Wyszukiwarka Mobilna

Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu  danych  osobowych

w Starostwie  Powiatowym  w  Pile

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:
 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań powiatu jest POWIAT PILSKI, a  w zakresie zadań przypisanych bezpośrednio Staroście- STAROSTA PILSKI.
  Dane adresowe: Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35.
   
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH , którego funkcję pełni MAREK PUŚ, w następujący sposób:
 • drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl.
 • telefonicznie: 67 210-93-83,
 • pisemnie: adres siedziby Administratora danych. 
   
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie niezbędnym do wykonania zadań publicznych realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której  dane dotyczą przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie ewnetualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (pobierz  formularz)  w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe .
   
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • dostępu (pobierz  formularz)  - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymania kopii danych (pobierz  formularz)  - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • do sprostowania (pobierz formularz) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych (pobierz  formularz)  - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania (pobierz  formularz)  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych (pobierz  formularz) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu (pobierz  formularz)  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO);
 • do cofnięcia zgody (pobierz  formularz)  - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych oso­bowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
   
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa.
 

 1. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 

 1. PANI/PANA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I NIE BĘDĄ PROFILOWANE.

   

BIURO RADY POWIATU

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu uczestnictwa w posiedzeniach organów Rady Powiatu w Pile
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych dla osób będących radnymi

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w związku ze  składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych dla osób fizycznych  składających petycje, skargi, wnioski  do Rady Powiatu 

Klauzula informacyjna
 o przetwarzaniu  danych  osobowych  w związku z transmisją i utrwalaniem obrad Rady Powiatu
 

Klauzula informacyjna
 o przetwarzaniu  danych  osobowych  w  celu uczestnictwa w posiedzeniach organów Rady Powiatu w Pile

 

BIURO STAROSTY

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu wpisu i prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów
sportowych.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu umieszczenia wizerunku na  identyfikatorze pracowniczym.

 

Klauzula informacyjna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia informacji na stronie internetowej Powiatu Pilskiego o możliwości  odpisania 1% od podatku na rzecz osoby fizycznej.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy przyznawaniu tytułu honorowego „Lider Sukcesu” „Kryształowy Lider Sukcesu” „Ambasador Powiatu Pilskiego”. 

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania  umowy o realizację zadania publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy przyznawaniu nagród Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w  celu uczestnictwa w zawodach sportowych „Biegaj z nami”

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu umawiania spotkań ze Starostą Pilskim

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile w Pile w zakresie  wnoszenia  podań i udzielania odpowiedzi, obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu promocji Powiatu Pilskiego w Biurze Starosty, Starostwa Powiatowego w  Pile
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
 

Klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Starostwa Powiatowego  w  Pile

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych  w związku z udzieleniem lub odmową udzielania informacji publicznej

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Finansów w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu ewidencji i oznaczania pojazdów.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych do wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń związanych z transportem drogowym.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu wydawania uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji kierowców i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym  w  Pile (elektroniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji)


BIURO KADR I PŁAC

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym  w  Pile dla  osób fizycznych z związku z zawartą umową cywilnoprawną (zlecenia, kontraktu menadżerskiego, o dzieło, umowy agencyjnej)

Klauzula informacyjna
dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyboru i powołania w Starostwie  Powiatowym  w  Pile

Klauzula informacyjna
dla praktykantów w ramach nieodpłatnych praktyk studenckich

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w związku ze składaniem oświadczeń majątkowych

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie  Powiatowym  w  Pile w Biurze Kadr i Płac w związku z rekrutacją pracowników

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z monitorowaniem pracy

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w  Pile w zakresie monitoringu wizyjnego

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA/GEOLOG POWIATOWY

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych przez Geologa Powiatowego
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  w  Pile
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  w  Pile (azbest)
 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA


Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Nieruchomości w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I BEZPIECZEŃSTWA
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa  w Starostwie Powiatowym  w  Pile
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych  w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie „Aktywny samorząd” realizowanym przez Starostwo Powiatowym  w  Pile
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pilskiego
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w zakresie promocji i ochrony zdrowia  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego  w  Pile

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych osoby fizycznej w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przez osobę, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Starostwo Powiatowe  w  Pile

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych osoby fizycznej w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym  w  Pile

 

 

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych przy zamówieniach publicznych  o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro  w Starostwie Powiatowym w Pile
 

Klauzula informacyjna
dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez wykonawcę w Starostwie Powiatowym w Pile

 

 

WYDZIAŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH I ROZWOJU
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych w związku z realizacją usługi doradztwa nt. praktycznych możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych przez Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju, Starostwa Powiatowego w  Pile


 

WYDZIAŁ OŚWIATY
 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu  danych  osobowych  w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w  Pile


 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pile

 

 

Klauzula informacyjna
DLA KONTRAHENTÓW o przetwarzaniu  danych  osobowych Starostwa Powiatowego  w  Pile


 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile.
 
Klauzula informacyjna
o ochronie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile.
 • data utworzenia strony: 07-11-2018 | 11:25
 • data ostatniej modyfikacji: 09-07-2019 | 12:24