185.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w formie darowizny na mienie Powiatu Pilskiego użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2016 r., poz. 5461).
 
Uchwała nr XXIII.183.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego.
 
Uchwała nr XXIII.182.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała nr XXIII.181.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58.
 
Uchwała nr XXIII.180.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości, które zostały przejęte pod drogi powiatowe.
 
Uchwała nr XXIII.179.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Pile.
 
Uchwała nr XXIII.178.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu pilskiego odcinka drogi powiatowej.
 
Uchwała nr XXIII.177.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piła.
 
Uchwała nr XXIII.176.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Białośliwie.
 
Uchwała nr XXIII.175.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 
Uchwała nr XXIII.174.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Uchwała nr XXII.173.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała nr XXII.172.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łobżenicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XXII.171.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uchwała nr XXII.170.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie organizacji w 2016 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Miasteczku Krajeńskim.
 
Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2015.
 
Uchwała nr XXII.168.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2015 rok.
 
Uchwała nr XXII.167.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2015 roku.
 
Uchwała nr XXI.166.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała nr XXI.165.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016-2023.
 
Uchwała nr XXI.164.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Piła.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu pilskiego odcinka drogi powiatowej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2016 r., poz. 3633).
 
Uchwała nr XXI.162.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
 
Uchwała nr XXI.161.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
 
Uchwała nr XXI.160.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
 
Uchwała nr XXI.159.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
 
Uchwała nr XX.158.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.
 
Uchwała nr XX.157.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.
 
Uchwała nr XX.156.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała nr XX.155.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Piła.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r., poz. 3400).
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu pilskiego odcinków dróg powiatowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r., poz. 3860).
 
Uchwała nr XX.152.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uchwała nr XX.151.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
 
Uchwała nr XX.150.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
 
Uchwała nr XX.149.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 
Uchwała nr XX.148.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
 
Uchwała nr XX.147.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
 
Uchwała nr XX.146.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.
 
Uchwała nr XX.145.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2016 r., poz. 3399).
 
Uchwała nr XX.143.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
 
Uchwała nr XX.142.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała nr XX.141.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała nr XIX.140.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała nr XIX.139.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016-2023.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r., poz. 2931).
 
Uchwała nr XIX.137.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wydelegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Uchwała nr XIX.136.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
 
Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Pile.
 
Uchwała nr XIX.134.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyboru Starosty Pilskiego.
 
Uchwała nr XIX.133.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Pile.
 
Uchwała nr XIX.132.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Pilskiego.
 
Uchwała nr XVIII.131.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała nr XVIII.130.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016-2023.
 
Uchwała nr XVIII.129.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony z dotychczasowym najemcą.
 
Uchwała nr XVIII.128.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pilskim na lata 2016-2022.
 
Uchwała nr XVIII.127.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XVII.126.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała nr XVII.125.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała nr XVII.124.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2016 r., poz. 1488).

 

Uchwała nr XVII.123.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
 
Uchwała nr XVII.122.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia warsztatowego wraz z terenem parkingowym na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu.
 
Uchwała nr XVII.121.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą budynku stacyjno-administracyjnego w Nieżychowie na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.
 
Uchwała nr XVII.120.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia, w budynku administracyjnym w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11.
 
Uchwała nr XVII.119.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pile Al. Wojska Polskiego 49 b.
  • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
  • data utworzenia strony: 19-11-2019 | 15:03
  • data ostatniej modyfikacji: 19-11-2019 | 15:03