Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komunikaty i ogłoszenia 2020 rok

             


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dla zadania polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pilskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego oraz prowadzenie strzeżonego parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie - zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350). (pdf, 1,50Mb)

Zaproszenie do złożenia oferty. (pdf, 110 Kb) wersja o wiekszej dostepności Zaproszenie do złożenia oferty (wersja o zwiększonej dostępności) (pdf, 110 Kb)

Metryka

Ogłoszenie o naborze kandydtów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na - Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu D dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. (pdf, 141 Kb)

wersja o wiekszej dostepności Ogłoszenie - wersja o zwiekszonej dostępności (pdf, 117 Kb)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy oraz klauzula informacyjna - dokument do pobrania (doc, 62 Kb)

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

Metryka

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 2 listopada 2020 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.    (pdf, 61 Kb)

Zawiadomienie, że dnia 2 listopada 2020 roku  została wydana decyzja nr 1084,  znak: AB. 6740.1458.2020.VIII  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „przebudowa drogi na dz. nr 10/71 w miejscowości Dębno”.

Metryka

OBWIESZCZENIE STAROSTY PILSKIEGO z dnia 02 listopada 2020r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (pdf, 102 Kb)

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020, poz. 1363 tekst jednolity) dnia 2 listopada 2020r. została wydana decyzja nr 1085,  znak: AB. 6740.1573.2020.XI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowie pn. „budowa nowego odcinka drogi powiatowe nr 1177P w miejscowości Śmiłowo w zakresie: budowy nowego odcinka drogi powiatowej, budowy chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego” w granicach administracyjnych gminy Kaczory, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Metryka
Metryka
Metryka

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 sierpnia 2020 r. przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile Stowazyszenie (pdf, 322 Kb)

Metryka

Decyzja Starosty Pilskiego z dn. 26 sierpnia 2020 r. dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 290, obręb 0010 Rzadkowo, gm. Kaczory. (pdf, 271 Kb) wersja o wiekszej dostepności Decyzja Starosty Pilskiego WN.6821.45.2019.II z dn. 26 sierpnia 2020 r. dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 290, obręb 0010 Rzadkowo, gm. Kaczory. (pdf, 546 Kb)

Załącznik mapowy - Przebieg projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV Piła Krzewina - Miasteczeko Krajeńskie. (pdf, 156 Kb)

Metryka
Metryka
Metryka

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile (pdf,  918 KB)
Szkolenie sportowe - rekreacyjne dzieci i młodzieży w żeglarstwie.

Metryka
Metryka
Metryka

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 06 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.153.2020.AI/OZ , dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacja na działce o nr ewid. 56/9, obręb 0078 Pokrzywnica, gm. Szydłowo, powiat pilski.

Metryka
Metryka
Metryka

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 20 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.138.2020.AS (pdf, 348 Kb)
dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna  ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna w Ujściu z lokalizacją na działce o nr ewid. 47/2, obręb Miasto Ujście, gm. Ujście, powiat pilski.

Metryka

wersja o wiekszej dostepności Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pile

Zarząd Powiatu w Pile zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Komunikat o rozstrzygnięciu na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego z dnia 29.06.2020 r. (pdf, 41 Kb)

Metryka

 wersja o wiekszej dostepności ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (pdf, 177 KB)

 

OGŁOSZENIE

 

o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego – Volkswagen Transporter
9 osobowy – oferta Nr 1/2020

Sprzedający – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile, ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła

telefon 67 349-09-67

O G Ł A S Z A

 

o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego:

1. Volkswagen Transporter 9 osobowy Rok produkcji 2006, Pojemność cylindrów 1896,00 cm3, moc - 77 kW, Win WV2ZZZ7HZ7X009803, Nr rej.  PP 55733,

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany pojazd. Samochód jest sprawny, występujące usterki techniczne:

     1. Ogniska korozji podwozia, wydechu, nadwozia,

     2. Urwany zaczep kosz koła zapasowego,

     3. uszkodzone pasy bezpieczeństwa pasażerów,

     4. Wycieki oleju z silnika,

     5. Usterki w układzie zawieszenia przedniego,

     6. Luzy w układzie kierowniczym,

     7. Bicia w układzie hamulcowym,

     8. Wyraźne ślady zużycia wnętrza pojazdu.

Przebieg – 449.300 km,  przegląd techniczny do 05.12.2020r. Pozostałe elementy pojazdu sprawne.

3. Cena minimalna - brutto 10.000,00 zł. – dziesięć tysięcy złotych.

4. Samochód można oglądać w dniach 08 i 09 czerwca 2020r.  w godzinach od 1000 do 1200 na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile - po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobą upoważnioną do udzielania informacji – kierowca tel. 67 349-09-67.

5. Ofertę kupna należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta – Volkswagen” w terminie do dnia 15.06.2020r. do godziny 900 w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile. Oferta złożona po terminie nie zostanie włączona do dalszego postępowania.

6. Oferta winna zostać złożona na druku oferty – załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone w innej formie zostaną odrzucone.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 915 w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile. Ze względu na panująca pandemię nie przewiduje się obecności oferentów w trakcie otwierania ofert. 

8. Sprzedający dokona wyboru oferenta, który złoży ofertę zgodnie z niniejszym ogłoszeniem
i zaproponuje najwyższą cenę – wyższą od ceny minimalnej. W przypadku złożenia przez więcej, jak jednego oferenta, oferty z identyczną najwyższą ceną, sprzedający powiadomi o tym tych oferentów pisemnie i wezwie ich do zaproponowania nowej – wyższej oferty.

9. Sprzedający, pisemnie powiadomi o wyniku postępowania tylko oferenta, którego ofertę wybrał
i wyznaczy mu termin zapłaty oferowanej ceny oraz termin podpisania umowy kupna samochodu (załącznik nr 2). W przypadku, gdy wybrany oferent nie dokona wpłaty ceny w wyznaczonym terminie, sprzedający dokona wyboru i powiadomi o tym oferenta, który zaoferował cenę kolejną co do wysokości.

10. Sprzedający wystawi kupującemu dokument sprzedaży – Faktura („zw”) – zwolniony
z opodatkowania  - Art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.

11. Przeniesienie własności samochodu nastąpi z chwilą podpisania umowy (załącznik Nr 3), a jego wydanie po zapłacie ceny.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, do czasu dokonania zapłaty zgodnie z terminem.

13. Ogłoszenie zamieszczono w dniu 25.05.2020r. na stronie www.bip.pila.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.

 

Piła, 25.05.2020r. 
 

Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka
Metryka

wersja o wiekszej dostepności Decyzja Starosty Pilskiego nr WN.6821.29.2019.IX z dnia 16 stycznia 2020 r.  ograniczającą sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji jako działka nr 285, obręb 0010 Rzadkowo.

Komunikaty i ogłoszenia lata 2018 - 2019

Zawiadomienie Starosty Pilskiego z dnia 12 gradnia 2019r.
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Byszki”

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 grudnia 2019 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła.

wersja o wiekszej dostepności Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w Nieżychowie, nr dz. 212/2, 212/3, 212/25. (PDF, 66KB)

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 02 grudnia 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego

Ogłoszenie Starosty Pilskiego nr WN.6821.29.2019.IX z dnia 29 listopada 2019 r., w którym  działając na podstawie art. 49  k.p.a. podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 26 listopada 2019 r., numer WN.6821.29.2019.IX zawiadomił o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu  z dnia 8 lipca 2019r. nr O-IP/RN/15975/2019, reprezentowanej przez pełnomocnika Bogumiła Walca, dotyczącej wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285, obręb 0010 Rzadkowo, gmina Kaczory, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, poprzez zezwolenie ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, polegające na posadowieniu jednego słupa oraz podwieszeniu napowietrznych przewodów linii, a także na jej funkcjonowanie po wybudowaniu, na części nieruchomości w pasie technologicznym o łącznej powierzchni 249 m² oraz o wydanie decyzji na podstawie art. 124b ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.

wersja o wiekszej dostepności  Lista osób zakwalifikowanych do I-go przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Nieżychowo składającej się z działek o nr. ewid. 212/2, 212/3, 212/25

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie  znak:  BD.ZUZ.2.421.377.2019.AI  z  dnia  18  listopada  2019 r.
o wszczęciu  postępowania administracyjnego,   na   wniosek  osoby  fizycznej,  w   sprawie  pozwolenia  wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków  z  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  z lokalizacją  na  działce  o  nr  ewid.  189/4 obręb Walentynowo, gm. Łobżenica, powiat pilski.

Zawiadomienie  Dyrektora Zarządu  Zlewni  w   Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak: BD.ZUZ.2.421.378.2019.AS  z  dnia  14  listopada  2019 r.  
o  wszczęciu  postępowania administracyjnego ,  na  wniosek osoby fizycznej,  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska  wodnego  z  myjni  samochodowej  z  przeznaczeniem  do  mycia  maszyn    rolniczych, zlokalizowanej  przy  ul. Przemysłowej  62 w  m.  Piła ( działka o nr ewid. 429, obręb 0036, gm. Piła, powiat pilski)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14 listopada 2019 r. (znak WN.6821.27.2019.VIII)
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92, obręb 0074, gmina Szydłowo.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Pile z dnia 07 listopada 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.361.2019.SA - Zawiadomienie o wszczęciu,  na  wniosek Gminy Szydłowo,  postępowania  administracyjnego  w   sprawie udzielenia dla potrzeb inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Szydłowie – 1 etap” pozwolenia   wodnoprawnego  na:
1. likwidację urządzenia wodnego – przepustu w km 25+348,45 drogi wojewódzkiej nr 179 z lokalizacją na działce o nr ewid. 22, obręb Szydłowo, gm. Szydłowo, powiat pilski;
2. wykonanie urządzenia wodnego – przepustu w km 25+348,45 drogi wojewódzkiej nr 179
z lokalizacją na działce o nr ewid. 22, obręb Szydłowo, gm. Szydłowo, powiat pilski.

Zawiadomienie z dnia 4.11.2019 r.
o czynnościach wzowienia znaków granicznych w miejscowości Białośliwie na gruncie działki 831/2, obręb ewidencyjny Białośliwie, gm. Białośliwie.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Pile z dnia 29 października 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.362.2019.OZ - Zawiadomienie o wszczęciu  na  wniosek  osoby  fizycznej  postępowania  administracyjnego  w   sprawie wydania   pozwolenia   wodnoprawnego   na   likwidację  dwóch   odcinków  rowów  melioracyjnych  oraz wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego z lokalizacją na działkach o nr ewid. 235 i 236/1, obręb Brodna, gm. Kaczory, powiat pilski.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego z dnia 29.10.2019 r.
w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Byszki

Ogłoszenie o wszczęciu na wniosek osoby fizycznej postępowania administracyjnego z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – dwóch rowów z lokalizacją na działkach o nr ewid. 90,91 obręb 0004 Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski oraz na wykonanie urządzeń wodnych – trzech stawów ziemnych z lokalizacją na działkach o nr ewid. 90, 91, 95/2 obręb 0004 Grabówno, gm. Miasteczko Kraj., powiat pilski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17 października 2019 r. nr WN.6821.29.2019.IX
Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124b, art. 124a i art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) Starosta Pilski, zawiadamia o wszczęciu z dniem 10 października 2019 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu  z dnia 8 lipca 2019r. nr O-IP/RN/15975/2019, reprezentowanej przez pełnomocnika Bogumiła Walca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285, obręb 0010 Rzadkowo, gmina Kaczory, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, poprzez zezwolenie ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń i przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, polegające na posadowieniu jednego słupa oraz podwieszeniu napowietrznych przewodów linii, a także na jej funkcjonowanie po wybudowaniu, na części nieruchomości w pasie technologicznym o łącznej powierzchni 249 m² oraz o wydanie decyzji na podstawie art. 124b ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Decyzja z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.)”.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego z dnia 27.09.2019 r.
w sprawie wspólnoty gruntowej w Byszkach

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nieżychowie, gm. Białośliwie, powiat pilski, oznaczonej nr. ewid. 212/2, 212/3 i 212/25 o łącznej powierzchni 4,1300 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Chodzieży V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku prowadzona jest księga wieczysta PO2H/00018987/4, adres administracyjny nieruchomości: Nieżychowo Cena wywoławcza wynosi 5.000.000.00 zł.      
Wadium wynosi 500.000,00 zł i należy je wnieść w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. na rachunek Powiatu Pilskiego: PKO BP.S.A. w Pile nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242
Przetarg   odbędzie się dnia 29 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy al. Niepodległości  33-35, sala nr 39 i rozpocznie się o godzinie 9.00.
Pełna treść ogłoszenia  i załączniki poniżej.
Ogłoszenie
Uchwała nr 176.2019 Zarządu Powiatu w Pile
Mapa nieruchomości
klauzula informacyjna
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 18 września 2019 r. przez Stowarzyszenie "AleBabki i Przyjaciele" ESZ 50

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:  BD.ZUZ.2.421.308.2019.AI z dnia 16 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szydłowo w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej ( działka o nr ewid. 440 obręb 0077 Kotuń, gm. Szydłowo, powiat pilski ) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do  wód  –  rzeki  Kotunianki  za  pośrednictwem  w/w  wylotu, wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych dróg osiedlowych, z lokalizacją na działce o nr ewid. 339 obręb 0077 Kotuń, gm. Szydłowo, powiat pilski).

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak: BD.ZUZ.2.421.313.2019.DS  z  dnia  16  września 2019 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego   na  wniosek  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb projektu pn. „Projekt rozbudowy mostu przez rzekę Gwdę w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Piła”.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 17 września 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA", Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 17 września 2019 r. przez Stowarzyszenie Silna Dłoń.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.299.2019.AI z dnia 09 września 2019 r.  
o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód w km 116+300 rzeki Noteć, za pośrednictwem istniejącego wylotu ( działka o nr ewid. 116/5 obręb Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych w m. Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 września 2019 r. przez Stowarzyszenie Orlik Piła.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu  Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  znak: BD.ZUZ.2.421.295.2019.DS  z  dnia  05 września 2019 r.
o  wszczęciu  postępowania w sprawie wydania firmie Colours Factory Spółka z o.o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła pozwolenia  wodnoprawnego wykonanie i likwidację urządzeń wodnych na terenie działek o nr ewid.11/48 i 11/49 obręb 0021 Piła ( gm. Piła, pow. pilski) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych  na terenie działek o nr ewid. 11/49 i 11/26 obręb 0021 Piła ( gmina Piła, pow. pilski).

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - znak: BD.ZUZ.2.421.23.2019.SA z dnia 05 września 2019 r.
o zgromadzeniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych na działkach nr ewid. 3 i 4 obręb 0002 Czajcze ( gmina Wysoka, powiat pilski).

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 
znak: BD.ZUZ.2.421.274.2019.OZ z dnia 05 września 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie  wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających  substancje  szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw Lotos nr 773 w Pile, ul. Okrzei 2A, 64-920 Piła (działka o nr ewid. 278/4, obręb 0018 Piła, gm. Piła, powiat pilski).

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 5 września 2019 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osieku Nad Notecią.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 września 2019 r. przez Stowarzyszenie Zwykłe Ale Babki.

Zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.)”

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Zwykłe Jeziorki - Aktywna Wieś.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego, Piła

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu  Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.261.2019.AS z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wydania KARPOL Spółka z o.o., al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego  podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu KARPOL Spółka z o.o., zlokalizowanego przy al. Wojska Polskiego 66, 64-920 Pila ( działki o nr ewid. 15/9, 15/60, 15/155, 16/4, 16/11, 16/15, 16/16, 16/17 i 16/18, obręb 0021 Piła, gmina Piła, powiat pilski).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.281.2019.DS z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków pozwolenia wodnoprawnego na:
a)    usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – studni nr 1, położonej na działce o nr ewid. 8253, obręb Jabłonowo, gmina ujście, powiat pilski;
b)    szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.270.2019.AS z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Rynkowej, 64-920 Piła ( działka o nr ewid. 648, obręb 0018 Piła, gm. Piła, powiat pilski).

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego.

Wezwanie dla Osoby Nieznanej do odbioru depozytu pieniężnego po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Dębnie Panu Tadeuszu Kaźmierczaku.

Zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.
o przedłużeniu terminu w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 2 sierpnia 2019 r. przez Oddział Okregowy Polskiego Związku Emerutów, Rencistów i Inwalidów w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 31 lipca 2019 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca".

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

Ogłoszenie Starosty Pilskiego
zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 19 lipca 2019 r. przez Oddział okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy z dnia 05.07.2019 r.,  nr: BD.RUZ.421.28.4.2019.PC,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie,  obejmującego wykonanie urządzeń wodnych: dwóch studni chłonnych oraz usługę wodą polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte oraz zamknięte systemy kanalizacyjne, do urządzeń wodnych zlokalizowanych na dz. nr 91 obręb Piła 14.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 lipca 2019 r. przez Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 03 lipca 2019 r. przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profil Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Klub Sportowy Gwardia, Piła

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r., w sprawie wspólnoty gruntowej

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie "Powiatowe Forum Wolontariatu" Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 czerwca 2019 r. przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspomożycielka, Piła

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile  
z dnia 14 czerwca 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.209.2019.AS, w sprawie wydania Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 4 służącej do ujmowania wód podziemnych, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 3/3, obręb 0001 Piła, gmina Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Nasze Dolaszewo Koło Gospodyń Wiejskich

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie STOWARZYSZENIE WSPOMOŻYCIELKA, Piła

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie AKTYWNE GRABÓWNO

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie"Nasza Wieś" w Jabłonowie.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 czerwca 2019 r. przez "Powiatowe Forum Wolontariatu", Piła.

Zawiadomienie z dnia 27 maja 2019 r.
o czynnościach wznowienia znaków granicznych.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 czerwca 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 04 czerwca 2019 r. przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile.

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z dnia 31 maja 2019 r.
o możliwości składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 31 maja 2019 r.
o nabyciu nieodpłatnie z dniem 1 stycznia 2016 r. mienia „Goliat Innovations” J.V. Sp. z o. o.”, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.).

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 29 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 29 maja 2019 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 27 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Złote Nutki Piły.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pile
Zarząd Powiatu w Pile zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego.
Komunikat
Informacja o wybraniu oferty z dnia 14 czerwca 2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 20 maja 2019 r. przez OKRĘG NADNOTECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PILE.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 15 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kaczory.

Zawiadomienie z dnia 10 maja 2019 r.
o czynnościach wznowienia znaków granicznych.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 07 maja 2019 r. znak: BD.ZUZ.421.133.2019.OZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia Ardagh Glass S.A. w Gostyniu Zakład w Ujściu pozwoleń  
w zakresie:

- wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 16.12.2015 r., znak: ŚR.6341.99.2015.VIII;

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „Elmech” w Ujściu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 07 maja 2019 r. znak: BD.ZUZ.2.421.112.2019.SA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia Powiatowi Pilskiemu pozwoleń w zakresie:

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 2, obręb Zawada, gmina Szydłowo;

- na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej drogi powiatowej nr 1173P za pomocą projektowanych  urządzeń retencyjno – rozsączających do ziemi ( działka nr 2, obręb Zawada, gmina Szydłowo).

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 maja 2019 r. przez Ochotnicza Straż Pożarną w Brzostowie.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 maja 2019 r. przez Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii Wojskowej "Rajtar".

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy ISKRA.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uczniowski Klub Sportowy ISKRA.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 09 maja 2019 r. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

Zawiadomienie o wizji lokalnej
z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Kółka Rolniczego, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.), załączone zawiadomienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie za pośrednictwem istniejącego urządzenia wodnego – drenu rozsączającego do ziemi ( działka  o nr ewid. 29/15, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych zakładu INSEFARM Sp. z o.o. w Śmiłowie z lokalizacją na działkach o nr ewid. 37 i 29/15, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 31 maja 2019 r.
o nabyciu nieodpłatnie z dniem 1 stycznia 2016 r. mienia „Goliat Innovations” J.V. Sp. z o. o.”, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.), decyzje z dnia 31 maja 2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Silna Dłoń

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 29 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Zwykłe KULTURA w MIG

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia mienia Goliat Innovations J.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.)

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" w Pile

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Skrzatusz

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia z dniem 1 stycznia 2016 przez Skarb Państwa, mienia Kółka Rolniczego w Chrustowie.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r. o wskazaniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Byszki.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 12 kwietnia 2019 r. przez STOWARZYSZENIE KLUB BIEGOWY 4 RUN TEAM PIŁA

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 08 kwietnia 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do ziemi za pośrednictwem w/w urządzeń z lokalizacją na terenie działki nr ewid. 18, obręb Jeziorki gm. Kaczory.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 04 kwietnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia z dnia 04 kwietnia 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.429.2018.RB prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Pile  udzielającej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie, retencjonowanie oraz korzystanie z wód do celów energetycznych, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnianie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 11 kwietnia 2019 r. przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ujściu.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Fundację Pinata.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Sailing Team Ferajna.

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
z dnia 29.03.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 29 marca 2019 r. znak: BD.RUZ.421.60.11.2019.AMD firmie ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych.

Zawiadomienie Dyrektora  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile 
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu firmy NOVA TERM Sp. z o.o. sp. k.  ul. Krańcowa w m. Szydłowo, działka nr 227/6 obręb 0074 Szydłowo.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy powyżej 10 kW na odcinku rzeki Gwdy w km od 27+030 do  22+380 w m. Piła tj. od przystani nr 1 do przystani nr 4.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków z terenu Przedsiębiorstwa Prywatno  Handlowo-Usługowego PETROL – HAWEN Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona Spółka Jawna  zlokalizowanego w m. Piła, działki nr 291/16 i 295/15, obręb Piła.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z dwuotworowego czwartorzędowego gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 92/2 w miejscowości Falmierowo, obręb 0006 Falmierowo, gmina Wyrzysk.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 marca 2019 r. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia ASTA-NET S.A. ul. Podgórna 10, 64-920 Piła pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – przekroczenie telekomunikacyjną linia kablową rzeki Lubcza na terenie działek nr 275/1 i 321 położonych w obrębie Dźwierszno Małe, gmina Łobżenica.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 26 marca 2019 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego firmie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych, al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, na usługę wodną obejmującą piętrzenie, retencjonowanie oraz korzystanie z wód do celów energetycznych, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 26 marca 2019 r. przez UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY PIŁA

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 marca 2019 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie:
-  wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., znak: DSR-II-1.7322.140.2015;
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przepustu żelbetowego w km 25+240 rzeki Gwdy na działkach nr 4/2 i 4/3, obręb 0016 Piła, gm. Piła ,  na wykonanie urządzeń wodnych  - 7 wylotów, rurociągu, stawu rekreacyjnego, kładki pieszo – rowerowej, obiektu mostowego w km 26+460 starorzecza rzeki Gwdy, robót w wodach, na wykonanie usług wodnych oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego do dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejących trzech ujęć wód podziemnych ( studnie nr 1, 2 i 3) zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 156 obręb Piła, gm. Piła oraz 158/1 i 180/1 obręb Dolaszewo, gm. Szydłowo.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 13 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie "Teatralna 1" Piła.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
z dnia 27 lutego 2019 r. zawiadamiające, że zostały zgromadzone dowody i materiały w sprawie postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb oraz usługi wodne obejmujące piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Gwdy oraz korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Dobrzyca.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Skrzatuszu, Nr działki 166, ogłoszony 5 marca 2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 lutego 2019 r. przez Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC PIŁA.

Zawiadomienie z dnia 27 lutego 2019 r.
o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego stawu, z lokalizacją na działce o nr ewid. 168/2, obręb Tłukomy, gm. Wysoka.

Zawiadomienie z dnia 21 lutego 2019 r.
o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie sródlądowych wód rzeki Ruda.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 21 lutego 2019 r. o wszczęciu na wniosek Sady Dolina Noteci Henryk Stokłosa postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia - studni głębinowej ST - 1.

Ogłoszenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o sprzedaży samochodu ciężarowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup samochodu ciężarowego VW LT-28, nr rej PP 55111.

Ogłoszenie nr 1/2019 o sprzedaży drewna opałowego
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 4 lutego 2019 r. przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w całości decyzję Starosty Pilskiego nr 759 z dnia 27.08.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177p w miejscowości Śmiłowo i umarzającej postępowanie w organu I instancji.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 2 stycznia 2019 r. o wszczęciu na wniosek prowadzących działalność pod nazwą VIVO! POLAND Spółka z o.o. Waraszawa Centrum Handlowe VIVO! Piła  postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na VIVO!POLAND Sp. z o.o. Warszawa Centrum Handlowe VIVO! Piła, udzielonego Klio Real Sp. z o.o. Warszawa, decyzją Starosty Pilskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych do wód w km 20+250 rzeki Gwdy w m. Piła dla obiektu Centrum Handlowe VIVO w Pile.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 31 grudnia 2018 r. o wszczęciu na wniosek "AGORA" S.A. Oddział w Pile postępwoania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
z dnia 21 grudnia 2018 r. o terminie zakończenia sprawy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód rzeki Gwdy.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Gwdy oraz na korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Koszyce, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjnowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Gwdy oraz na korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Koszyce, a także na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjnowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 19 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu służącego do wprowadzania wody do wód - naturalnego zbiornika wodnego oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem ww. wylotu do wód - naturalnego zbiornika wodnego, z lokalizacją na terenie działek obręb 0015 Piła.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 18 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Wysoka Wielka, decyzją Starosty Pilskiego z dnia 15.09.2015 r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni nr 1 poł. na działce o nr ewid. 1135 Wysoka Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
z dnia 17 grudnia 2018 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego MEW Energy Sp. z o.o. Bydgoszcz na korzystanie z wód rzeki Gwdy.

Zawiadomienie Starosty Pilskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r. o wskazaniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Byszki.

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 28 listopada 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” w Ujściu.

Zawiadomienie z dnia 20 listopada 2018 r.
o czynnościach wznowienia znaków granicznych.

  • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
  • data utworzenia strony: 13-01-2021 | 08:20
  • data ostatniej modyfikacji: 13-01-2021 | 08:20