Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2016 r.

Data publikacji informacji: 08 styczeń 2016

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 372.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Lider Sukcesu”, „Kryształowy Lider Sukcesu” i „Ambasador Powiatu Pilskiego” za 2016 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 371.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 370.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 369.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pilskim.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 368.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 367.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 366.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia stawki czynszu najmu pomieszczenia warsztatowego wraz z terenem parkingowym na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 365.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 364.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 363.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia stawki czynszu najmu budynku stacyjno-administracyjnego w Nieżychowie na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 362.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w zakresie podjęcia inwestycji o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 361.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 360.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 359.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 358.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 354.2016 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 357.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 356.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 355.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 354.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie  powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 353.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w zakresie podjęcia inwestycji o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 352.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 351.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 350.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 349.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2017dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 348.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 347.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2025.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 346.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Pilski.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 345.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 344.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 b i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 343.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 342.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 341.2016 z dnia 31 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 340.2016 z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 339.2016 z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 338.2016 z dnia 26 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań  z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 337.2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 336.2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 335.2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 334.2016 z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz powołania Komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 333.2016 z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.06.2016 r. - 31.12.2016 r. projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 332.2016 z dnia 13 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 331.2016 z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 330.2016 z dnia 5 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 329.2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 328.2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 327.2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 326.2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 325.2016 z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz na jedno dziecko/jednego wychowanka w placówkach niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 324.2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 323.2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 322.2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pile przy ul. Świerkowej i Bydgoskiej oraz ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 321.2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 320.2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 319.2016 z dnia 8 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 318.2016 z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 317.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2017.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 316.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 315.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 314.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzadkowie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 313.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 294.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. i nr 299.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 312.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 311.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 310.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 309.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 308.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 307.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 306.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 305.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 304.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 303.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 302.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 301.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 300.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 299.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 298.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 297.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 296.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rokowań i ustalenia wysokości zaliczki przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 295.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Pile przy ul. Świerkowej i ul. Bydgoskiej.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 294.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z ternu powiatu pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 293.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w zakresie podjęcia inwestycji o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 292.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 291.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 290.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w zakresie podjęcia inwestycji o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 289.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 288.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 287.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 286.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 285.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 284.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 283.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 282.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 281.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 280.2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 279.2016 z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 278.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 277.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 276.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pilskiego za 2015 rok.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 275.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 274.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 273.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 272.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 271.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 270.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 269.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do  realizacji  w okresie  01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (II)”, opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 268.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Falmierowie, gmina Wyrzysk i ustalenia wysokości wadium.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 267.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 b i ustalenia wysokości wadium.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 266.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 265.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 264.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 263.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 262.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 260.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 259.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 258.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 257.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie udzielania w 2016 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 256.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 255.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile na czas zastępstwa.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 254.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile za rok 2015.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 253.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za rok 2015.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 252.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 251.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 250.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 249.2016 z dnia 6 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych  w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań  z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 248.2016 z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2016r.-31.12.2016r. projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (II)", opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na  rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 247.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 246.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 245.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 244.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 243.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 242.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia  miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz na jedno dziecko/wychowanka w placówkach niepublicznych  prowadzonych na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 241.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy etatowymi członkami Zarządu Powiatu w Pile w zakresie nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 240.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie poręczenia kredytu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 239.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 238.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile".
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 237.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 236.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 49b.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 235.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie poręczenia kredytu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 234.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 233.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 232.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2015 roku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 231.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięcia związanego z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w 2016 roku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 230.2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile".
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 229.2016 z dnia 2 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 228.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2016 rok.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 227.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim" realizowanego w ramach 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 226.2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Falmierowie, gmina Wyrzysk i ustalenia wysokości wadium.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 225.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
zmieniająca w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 224.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 223.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającego nieważność uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie zatrudnienia Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 222.2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
   
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 221.2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016.
   
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 220.2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2015 rok.
   
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 219.2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
   
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 218.2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.
   
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 217.2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie poręczenia kredytu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 216.2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 215.2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 214.2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 213.2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 212.2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki  w roku 2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 211.2016 z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

  

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 210.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

  

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 209.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 208.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 207.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pana Jana Tuszyńskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Pile.

 


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 206.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

 


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 205.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dochodów i wydatków budżetowych.

 


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 204.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
w  sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016.

 


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 203.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 202.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Metryka
  • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
  • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13