Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Udostępnianie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wydział Organizacyjny

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz wniosku - plik do pobrania (doc. 33 kb) 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście lub wysyłając na:

 1. Adresy e-mail: ,
 2. Korespondencyjnie na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Pile, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła,
 3. Za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej na platformie ePUAP  /13gmam5t1v/SkrytkaESP

Proces realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej opisują załączone poniżej zasady  udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pile.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

We wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy podać dane wymienione w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Można wypełnić załączony formularz wniosku - plik do pobrania (doc. 33,50 kb) 

Opłaty

Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym w Pile jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznychi organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji w ww. terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. poz. 78 483 z późn. zm)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176)

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1446)

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Podstawowym źródłem informacji jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Udostępnianie informacji niezamieszczonych w BIP odbywa się na wniosek zainteresowanego. Wnioskodawcą może być każda osoba lub podmiot prawa prywatnego.

Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Ustalenie podmiotu obowiązanego, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja należy do wnioskodawcy.

Prawo do dostępu do informacji publicznej obejmuje również możliwość uzyskania informacji przetworzonej. Jednak tylko wtedy, kiedy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Występując o uzyskanie informacji przetworzonej, należy wykazać, w jakim stopniu informacja jest szczególnie istotna dla szeroko rozumianego interesu publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25  lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. W przypadku informacji udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Pile są one następujące:

 1. Informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania;
 2. Należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
 3. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
 4. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Starostwu Powiatowemu w Pile.
 5. Starostwo Powiatowe w Pile ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia
  (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).
 6. Starostwo Powiatowe w Pile uprawnione jest do nałożenia opłaty za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 7. Nakładając opłatę, uwzględnia się:

a) koszt przygotowania informacji sektora publicznego,

b) koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),

c) inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania
i formatowania danych na żądanie).

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Obowiązek informacyjny – KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia informacji publicznej.

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile jest STAROSTA PILSKI z siedzibą w Pile, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła,

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną iod@powiat.pila.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (udzielenia lub odmowy udzielenia informacji publicznej) na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelarie prawne, operator pocztowy.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ( zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych)- 5 lat.

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem
i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie załatwienie sprawy.

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

Metryka
 • data utworzenia strony: 14-02-2014 | 11:15
 • data ostatniej modyfikacji: 14-02-2014 | 11:15