Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2020 roku

Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2020 roku.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2020 roku.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2020 roku mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu. Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu pilskiego, takie jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania. Do zgłoszenia dołącza się „Listę poparcia” zawierającą imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie „Listy poparcia” powinna być informacja wskazująca, że osoby, które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2020 roku. 

Sesja Rady Powiatu w Pile, na której przedstawiany będzie Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2020 roku planowana jest na dzień 17 czerwca 2021 r.

Informacja o terminie, miejscu i porządku sesji  zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznym Powiatu Pilskiego: www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/ Porządek sesji Rady Powiatu w Pile oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń „Rady Powiatu w Pile” w budynku Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35 (II piętro).

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu. Składa się je najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport, tj. do dnia 16 czerwca 2021 r.

W debacie mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

Osoby, które zgłoszą się do debaty, zostaną również poinformowane o sposobie i warunkach technicznych wzięcia udziału w debacie.

Załączniki:

Metryka
  • data utworzenia strony: 31-05-2021 | 13:49
  • data ostatniej modyfikacji: 31-05-2021 | 14:28