Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Przedmiotowy zakres działania stałych Komisji Rady Powiatu w Pile:

 

I. Komisji  Budżetu i Infrastruktury:

 
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz innych dokumentów w zakresie:
1) projektu budżetu powiatu,
2) wykonania budżetu powiatu przez Zarząd,
3) trybu prac nad projektem  uchwały budżetowej powiatu,
4)  zmian budżetu powiatu,
5) wieloletniej prognozy finansowej  i jej zmian,
6) strategii rozwoju powiatu,
7) gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa,
8) architektury i budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego,
9) projektów planów inwestycyjnych,
10) geodezji, kartografii i katastru,
11) utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
12) transportu i dróg publicznych,
13) rozwoju powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotu działania.
3. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu wymienionych w  pkt 1.
4. Opiniowanie skarg i wniosków w zakresie  wymienionym w pkt 1.

 
II . Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa:

 

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz innych dokumentów w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) kultury i ochrony dóbr kultury, 
3) turystyki i kultury fizycznej,
4) promocji powiatu,
5) ochrony zdrowia i  promocji zdrowia, 
6) pomocy społecznej,
7) wspierania osób niepełnosprawnych,
8)  przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9) ochrony praw konsumenta,
10) służb, straży  i inspekcji,
11) projektu budżetu powiatu,
12) wykonania budżetu powiatu przez Zarząd,
13) strategii rozwoju powiatu.
2. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu   wymienionych w  pkt 1.
3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania.
4. Opiniowanie skarg i wniosków w zakresie  wymienionym w pkt 1.
 

III . Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz innych dokumentów w zakresie:
1) rolnictwa,
2) rozwoju obszarów wiejskich,
3) leśnictwa,
4) rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska przyrody oraz gospodarki wodnej,
5) projektu budżetu powiatu,
6) wykonania budżetu powiatu przez Zarząd,
7) strategii rozwoju powiatu.
2. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Powiatu w zakresie  wymienionym  w pkt 1.
3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania.
4. Opiniowanie skarg i wniosków w zakresie wymienionym w pkt  1.

  • data utworzenia strony: 06-12-2010 | 12:05
  • data ostatniej modyfikacji: 29-12-2014 | 13:08