Wyszukiwarka Mobilna

Menu

III Kadencja 2006-2010

 

 

Lp.

Numer i data
 uchwały

Tytuł uchwały

2007 r.

1.

IV/51/07

z dnia 31 stycznia 2007 r.

W sprawie  regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku  mieszkaniowego  nauczycielom zatrudnionym  w szkołach , placówkach oświatowych , opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Pilski


załącznik do uchwały Nr IV/51/07

2.

V/60/07

z dnia 28 lutego 2007 r.

W sprawie  ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

3.

V/67/07

z dnia 28 lutego 2007 r.

W sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Pilskiego

4.

V/70/07

z dnia 28 lutego 2007 r.

Zmieniajaca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Pilskiego

5.

V/71/07

z dnia 28 lutego 2007 r.

W sprawie  uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile


załącznik do uchwały Nr V/71/07

6.

V/72/07

z dnia 28 lutego 2007 r.

W sprawie  uustalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie  w Pile


załącznik do uchwały V/72/07

7.

IX/154/07

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

W sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

8.

XII/183/07
z dnia 25 października  2007 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/350/06 z dnia 23 lutego 2006 r. określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania  należności pieniężnych lub ich odraczania albo rozkładania  na raty , stanowiących dochody powiatu , do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz  wskaznia organu i osób do tego uprawnionych

9.

XV/199/07
z dnia  28 grudnia 2007 r.

W sprawie regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania  dodatkow : motywacyjnego , funkcyjnego , za wysługę lat , za warunki pracy,  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku  mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach , placówkach oświatowych , opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonym  przez Powiat Pilski


załącznik do uchwały Nr XV/199/07

10.

XV/204/07

 z dnia  28 grudnia 2007 r.

Zmieniajaca uchwałę Nr XLVIII/410/02 Rady Powiatu w Pile  z  dnia 12 września 2002 r. w sprawie  zasad i trybu udzielania  dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile

11.

XV/ 209/07

 z dnia  28 grudnia 2007 r.

W sprawie  zaliczenia drogi Piła-Leszków- Kaczory  do kategorii drogi powiatowej

12.

XV/ 211/07

 z dnia  28 grudnia 2007 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia tekstu  jednolitego Statutu Powiatu  Pilskiego


załącznik do uchwały nr XV/211/07

2008 r.

13.

XVII/240/08

 z dnia 28 lutego 2008 r.

W sprawie  zaliczenia ulicy Rydygiera w Pile  do kategorii drogi powiatowej

14.

XXIII/315/08

 z dnia 25 września 2008 r.

W sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1070P granica województwa- Płytnica-Krępsko  na odcinku od granicy Powiatu  Pilskiego do stacji Płytnica

15.

XXV/330/08

 z dnia 4 grudnia 2008 r.

W sprawie regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania  dodatkow : motywacyjnego , funkcyjnego , za wysługę lat , za warunki pracy,  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku  mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach , placówkach oświatowych , opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonym  przez Powiat Pilski


załącznik do uchwały Nr XXV/330/08

2009 r.

16.

XXIX/372/09

z dnia 26 marca 2009 r.

W sprawie regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania  dodatkow : motywacyjnego , funkcyjnego , za wysługę lat , za warunki pracy,  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku  mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach , placówkach oświatowych , opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonym  przez Powiat Pilski


załącznik do uchwały Nr XXIX/372

17.

XXIX/378/09

z dnia 26 marca 2009 r.

W sprawie określenia  warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego  na terenie Powiatu Pilskiego


załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/378/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/378/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/378/09

18.

XXXIV/423/09

z dnia 30 września 2009 r.

W sprawie przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , poprzez jego likwidację

19.

XXXVI/440/09

z dnia 26 listopada 2009 r.

Zmieniajaca uchwałę w sprawie przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , poprzez jego likwidację

2010 r.

20.

XXXVIII/473/10

z dnia 28 stycznia 2010 r.

W sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół  publicznych funkcjonujacych  na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystania


załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/473/10
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/473/10
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/473/10

21.

XXXIX/479/10

 z dnia  25 lutego 2010 r.

Zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia  tekstu jednolitego Statutu  Powiatu Pilskiego


załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/479/10

22.

XLI/490/10

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

Plik PDF 

W sprawie określenia  zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania ,  nabywania i zbywania  udziałów i akcji spółek prawa handlowego

23.

XLI/495/10

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Plik PDF 

W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie  Pilskim

24.

XLIII/515/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.


Plik PDF 

Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania  dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego , za wysługę lat, za warunki pracy,  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku  mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonym  przez Powiat Pilski

25.

XLIII/518/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plik PDF 

Zmieniajaca uchwałę w sprawie  podziału  na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile

26.

XLV/525/10

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Plik PDF 

Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „ Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku”

27.

XLVII/534/10

z dnia 28 października 2010 r.

Plik PDF 

W sprawie  uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Pile  w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  mieszkaniu chronionym

 

 

  • data utworzenia strony: 03-01-2012 | 09:14
  • data ostatniej modyfikacji: 03-01-2012 | 09:14