Wyszukiwarka Mobilna

Menu

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - PODSTAWA PRAWNA:

 1. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)
 2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012, poz. 94)
 3. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 4. USTAWA z dnia 17 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.)

 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

I.  Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile (www.bip.powiat.pila.pl),
 • udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Pile lub jednostek organizacyjnych powiatu, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy zawierających informacje, zamieszczenie informacji w internetowych serwisach informacyjnych),
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 

1. Dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile:
Podmiot ponownie wykorzystywujący informację publiczną umieszczoną na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pile  zobowiązany jest do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnej, niezmienionej formie,
 • poinformowania Starostwa Powiatowego w Pile o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

 

2. Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek o ponowne wykorzystywanie  informacji publicznej:

 • Starosta Pilski określa ewentualne warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Starosta Pilski nie ponosi  odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez osoby trzecie oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji lub przekazanej informacji publicznej, w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, a jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pile lub została udostępniona na wniosek.

 

Możliwość wykorzystywania utworów lub bazy danych, które Starostwo Powiatowe w Pile posiada w swoich zbiorach, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzenia zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z zastrzeżeniem praw przysługujących osobom trzecim.

 

III. Tryb wnioskowy  udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania:

 

1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadku gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pile, chyba że  została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, bądź
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach  innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Pile składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego (art. 23g ust. 3 u.d.i.p.).

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do  uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

4. Co do zasady, udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne. Jednakże Starosta Pilski może nałożyć, zgodnie z art. 23c ust. 1 u.d.i.p. opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. W takim przypadku przedstawia się wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłaty z tym związane. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazywania informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy nietypowych, w rozumieniu art., 23c ust. 2 u.d.i.p., wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

IV. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji:

  
Starosta Pilski odmawia, w myśl art. 23g u.d.i.p., ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:
1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 w/w ustawy  lub w przepisach odrębnych ustaw,
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej narusza prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
3) przygotowanie informacji spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 
V. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może złożyć sprzeciw od oferty do Starosty Pilskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu Starosta Pilski, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 
2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt. 2 u.d.i.p. zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Pile uzyskało dany utwór.

 

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zgodnie z treścią  art., 23i u.d.i.p., stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni  do dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • data utworzenia strony: 14-02-2014 | 11:15
 • data ostatniej modyfikacji: 14-02-2014 | 11:26