Wyszukiwarka Mobilna

Menu

 

Lp.

Numer i data
 uchwały

Tytuł uchwały

2003 r.

1..

VI/30/03

z dnia 30 stycznia 2003 r.

W sprawie  ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

2.

XI/73/03

z dnia 26 czerwca 2003 r.

W sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Pilskiego z tytułu  należności pieniężnych , do których  nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa , udzielania innych ulg w spłacaniu tych  nalezności oraz ustalenia organów  do tego uprawnionych.


załącznik do uchwały Nr XI/73/05

3.

XIII/90/03

z dnia 30 września 2003 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XLIX/413/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 wrzesnia 2002 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym  lub krajowym”

4.

XVI/115/03

z dnia 30 grudnia 2003 r.

W sprawie  zmian Statutu Powiatu Pilskiego

2004 r.

5.

XVIII/135/04

 z dnia 25 lutego 2004 r.

 Zmieniajaca uchwałę Nr XLVIII/410/02 Rady Powiatu w Pile  z dnia 12  września 2002 r.  w  sprawie  zasad i trybu udzielania  dotacji
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile

6.

XX/146/04

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

W sprawie  wysokosci  stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego

7.

XXIII/176/04

z dnia  30 września 2004 r.

W sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania  z opłat za pobyt dziecka w rodzinie  zastepczej oraz placówce opiekuńczo- wychowawczej

8.

XXIII/178/04

z dnia  30 wrzesnia 2004 r.

W sprawie   trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu  podmiotom  niezaliczanycm do sektora  finansów  publicznych  i niedziałajacych  w celu  osiągnięcia zysku , sposobu jej  rozliczania oraz  sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


załącznik Nr 1, załącznik Nr 2, załącznik Nr 2 cd

9.

XXIV/189/04

z dnia 28 października 2004 r.

W sprawie  zmiany Statutu Powiatu Pilskiego

10.

XXV/195/04

z dnia 9 grudnia 2004 r.

W sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIII/176/04 Rady Powiatu w Pile  z dnia 30  wrzesnia 2004 r. w sprawie  określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania  z opłat za pobyt dziecka w rodzinie  zastepczej oraz placówce opiekuńczo- wychowawczej

11.

XXVI/212/04

z dnia 30 grudnia 2004 r.

W sprawie  regulaminu wynagradzania i przyznawania  dodatku mieszkaniowego  nauczycielom zatrudnionym w szkołach , placówkach oświatowych , opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych  przez Powiat Pilski


załącznik do uchwały Nr XXVI/212/04 cz. 1
załącznik do uchwały Nr XXVI/212/04 cz. 2
załącznik do uchwały Nr XXVI/212/04 cz. 3

12.

XXVI/216/04

z dnia 30 grudnia 2004 r.

W sprawie  ustalenia  tekstu jednolitego Statutu Powiatu Pilskiego

załącznik do uchwały Nr XXVI/216/04

2005 r.

13.

XXVIII/239/05

z dnia 24 lutego 2005 r.

W sprawie  organizacji oraz  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  mieszkaniu chronionym


załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/239/04
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/239/04

14.

XXXI/264/05

z dnia 16 czerwca 2005 r.

W sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu  dla szkół niepublicznych posiadających  uprawnienia  szkół publicznych

15.

XXXIV/296/05

z dnia 29 września 2005 r.

W sprawie zmiany Statutu Powiatu Pilskiego


załącznik do uchwały Nr XXXIV/296/05

16.

XXXVI/309/05

z dnia 28 listopada 2005 r.  

W sprawie  regulaminu wynagradzania i przyznawania  dodatku  mieszkaniowego  nauczycielom zatrudnionym w szkołach , placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Pilski


załącznik do uchwały Nr XXXVI/309/05

17.

XXXVII/325/05

z dnia 29 grudnia 2005 r.

W sprawie  zmiany Statutu Powiatu Pilskiego

2006 r.

18.

XXXIX/350/06

z dnia 23 lutego 2006 r.

W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania  należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania  na raty , stanowiących dochody powiatu , do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz  wskaznia organu i osób do tego uprawnionych


załącznik do uchwały Nr XXXIX/350/06

19.

XLV/379/06

z dnia 29 czerwca 2006 r.

W sprawie  wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających  napędzanych silnikami spalinowymi  na zbiornikach wodnych powiatu pilskiego

20.

XLV/398/06

z dnia 29 czerwca 2006 r.

Zmieniajaca uchwałę w sprawie  podziału  na okręgu wyborcze oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile


załącznik do uchwały Nr XLV/398/06

 

 

  • data utworzenia strony: 29-12-2011 | 14:40
  • data ostatniej modyfikacji: 29-12-2011 | 14:40