Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2015 r.

Data publikacji informacji: 07 styczeń 2015

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 201.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 200.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 199.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 198.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 197.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015 przekaże Wydział Finansów.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 196.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2016 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 195.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego "Lider Sukcesu", "Kryształowy Lider Sukcesu" i Ambasador Powiatu Pilskiego za 2015 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 194.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 193.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 192.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 191.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 190.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych jednostek i straży.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 189.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 188.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 187.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)”, opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 186.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 185.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 184.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 183.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 182.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 181.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 180.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 179.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 178.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 177.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 176.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 175.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu na 2016 rok dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 174.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 173.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 172.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 171.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 170.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na rok 2016 i lata następne.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 169.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 168.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Falmierowie, gmina Wyrzysk i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 167.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 166.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 166.2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 165.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 165.2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 164.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 164.2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 163.2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 163.2015 z dnia 30 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 162.2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 161.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 161.2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 160.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 160.2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 159.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 159.2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 158.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Kaczory pn. „Budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach na działce nr 8282/4”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 158.2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Kaczory pn. „Budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach na działce nr 8282/4”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 157.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 157.2015 z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 156.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Marciniaka – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do załatwienia spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 156.2015 z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Marciniaka – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do załatwienia spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 155.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 155.2015 z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 154.2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz powołania Komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 153.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile pełnomocnictwa do realizacji projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego”, realizowanego przez Powiat Pilski w ramach Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 153.2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile pełnomocnictwa do realizacji projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego”, realizowanego przez Powiat Pilski w ramach Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 152.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 152.2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 151.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 151.2015 z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 150.2015 z dnia 15 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 150.2015 z dnia 15 października 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 149.2015 z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 149.2015 z dnia 15 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 148.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 148.2015 z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 147.2015 z dnia 15 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 146.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 146.2015 z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 145.2015 z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 145.2015 z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 144.2015 z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 144.2015 z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 143.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 143.2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 142.2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Falmierowie, gmina Wyrzysk.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 142.2015 z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Falmierowie, gmina Wyrzysk.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 141.2015 z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 141.2015 z dnia 16 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 140.2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 140.2015 z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 139.2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 139.2015 z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 138.2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 138.2015 z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 137.2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)”, opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 137.2015 z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)”, opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 137.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 137.2015 z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 135.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2016.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 135.2015 z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 134.2015 z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 133.2015 z dnia 2 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 133.2015 z dnia 2 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 132.2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 128279P – ul. Łowiecka określonej Uchwałą Nr XXI/232/08 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 132.2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 128279P – ul. Łowiecka określonej Uchwałą Nr XXI/232/08 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008 r.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 131.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 130.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 130.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 129.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 129.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 128.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 127.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 127.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 126.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 126.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 125.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 125.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 124.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 124.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 123.2015a 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 123.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 122.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 122.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 121.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 121.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 120.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 120.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 119.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 119.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 118.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 118.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 117.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 117.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 116.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 116.2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 115.2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Piła pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Walki Młodych, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ul. Walki Młodych, obiektu inżynieryjnego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy” – Część II: Budowa dróg dojazdowych nr 1 i 2 do terenów inwestycyjnych, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 
Uchwala zarządu powiatu nr 114 z dnia 15.07.2015 r. Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 114.2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Piła pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Walki Młodych, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ul. Walki Młodych, obiektu inżynieryjnego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy” – Część I: Przebudowa i rozbudowa ul. Walki Młodych, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 113.2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 113.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 112.2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 112.2015 z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

 

1.	Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 111.2015 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.05.2015 r. - 31.12.2015 r. projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (I)”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 111.2015 z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.05.2015 r. - 31.12.2015 r. projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (I)”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 110.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Piła pn. „Przebudowy i rozbudowy ulicy Wawelskiej, budowy drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowy i rozbudowy ul. Magazynowej” w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 109.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 108.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 108.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 107.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 107.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 106.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych Przekaże Wydział Finansów

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 106.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 105.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 105.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 104.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg gminnych: nr 187807P (ul. Reymonta) i nr 187806P (ul. Wojska Polskiego odc. od ul. Reymonta do ul. Staszica) położonych na terenie miasta Chodzież oraz w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi powiatowej nr1531P (ul. Małachowskiego i ul. Malepszego w m. Chodzież) oraz drogi powiatowej nr 1543P, ul. Nowe Miasto w m. Margonin na terenie Powiatu Chodzieskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 104.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg gminnych: nr 187807P (ul. Reymonta) i nr 187806P (ul. Wojska Polskiego odc. od ul. Reymonta do ul. Staszica) położonych na terenie miasta Chodzież oraz w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi powiatowej nr1531P (ul. Małachowskiego i ul. Malepszego w m. Chodzież) oraz drogi powiatowej nr 1543P, ul. Nowe Miasto w m. Margonin na terenie Powiatu Chodzieskiego.


 

Uchwała nr 103.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansuUchwała nr 103.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

 

Uchwała nr 102.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych Uchwała nr 102.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.


 Uchwała nr 101.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w PileUchwała nr 101.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

 

 Uchwała nr 100.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w PileUchwała nr 100.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 99.2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 99.2015 z dnia 09 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia w 2015 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 98.2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 97.2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 96.2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 95.2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 94.2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 93.2015 z dnia 20 maja 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 92.2015 z dnia 20 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w roku 2015 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 91.2015 z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 90.2015 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 89.2015 z dnia 7 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 88.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 87.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 86.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 85.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 84.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 83.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile, ul. Rydygiera 23.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 82.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 81.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 80.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Piła pn. „Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej w Pile”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 79.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 78.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie zaliczenia nowych dróg do kategorii dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Piły oraz zmiany przebiegu drogi gminnej objętych Uchwałą Nr XXI/232/08 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008 r.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 77.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pilskiego na lata 2015-2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 76.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 75.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 74.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 73.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 72.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 71.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 70.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Piła pn. „Przebudowa fragmentu ul. Kalina w Pile (budowa chodnika)”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 69.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz na jedno dziecko w niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w roku 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 68.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 67.2015 z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2014 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 66.2015 z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 65.2015 z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 64.2015 z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w roku 2015 w zakresie kultury fizycznej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 63.2015 z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 62.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych przekaże Wydział Finansów.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 61.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 60.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 59.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 58.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II).

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 57.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 56.2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 55.2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 54.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 53.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 52.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 51.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 50.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 49.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 48.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 32.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 47.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 46.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pile oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 45.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 44.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej roku 2015.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 43.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w roku 2015 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 42.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 41.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2015 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 40.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łobżenica na lata 2015-2020”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 39.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania interesów Powiatu Pilskiego jako wspólnika Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Spółka z o.o. w Poznaniu.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 38.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2014 rok

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 37.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 36.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 35.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Osieku n/Notecią.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 34.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 33.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 32.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 31.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 30.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 29.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 28.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania członków Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 27. 2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 26. 2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 25.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 24. 2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2015 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 23.2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Powiatu Pilskiego w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki w roku 2015.

Metryka
 • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
 • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13