Wyszukiwarka Mobilna

Menu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ AB.6740.1749.2021.VIII

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

informuje poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-           w Biuletynie Informacji Publicznej Starosta Powiatowego,

-           na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 08.12.2021r. została wydana decyzja nr 1010 pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na: budowa hali namiotowej na działce nr 358 przy ul. Ceramicznej w Pile (jednostka ewidencyjna 301901_1, obręb 0036), która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 1010/2021 z dnia 08.12.2021r. udostępniona z dniem 05.01.2022r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o  udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

DATA OBOWIĄZYWANIA
Od 05.01.2022 r. do 19.01.2022 r.

  • data utworzenia strony: 27-08-2021 | 12:19
  • data ostatniej modyfikacji: 27-08-2021 | 12:19