Wyszukiwarka Mobilna

Menu

WN-01 - Nieodpłatne przyznanie prawa własności działki obejmującej budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
WN-02 - Nieodpłatne przyznanie własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

WN-03 - Zezwolenia na wykreślenie obciążeń z działów III i IV ksiąg wieczystych.
WN-04 - Ustanowienie trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Pilskiego na rzecz jednostki organizacyjnej.
WN-05 - Wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
WN-06 - Wywłaszczanie nieruchomości.
WN-07 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego.
WN-08 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa lub Powiatu Pilskiego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.
WN-09 - Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Pilskiego na rzecz dotychczasowych najemców.
WN-10 - Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego lub jej części, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej.
WN-11 - Udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Pilskiego, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
WN-12 - Dzierżawa/najem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego.
WN-13 - Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
WN-14 - Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
WN-15 - Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124-126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
WN-16 - Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego.
WN-17 - Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego.
WN-18 - Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
WN-19 - Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Powiatu Pilskiego.
WN-20 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – opłata jednorazowa (pdf, 202 Kb)
- Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty - druk do pobrania w zakładce Druki i formularze
 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-07-2013 | 11:43
  • data ostatniej modyfikacji: 05-01-2021 | 13:15