Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2018 r.

Data publikacji informacji: 10 styczeń 2018
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 26.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 25.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 24.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w  sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych: sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego zakupionego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w ramach realizacji zadania pn. „DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII ORAZ ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM LECZENIA UDARÓW MÓZGU W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 23.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do naboru ogłoszonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki do konkursu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 22.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 21.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych na czas nieoznaczony.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 20.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia p. Tomaszowi Olszewskiemu – zastępującego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz prowadzenia z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014-2020 negocjacji na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 19.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 18.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnpmocnictwa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 17.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 16.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 15.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 14.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 13.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 12.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 11.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 10.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru karetki w ramach realizacji zadania: „Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 9.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy etatowymi członkami Zarządu Powiatu w Pile w zakresie nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 8.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 7.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 6.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 5.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 4.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 3.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 2.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 1.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 800.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 799.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 798.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 797.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru sprzętu i aparatury medycznej zakupionych  w ramach zadania: „Dofinansowanie kosztów wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica”.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 796.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2019.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 795.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 - 2029

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 794.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 793.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 792.2018 z dnia 31 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 791.2018 z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych na czas oznaczony do 3 lat.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 790.2018 z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 789.2018 z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku.

 • Załącznik do uchwały nr 789.2018
  Ogłoszenie o konkursie.
  • Załączniki do ogłoszenia:
   • Załacznik Nr 1 do Oferty: Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jej dokumentowaniu.
   • Załącznik Nr 2 do Oferty: Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
   • Załącznik Nr 3 do Oferty: Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 788.2018 z dnia 24 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 787.2018 z dnia 24 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 786.2018 z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 785.2018 z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany „Planu Promocji Powiatu Pilskiego na lata 2017-2021”.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 784.2018 z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie przystąpienia do konkursu nr RPWP.01.04.02-IZ-00-30-001/18 w celu realizacji projektu dotyczącego promocji gospodarczej regionu.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 783.2018 z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 782.2018 z dnia 10 października 2018 r.

w spawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 781.2018 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2019r. -31.12.2020r. projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (V)”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na  rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 780.2018 z dnia 3 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 779.2018 z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 778.2018 z dnia 3 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 777.2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 776.2018 z dnia 19 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 775.2018 z dnia 19 września 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 774.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania rozpoczętej inwestycji na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 773.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 772.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 771.2018 z dnia 12 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 770.2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 769.2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” - nabór na 2019 r. w celu realizacji projektu.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 768.2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.06.2018 r. - 31.12.2018 r. projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni III” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 767.2018 z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2019.
 
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 766.2018 z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 765.2018 z dnia 5 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 764.2018 z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 764.2018
  Projekt "Rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2019.
   

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 763.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 762.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 761.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Pile, przy ul. Rydygiera 23 na okres do 10 lat i ustalenia wysokości wadium.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 760.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 759.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 758.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 757.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 756.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 755.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 754.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 753.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 752.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu imprezy pn. Dożynki Powiatowe w dniu 9 września 2018 r. na stadionie przy ul. Okrzei w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 751.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia w 2018 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 750.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 749.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 748.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 747.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 36 i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 746.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 745.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 744.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 743.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 742.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 741.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 740.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 739.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 738.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 737.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 736.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 735.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 734.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 733.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 732.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 731.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 730.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 729.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 728.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia Staroście Pilskiemu upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pile w Komitecie Rewitalizacji miasta Piły.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 727.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 726.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 725.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 724.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 723.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 722.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 721.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pilskiego za 2017 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 720.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2018.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 719.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

   

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 718.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Województwa Wielkopolskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 717.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 716.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 715.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia stawki czynszu najmu pomieszczenia w budynku magazynowym w Białośliwiu na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 714.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 713.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 712.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 711.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 710.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 709.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 708.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 707.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic
o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 706.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie złożenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Nowa Wieś Ujska, gmina Ujście.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 705.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 704.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 703.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 702.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 701.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 700.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy na okres do 30 czerwca 2020 roku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 699.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia stawki czynszu najmu pomieszczenia w budynku magazynowym w Białośliwiu na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 698.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 697.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 696.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 695.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 694.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 693.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 691.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 690.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 689.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 688.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 687.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile za rok 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 686.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile za rok 2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 685.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 684.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 683.2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 682.2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 681.2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 „Edukacja”; Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży”.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 680.2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu nr RP.08.03.01-IZ-00-30-001/18 w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 679.2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2018.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 678.2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.
 
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 677.2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 676.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 675.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 674.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do naboru ogłoszonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki do konkursu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 673.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B i ustalenie wysokości wadium.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 672.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 671.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 670.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 669.2018 z dnia 9 maja 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 668.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 667.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 666.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r. projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (IV):, opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 665.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r. projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV):, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 664.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju  oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 663.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku.
 
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 662.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 661.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
 
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 660.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy etatowymi członkami Zarządu Powiatu w  Pile w zakresie nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 659.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu pilskiego w 2017 roku.
 
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 658.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 657.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 656.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 655.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia negocjacji w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 654.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego naboru na Partnera do realizacji projektu na lata 2018-2020.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 653.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do naboru wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 652.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 651.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 650.2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowymi najemcami.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 649.2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 648.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 647.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 646.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 645.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 644.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 36 i ustalenie wysokości wadium.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 643.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B i ustalenie wysokości wadium.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 642.2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie udzielania upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 641.2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 640.2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
   
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 639.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 638.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie częściowej spłaty pożyczki udzielonej przez Powiat Pilski Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Sp. z o.o.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 637.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 636.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2018.
 
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 635.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 B i ustalenia wysokości wadium.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 634.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
   
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 633.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 632.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 631.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2017 rok.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 630.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 629.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 628.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 627.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 626.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 625.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 624.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 623.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do naboru wniosków do Programu „Otwarte Strefy Aktywności” OSA w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 622.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania członka do Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile oraz zmiany uchwały nr 380.2017.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 621.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 620.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w 2018 r.
 
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 619.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zarządzenie Prezydenta Miasta Piły.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 618.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Lider Sukcesu”, „Kryształowy Lider Sukcesu” i „Ambasador Powiatu Pilskiego” za 2017 rok.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 617.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 616.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 615.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 614.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 613.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 612.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 611.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na czas nieoznaczony.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 610.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 609.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 608.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 607.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 606.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 605.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 604.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2018 rok.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 603.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2018.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 602.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.
Metryka
 • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
 • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13