Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2019 roku.


Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) zarząd powiatu w roku 2020 r. przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu do dnia 30 lipca 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2019 roku.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2019 roku mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu. Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu pilskiego, takie jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania. Do zgłoszenia dołącza się „Listę poparcia” zawierającą imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie „Listy poparcia” powinna być informacja wskazująca, że osoby, które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2019 roku. 

Sesja Rady Powiatu w Pile, na której przedstawiany będzie Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2019 roku planowana jest na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Informacja o terminie, miejscu i porządku sesji  zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznym Powiatu Pilskiego: www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/ Porządek sesji Rady Powiatu w Pile oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń „Rady Powiatu w Pile” w budynku Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35 (II piętro).

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35, pokój 214 w godzinach pracy Urzędu. Składa się je najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport, tj. do dnia 26 sierpnia 2020 r., do godz. 15.30.

W debacie mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

Osoby, które zgłoszą się do debaty, zostaną również poinformowane o sposobie i warunkach technicznych wzięcia udziału w debacie.

Załączniki:

Metryka
  • data utworzenia strony: 28-07-2020 | 10:40
  • data ostatniej modyfikacji: 28-07-2020 | 10:40