Wyszukiwarka Mobilna

Menu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ AB.6740.502.2022.II

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuje poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej Starosta Powiatowego,

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 23 sierpnia 2022r. została wydana decyzja nr 547 pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: posadowieniu przesiewacza i kruszarki do segregacji i przerobu kruszywa naturalnego pozyskiwanego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych "KRĘPSKO TM II", budowa kontenerów: socjalnego i biurowego, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w m. Krępsko, gm. Szydłowo na działce nr 16/4, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 547/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. udostępniona z dniem 12.09.2022r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o  udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

DATA OBOWIĄZYWANIA
Od 12.09.2022 r. do 26.09.2022 r.

Metryka
  • data utworzenia strony: 05-01-2022 | 13:54
  • data ostatniej modyfikacji: 12-09-2022 | 14:23