Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2019 r.

Data publikacji informacji: 10 styczeń 2019
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 223.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (pdf, 52 KB)
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 222.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (pdf, 60 KB)
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 221.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (pdf, 269 KB)
w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 220.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (pdf, 42 KB)
w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pilskiego na lata 2020-2022.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 219.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. (pdf, 39 KB)
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 218.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie
powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019
dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 217.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 216.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER: „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń  – II edycja”,.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 215.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania
w najem dotychczasowemu najemcy oraz określenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 214.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 213.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów  i wydatków budżetowych  powiatowych jednostek organizacyjnych  i powiatowych inspekcji i straży.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 212.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 211.2019 z dnia 04 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 210.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy partnerstwa ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej Art – Talent w celu realizacji projektu pn. „OBYCIE UMILA ŻYCIE, czyli z kulturą za pan brat”

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 209.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie przystąpienia do programu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 208.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie przystąpienia do programu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 207.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 206.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2020 dochodów i wydatków budżetowych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 205.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażanie zgody na złożenie wniosku pn. „Głęboka termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, zaciągniecie zobowiązań, zawarcie umowy i przyjęcie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 204.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 203.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 202.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 201.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2020.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 200.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na rok 2020 i lata następne.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 199.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 198.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 197.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 196.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 195.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przeniesienia prawa ich własności, z powiatowego zasobu nieruchomości, w ramach odszkodowania za działkę gruntu, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem pod drogi powiatowe na rzecz osoby prawnej – spółki PIL-BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą w Pile oraz  nieruchomości przejętych przez Powiat Pilski na mocy decyzji podziałowej Prezydenta Miasta Piły.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 194.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 193.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 192.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 191.2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 190.2019 z dnia 25 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 189.2019 z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 188.2019 z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 187.2019 z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 186.2019 z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 185.2019 z dnia 09 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań i innych dokumentów księgowych Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 184.2019 z dnia 09 października 2019 r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 183.2019 z dnia 09 października 2019 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 182.2019 z dnia 02 października 2019 r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 181.2019 z dnia 02 października 2019 r.
w sprawie stanowiska Zarządu Powiatu w Pile dotyczącego Apelu Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozwiązania problemu osób będących w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Wyrzysk.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 180.2019 z dnia 02 października 2019 r.
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 179.2019 z dnia 02 października 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 178.2019 z dnia 02 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pana Artura Bąka – Zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 177.2019 z dnia 25 września 2019 r.
 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 176.2019 z dnia 25 września 2019 r.
 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Nieżychowie, a także ustalenia wysokości wadium oraz postąpienia

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 175.2019 z dnia 25 września 2019 r.
 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B na okres do 10 lat i ustalenia wysokości wadium.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 174.2019 z dnia 17 września 2019 r.
 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 173.2019 z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego w zakresie realizacji zadania pod nazwą „Głęboka termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 172.2019 z dnia 17 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 171.2019 z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B, na okres do 10 lat i ustalenia wysokości wadium.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 170.2019 z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu
budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2020.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 169.2019 z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 168.2019 z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie darowizny składnika mienia Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 167.2019 z dnia 11 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie „Planu Promocji Powiatu Pilskiego na lata 2017-2021”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 166.2019 z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego”, w ramach naboru Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 165.2019 z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 164.2019 z dnia 05 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 163.2019 z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie udzielenia p. Tomaszowi Olszewskiemu – zastępującego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz prowadzenia z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014-2020 negocjacji na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 162.2019 z dnia 05 września 2019 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (V)”, opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 161.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 160.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 159.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia w 2019 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 158.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 157.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 156.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 155.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dla Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile
im. Stanisława Staszica.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 154.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 36 i Al. Wojska Polskiego 49B na okres do 10 lat i ustalenia wysokości wadium.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 153.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w celu realizacji projekt.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 152.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu RPWP.01.04.02-IZ.00-30-001/19 w celu realizacji projektu dotyczącego promocji gospodarczej regionu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 151.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 w celu realizacji projektu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 150.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 149.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 148.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 147.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie
przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 146.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie
odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 145.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 144.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 143.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie udzielania pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Usług społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 142.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 141.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 140.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Sławomir Rojek)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 139.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Kamilla Rosy)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 138.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Marta Lilla Gabryś)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 137.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Agnieszka Masojć)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 136.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
ww sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Bartosz Bajerski)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 135.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Patrycja Anna Piszczek)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 134.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Agnieszka Potocka)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 133.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień nauczyciela  mianowanego (p. Anna Maria Major)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 132.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego (p. Natalia Sylwia Bernard)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 131.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 130.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 129.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 128.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 127.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie zawarcia z dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica Panem Wojciechem Szafrańskim umowy cywilnoprawnej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 126.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2019 r.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 125.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Pile przy Al. Wojska polskiego 49B na okres do 10 lat i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 124.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 123.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej w Nieżychowie, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia wywoławczej ceny sprzedaży tej nieruchomości.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 122.2019 z dnia 17 lipca 2019 r.
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 121.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
 w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 119.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 118.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 117.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2019 r., w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 116.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
W sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 115.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pilskiego za rok 2018.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 114.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
W sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 113.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.
 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 112.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Pilskiego.
 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 111.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.
 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 110.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile.
 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 109.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 108.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie odmowy umorzenia zobowiązań z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 107.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 106.2019 z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 105.2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 104.2019 z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Łobżenicy.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 103.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 102.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 101.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 100.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc pod tablice reklamowe położonych wzdłuż ogrodzenia budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Rydygiera 23, na okres do 10 lat i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 99.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019.

Załącznik do uchwały Nr 99.2019

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 98.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 97.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pantaleona Szumana w Pile
.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 96.2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Pile Raportu o stanie Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 95.2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 94.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 93.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 92.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 91.2019 z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile oraz Zespołu Placówek Wychowawczych
w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 90.2019 z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 89.2019 z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 88.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 87.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 86.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 85.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 84.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 83.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 82.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 81.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 80.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w roku budżetowym 2019.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 79.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 78. 2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 77.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 76.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 75.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego: samochodu ciężarowego VOLKSVAGEN CADDY 1,4 dla Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 74.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń na czas oznaczony do 3 lat, na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 73.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 72.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 71.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 70.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych na czas oznaczonych do 3 lat

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 69.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 68.2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu pilskiego w 2018 r.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 67.2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 66.2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do naboru wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w celu realizacji projektu

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 65.2019 z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 64.2019 z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 36 i Al. Wojska Polskiego 49B na okres 10 lat i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 63.2019 z dnia 14 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 62.2019 z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 8 „Edukacja”; Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży” w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 61.2019 z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2019 w celu realizacji projektu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 60.2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 59.2019 z dnia 6 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 58.2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 57.2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2019.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 56.2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 55.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych na czas nieoznaczony.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 54.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 53.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu miejsc pod tablice reklamowe, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.          

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 52.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie przystąpienia do naboru wniosków do Programu „Szatnia na Medal” w celu realizacji  projektu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 51.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 50.2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2018 rok.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 49.2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 48.2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 47.2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 46.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pilskim.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 45.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 44.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2019 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 43.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 42.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 41.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 40.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Lider Sukcesu”, „Kryształowy Lider Sukcesu” i „Ambasador Powiatu Pilskiego” za 2018 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 39.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych  w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 38.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2019 r.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 37.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 36.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2019.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 35.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 34.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 33.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2019 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 32.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 31.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 30.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr 613.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 29.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 28.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2019.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 27.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia Pana Artura Bąka – Zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Pile.

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
  • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13