Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2017 r.

Data publikacji informacji: 10 styczeń 2017
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 601.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 600.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 599.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Lider Sukcesu” i „Kryształowy Lider Sukcesu”.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 598.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 597.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 596.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 595.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 594.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych inspekcji i straży.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 593.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu nr RPWP.08,01,02-IŻ-00-30-001/17 w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 592.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do naboru wniosków do Programu „Szatnia na Medal” w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 591.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 590.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2017-2020 projektu konkursowego nr RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-004/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączanie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 589.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 588.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 587.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 586.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 585.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 584.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 583.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 582.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie użyczenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pile pomieszczeń, na czas nieokreślony.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 581.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 580.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 579.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 578.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 577.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 576.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
  w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 575.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 574.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 573.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 572.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
 w sprawie sporządzenia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu pilskiego za okres 2015-2016.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 571.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
 w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2018.


 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 570.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2018 – 2027.


 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 569.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 568.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 567.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 566.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 565.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych,  prowadzonych na terenie powiatu pilskiego w roku 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 564.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy na okres do 31 grudnia 2018 roku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 563.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie określenia stawki czynszu najmu budynku stacyjno – administracyjnego w Nieżychowie na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 562.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 561.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia Staroście Pilskiemu upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w Komitecie Rewitalizacji miasta Piły.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 560.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 559.2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w 2017 r.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 558.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 557.2017 z dnia 31 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 556.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem na okres do 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 555.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017-2020 z perspektywą do końca 2024.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 554.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku oraz ustalenia regulaminu jej działania.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 553.2017 z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
  

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 552.2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu realizacji projektu pn. „Remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 wzniesionego w latach 1927-1929 poprzez odtworzenie tynków, rynien i rur spustowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej” w ramach „Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, ochrona zabytków”.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 551.2017 z dnia 17 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 550.2017 z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania i wykorzystania logo Powiatu Pilskiego.

  

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 549.2017 z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 548.2017 z dnia 17 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych, oraz na jedno dziecko/wychowanka w placówkach niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu pilskiego w roku 2017.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 547.2017 z dnia 17 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 546.2017 z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 545.2017 z dnia 11 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 544.2017 z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 543.2017 z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 542.2017 z dnia 5 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 541.2017 z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 540.2017 z dnia 5 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 539.2017 z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
  

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 538.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 537.2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 536.2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Pilskiego.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 535.2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.
   

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 534.2017 z dnia 14 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 533.2017 z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 532.2017 z dnia 14 września 2017 r.
 w sprawie przystąpienia do konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 w celu realizacji projektu.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 531.2017 z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w celu realizacji projektu.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 530.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 529.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2018.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 528.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

  • Załącznik do uchwały nr 528.2017
    Wytyczne w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 527.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do wyboru Agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 526.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 525.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 524.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 523.2017 z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 522.2017 z dnia 8 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 521.2017 z dnia 1 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 520.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 519.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 518.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 517.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 516.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 515.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 514.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 513.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 512.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 511.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 510.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 509.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 508.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 507.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 506.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 505.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 504.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 503.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 502.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 501.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 500.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 499.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 498.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 497.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 496.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2017-2019 projektu konkursowego nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 „Włączenie społeczne”; Działanie 7.1.2 „Aktywna Integracja”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 495.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 494.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 493.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 492.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 491.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 490.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 489.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 488.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 487.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 486.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 485.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 484.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 483.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 482.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 481.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Pilskiego do udziału w inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki- Kijaszkowo”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 480.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17 w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 479.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 478.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 477.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 476.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 475.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 474.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 473.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 472.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 471.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 470.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 469.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pilskiego za 2016 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 468.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 467.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia stawki czynszu najmu pomieszczenia w budynku magazynowym w Białośliwiu na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 466.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 465.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 464.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 463.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przeniesienia Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 462.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 461.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 460.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 459.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 458.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 457.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 456.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie „Planu Promocji Powiatu Pilskiego na lata 2017-2021”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 455.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 454.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w 2017 r.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 453.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 452.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 451.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 450.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 449.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 448.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 447.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 446.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia w 2017 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 445.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 444.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 443.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 442.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz powołania Komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 441.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 438.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 440.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile za rok 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 439.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za rok 2016.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 438.2017 z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 437.2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 b i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 436.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 435.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 434.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 433.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 432.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 431.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 430.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 429.2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 428.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 427.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat oraz określenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 426.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 391.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2017 r.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 425.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat oraz określenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 424.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 423.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 422.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 421.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 420.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 419.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 418.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 417.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 416.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (III)”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 415.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (III)”, opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na klata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 414.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 413.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie powiatu pilskiego w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 412.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych, oraz na jedno dziecko/wychowanka w placówkach niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu pilskiego w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 411.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 410.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 409.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2016 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 408.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 407.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 406.2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 405.2017 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem oraz określenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 404.2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 403.2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 402.2017 z dnia 15 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 401.2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięcia związanego z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku.

   

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 400.2017 z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 399.2017 z dnia 1 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 398.2017 z dnia 1 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 397.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w zakresie podjęcia inwestycji o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 396.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w zakresie realizacji zadania pod nazwą „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 395.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 394.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 393.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli..

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 392.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowemu najemcy oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 391.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy oraz określenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 390.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 389.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pile przy ul. Świerkowej i Bydgoskiej oraz ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 388.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2016 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 387.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 386.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 385.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 384.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49b i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 383.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem oraz określenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 382.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 381.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w zakresie podjęcia inwestycji o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 380.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 379.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 378.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 377.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 376.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 375.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2017.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 374.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie poręczenia kredytu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 373.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

 
 
Metryka
  • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
  • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13