Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku

INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W PILE

dotycząca zgłaszania się Mieszkańców Powiatu Pilskiego do udziału w debacie nad

Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pile informuje o możliwości zgłaszania się Mieszkańców Powiatu Pilskiego do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku.

Sesja Rady Powiatu w Pile, na której zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku, odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. Obwieszczenie o terminie sesji i porządku obrad zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/ Porządek sesji Rady Powiatu w Pile oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń „Rady Powiatu w Pile” w budynku Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35 (II piętro).

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad  Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu pilskiego, takie jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania. Do zgłoszenia dołącza się „Listę poparcia” zawierającą imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie „Listy poparcia” powinna być informacja wskazująca, że osoby, które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku.

Liczba Mieszkańców mogąca zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Zgłoszenia można:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe  w Pile, Przewodniczący Rady Powiatu w Pile, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (z dopiskiem debata),
  • złożyć bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Pile,aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła w pok. 214, II piętro (z dopiskiem debata).

 

Za skutecznie złożone zostaną uznane te zgłoszenia mieszkańców Powiatu Pilskiego do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2022 roku, które wpłyną w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. do godz.14:00. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po tym terminie, nie będą uwzględnione.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Kazimierz Wasiak

 

Załączniki:

Metryka
  • data utworzenia strony: 31-05-2023 | 13:16
  • data ostatniej modyfikacji: 31-05-2023 | 14:23