Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
p. o. Dyrektora : Cecylia Antczak

 

 

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości 37 (budynek „C” Starostwa Powiatowego w Pile, V piętro)
 • Tel. 67 349 12 08, 67 349 12 09, 67 349 12 10
 • Fax: 67 349 12 07
 • Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz: 07:30-15.30
 • Strona internetowa: www.pcpr.pila.pl
 • E-mail:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zostało powołane Uchwałą Nr V/18/99 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 1999 r. w celu wykonywania zadań Powiatu Pilskiego w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej kierując się zasadą pomocniczości, prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz mieszkańców powiatu i poprawy warunków ich życia.

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. Nr 115, poz. 728) należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawiania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionych z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się dożycia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,

9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób,

10) prowadzenie m mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,

12) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Również do zadań własnych powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz.776 ze zm.) należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1,

3) podejmowane działań zamierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

5) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

6) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

7) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, nadzoruje, wspiera, a także kontroluje pięć takich jednostek tj:

 

 

 

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas”, przy Parafii św. Stanisława Kostki w Pile,
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
 3. Warsztat terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 4. Warsztat terapii Zajęciowej w Liszkowie prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy,
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii św. Mikołaja w Ujściu,
 6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy prowadzony przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas.


W ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w dniu 25 czerwca 2007 r. został uruchomiony „Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Dotkniętych Problemem Alkoholowym”. Punkt ten zajmuje się udzielaniem informacji telefonicznej i konsultacji bezpośredniej ofiarom przemocy przez psychologa zatrudnionego w PCPR. Punkt ukierunkowany jest na szeroko pojętą profilaktykę społeczną, czyli na działaniu mającym zapobiegać zjawiskom przemocy, uzależnieniom, czy bezradności życiowej. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny mieści się w odrębnym pomieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile sprawuje też w imieniu Starosty nadzór merytoryczny nad pozostałymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Powiecie:

 

 

 

 • Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Dębnie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Pile,
 • Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile,
 • Rodzinny Dom Dziecka w Osieku nad Notecią,
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS” w Pile.

 

 • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:40
 • data ostatniej modyfikacji: 07-08-2020 | 08:48