Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2019

Data publikacji informacji: 01 luty 2019

 

Uchwała nr XII.93.2019 z dnia 10 września 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XI.92.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Uchwała nr XI.91.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji

Uchwała nr XI.90.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XI.89.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

Uchwała nr XI.88.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2019 roku

Uchwała nr XI.87.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Wysoka

Uchwała nr XI.86.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości w ramach odszkodowania za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem pod drogi powiatowe na rzecz osoby prawnej – spółki PIL-BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą w Pile.

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pilskiego od 1 września 2019 r.

Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała nr X.83.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Uchwała nr X.82.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr X.81.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

 

Uchwała nr X.80.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

Uchwała nr X.79.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie organizacji w 2019 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Łobżenicy

Uchwała nr X.78.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego

Uchwała nr X.77.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Pilski

Uchwała nr X.76.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok

Uchwała nr X.75.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2018 rok

Uchwała nr X.74.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pile wotum zaufania

Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029

Uchwała nr IX.71.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Uchwała nr IX.70.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Pilskiego

Uchwała nr IX.69.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu

Uchwała Rady Powiatu z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania  z tych obiektów
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2019 r., poz. 5982)

Uchwała nr IX.67.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski

Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski

Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok

Uchwała Rady Powiatu z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Uchwała nr IX.62.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018

Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2018

Uchwała nr VIII.60.2019 z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

Uchwała nr VIII.59.2019 z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029.

 

Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2019 r., poz. 5115)

 

Uchwała nr VII.56.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała nr VII.55.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile

 

Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu pilskiego

 

Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą: Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

 

Uchwała nr VI.50.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., poz. 4091)

 

Uchwała nr VI.49.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.

 

Uchwała nr VI.48.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr VI.47.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji

 

Uchwała nr VI.46.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umów najmu, zawartych pomiędzy Powiatem Pilskim a Teresą Łakowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Medycyny Specjalistycznej ORTHOS Teresa Łakowicz na rzecz PULS-MED. Sp. z o.o., reprezentowanej przez Włodzimierza Maniszewskiego, od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 

Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., poz. 4061)

 

Uchwała nr V.43.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr V.42.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr III.20.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr V.41.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2019 r., poz. 2967).

 

Uchwała nr V.40.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pilskiego na lata 2019 - 2029.

 

Uchwała nr V.39.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w cześci, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r., poz. 2591).

 

Uchwała nr V.37.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Łobżenicy.

 

Uchwała nr V.36.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski

 

Uchwała nr IV.35.2019  z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr IV.34.2019  z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

Uchwała Nr IV.33.2019  Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.
 

 

Uchwała Nr IV.32.2019  Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

Uchwała Nr IV.31.2019  Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie wydelegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r., poz. 1810).

  • data utworzenia strony: 17-06-2011 | 14:58
  • data ostatniej modyfikacji: 17-06-2011 | 14:58