Wyszukiwarka Mobilna

Menu

ŚR-01 - Wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
ŚR-02 - Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
ŚR-03 - Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
ŚR-04 - Wydanie zezwolenia na transport odpadów.
ŚR-05 - Wpis do rejestru posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
ŚR-06 - Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

ŚR-07 - Wydawanie pozwolenia zintegrowanego.

ŚR-08 - Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia na wytwarzanie odpadów i na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

ŚR-09 - Wydawanie decyzji nakładającej obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.

ŚR-10 - Wydawanie pozwoleń na emisje pyłów i gazów do powietrza.

ŚR-11 - Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowiska.

ŚR-12 - Wydanie karty wędkarskiej.

ŚR-13 - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

ŚR-14 - Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.

ŚR-15 - Pisemne zgłoszenie do rejestru lub wykreślenie z rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podst. przepisów prawa Unii Europejskiej.

ŚR-16 - Określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa na podst. inwentaryzacji stanu lasów.

ŚR-17 - Przyznawanie środków finansowych z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, których przeznaczenie do zalesienia zostało określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

ŚR-18 - Zezwolenia na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną w oparciu o art. 19 ust. 3, wyłącznie w przypadkach losowych.

ŚR-19 - Zmiana lasu na użytek rolny dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

ŚR-20 - Zezwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

ŚR-26 - Koncesja na wydobywanie ze złóż kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym pow. 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym nie przekraczającym 20 000 m3, bez użycia materiałów wybuchowych.

ŚR-27 - Decyzja zatwierdzająca dokumentacje geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynieryjną.

ŚR-28 - Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.

ŚR-29 - Przeniesienie praw i obowiązków lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z posiadanego pozwolenia do wytwarzania odpadów i na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

  • data utworzenia strony: 03-07-2013 | 11:45
  • data ostatniej modyfikacji: 07-06-2018 | 16:09