Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z Prognozą oddzi

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Metryka

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094) przedstawiamy do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Państwa uwagi i opinie zbierane będą od dnia 14 grudnia 2023 r. do dnia 3 stycznia 2024 r. za pomocą przygotowanego formularza zbierania uwag dostępnego pod adresem: https://powiatpilski.konsultacjejst.pl/konsultacje/018c345b-d7ac-476f-9b96-573875f3d98c/podglad.

Uwagi można przekazywać także ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju pod numerem telefonu 67 210 93 15.

Załączone dokumenty dostępne są także w wersji papierowej w Wydziale Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile (pok. 316).

Podstawa prawna: Uchwała Nr 1069.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu (pdf, 120 Kb)

Metryka

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1047.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. (pdf, 150 KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

Informacja z przebiegu konsultacji - Rada Seniorów Powiatu Pilskiego

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Pilskiego i nadania jej statutu.

Metryka

Informacja z przebiegu konsultacji - Młodzieżowa Rada Powiatu w Pile

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu w Pile i nadania jej statutu.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Pile (pdf, 165 Kb)

Metryka

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczn

Metryka

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1031.2023 z dnia 25 października 2023 r. (pdf, 146 KB)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu (pdf, 142 Kb)

Metryka

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1015.2023 z dnia 11 października 2023 r. (pdf, 146 KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

Konsultacje Społeczne - Roczny Program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu (pdf, 143 Kb)

Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2023, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 19.10.2022 r. do dnia 28.10.2022 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 812.2022 z dnia 18 października 2022 r. (pdf, 153 KB)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka
Metryka

Informacja o konsultacjach społecznych

 

Zarząd Powiatu w Pile uchwałą Nr 776.2022  z dnia 2 sierpnia 2022 roku postanowił poddać konsultacjom społecznym projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”.

Data rozpoczęcia konsultacji:  10 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia konsultacji:  18 sierpnia 2022 r.

Cel konsultowanego projektu:

Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego jest najważniejszym dokumentem określającym wizję
 i cele polityki powiatu w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Jest dokumentem komplementarnym do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz strategii lokalnych gmin z terenu powiatu, stanowi uzupełnienie i rozwinięcie założeń rozwoju, które realizowane są przez instytucje powiatowe.

Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku ukierunkowana jest na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych. Opracowana została z myślą o integrowaniu i wspieraniu działań rozwojowych przez struktury organizacyjne Powiatu.

Strategia bazuje na szczegółowej diagnozie społeczno-gospodarczej i uwzględnia uwarunkowania przestrzenne rozwoju powiatu. Przedstawia spójny plan powiązanych
i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu pilskiego.

Sposób zgłaszania uwag:

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Powiatu Pilskiego poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://powiatpilski.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne projektu dokumentu „ Strategia Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z formularzem konsultacyjnym online umożliwiającym wyrażenie opinii.

Podstawa prawna:

- Uchwała Zarządu Nr 776.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”;  Załącznik nr 2 Formularz konsultacyjny zgłaszania opinii/propozycji zmian dot. Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego).

Uchwała nr 776.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 sierpnia 2022 r.  (pdf, 119 Kb)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku” (pdf,  Kb)

Metryka
Metryka

Uchwała nr 629.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę Nr XXXIX.329.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. (pdf, 158 Kb)

Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu (pdf, 142 Kb)

Metryka
Metryka

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027” mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 11.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2021 – 2027 – Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu – Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Plik do pobrania: Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok - wersja o zwiększonej dostepności.  Informacja z przebiegu konsultacji projektu (pdf, 73 Kb)


Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2021, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 8.10.2020 r. do dnia 20.10.2020 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 379.2020 z dnia 7 października 2020 r. (pdf, 136 KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wersja o zwiększonej dostępności. Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 379.2020 z dnia 7 października 2020 r. (pdf, 111 KB)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Metryka

Informacja o zakończeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok


Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Plik do pobrania:
Informacja z przebiegu konsultacji

 
 

 
Roczny program współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2020, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 3.10.2019 r. do dnia 14.10.2019 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2020 (załącznik nr 1 do uchwały nr 180.2019)
Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu (załącznik nr 2 do uchwały nr 180.2019)
  • data utworzenia strony: 06-09-2018 | 13:49
  • data ostatniej modyfikacji: 11-01-2024 | 13:30