Wyszukiwarka Mobilna

Menu

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

IMIĘ: Marek
NAZWISKO: Puś
ADRES E-MAIL: .

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu  danych  osobowych

w Starostwie  Powiatowym  w  Pile

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

1. Administrator  danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań powiatu jest POWIAT PILSKI, a  w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio Staroście- STAROSTA PILSKI.

Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35.

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną: .; pisemnie: adres siedziby Administratora danych. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie niezbędnym do wykonania zadań publicznych realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach archiwalnych, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której  dane dotyczą przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (art. 6 ust 1 lit. f RODO) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (pobierz druk)- w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO)     

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, strony postępowania administracyjnego;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). W zakresie zgody dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub upływu okresu na jaki zgoda została udzielona.

6. Prawa osób, których dane dotyczą: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)   dostępu (pobierz druk)- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);

2)   do otrzymania kopii danych(pobierz druk) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3)  do sprostowania (pobierz druk)- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

 4) do usunięcia danych(pobierz druk) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);

 5) do ograniczenia przetwarzania (pobierz druk)- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a.osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;


6) do przenoszenia danych (pobierz druk)- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu (pobierz druk) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody (pobierz druk)- w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych oso­bowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ich podanie ma charakter dobrowolny, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Gdy podstawę przetwarzania stanowi zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych ma charakter umowny.

W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane.

 

BIURO RADY POWIATU


 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych dla osób będących radnymi

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w związku ze  składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych dla osób fizycznych  składających petycje, skargi, wnioski  do Rady Powiatu 

Klauzula informacyjna
 o przetwarzaniu  danych  osobowych  w związku z transmisją i utrwalaniem obrad Rady Powiatu
 

 

 

BIURO STAROSTY

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu wpisu i prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów
sportowych.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu umieszczenia wizerunku na  identyfikatorze pracowniczym.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy przyznawaniu tytułu honorowego „Lider Sukcesu” „Kryształowy Lider Sukcesu” „Ambasador Powiatu Pilskiego”. 

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania  umowy o realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy przyznawaniu nagród Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w  celu uczestnictwa w zawodach sportowych „Biegaj z nami”
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu umawiania spotkań ze Starostą Pilskim

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile w Pile w zakresie  wnoszenia  podań i udzielania odpowiedzi, obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu promocji Powiatu Pilskiego w Biurze Starosty, Starostwa Powiatowego w  Pile
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
 

Klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Starostwa Powiatowego  w  Pile

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych  w związku z udzieleniem lub odmową udzielania informacji publicznej
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych składających skargi do Starosty Pilskiego
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych osób fizycznych zobowiązanych do zapłaty kosztów usunięcia pojazdu z drogi i przechowywania go na parkingu strzeżonym
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pile w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia i wykonania umowy najmu
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w związku z przekazaniem podania/sprawy, skargi, wniosku do właściwego organu

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu ewidencji i oznaczania pojazdów.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych do wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń związanych z transportem drogowym.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu wydawania uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji kierowców i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym  w  Pile (elektroniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji - przejdź do strony)


BIURO KADR I PŁAC

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym  w  Pile dla  osób fizycznych z związku z zawartą umową cywilnoprawną (zlecenia, kontraktu menadżerskiego, o dzieło, umowy agencyjnej)

Klauzula informacyjna
dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyboru i powołania w Starostwie  Powiatowym  w  Pile

Klauzula informacyjna
dla praktykantów w ramach nieodpłatnych praktyk studenckich

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w związku ze składaniem oświadczeń majątkowych

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie  Powiatowym  w  Pile w Biurze Kadr i Płac w związku z rekrutacją pracowników

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z monitorowaniem pracy

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w  Pile w zakresie monitoringu wizyjnego

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA/GEOLOG POWIATOWY

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych przez Geologa Powiatowego

 

Klauzula informacyjna
dla osób fizycznych w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco w związku z dokonanym zgłoszeniem robót geologicznych nie wymagających zatwierdzenia

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  w  Pile
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  w  Pile (azbest)
 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA


Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym  w  Pile
 

Kaluzula informacyjna
dla osób fizycznych w postępowaniu administracyjnym do spraw załatwianych milcząco w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile
 

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Nieruchomości w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa  w Starostwie Powiatowym  w  Pile
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze sprowadzeniem zwłok z obcego państwa oraz przewożenia zwłok osób zmarłych
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych  w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie „Aktywny samorząd” realizowanym przez Starostwo Powiatowym  w  Pile
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w zakresie promocji i ochrony zdrowia  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego  w  Pile

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy pranej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (PDF, 146 KB)
 

Klauzula informacyjna
dla prawników świadczących usługę nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy. (PDF, 146 KB)
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych osoby fizycznej w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych przy zamówieniach publicznych  o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro  w Starostwie Powiatowym w Pile
 

Klauzula informacyjna
dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez wykonawcę w Starostwie Powiatowym w Pile

 

 

WYDZIAŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH I ROZWOJU
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w związku z realizacją usługi doradztwa nt. praktycznych możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych przez Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju, Starostwa Powiatowego w  Pile


 

WYDZIAŁ OŚWIATY
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych  w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w  Pile


 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pile

 

 

Klauzula informacyjna
DLA KONTRAHENTÓW o przetwarzaniu  danych  osobowych Starostwa Powiatowego  w  Pile


 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile.
 
Klauzula informacyjna
o ochronie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile.
  • data utworzenia strony: 07-11-2018 | 11:25
  • data ostatniej modyfikacji: 11-03-2020 | 15:06