Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

 Dyrektor : Sylwia Niedźwiedzka

 • Adres: 64-920 Piła, aleja Niepodległości 37
  (budynek „C” Starostwa Powiatowego w Pile, V piętro)
 • Tel. 67 349 12 08 ;  67 349 12 09;  67 349 12 10
 • Fax: 67 349 12 07
 • Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15.30
 • Strona internetowa: www.pcpr.pila.pl  oraz www.facebook.com/pcpr.pila/
 • E-mail:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zostało powołane Uchwałą Nr V/18/99 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 1999 r. w celu wykonywania zadań Powiatu Pilskiego w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej kierując się zasadą pomocniczości, prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz mieszkańców powiatu i poprawy warunków ich życia.

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile należy:

1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
2. Dofinansowania ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej, w tym działalność warsztatów terapii zajęciowej WTZ takich jak:

 •     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Morzewie;
 •     Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI ul. Orla w Pile;
 •     Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Browarna w Pile;
 •     Warsztat terapii Zajęciowej w Liszkowie prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy,
 •     Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii św. Mikołaja w Ujściu,
 •     Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy prowadzony przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas.

3. Organizacja pieczy zastępczej m.in. organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych, udzielanie  pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, dodatku wychowawczego, dodatku dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz innych świadczeń fakultatywnych. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się dożycia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

4. Realizacja programów resortowych oraz projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w tym prowadzenie działalności Powiatowego Klubu Seniora w Pile

5. Sprawowanie nadzoru w imieniu Starosty nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Powiecie takimi jak:

 •     Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
 •     Dom Pomocy Społecznej w Dębnie,
 •     Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
 •     Dom Pomocy Społecznej w Pile,
 •     Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
 •     Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
 •     Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS” w Pile.
Metryka
 • data utworzenia strony: 02-07-2007 | 09:40
 • data ostatniej modyfikacji: 08-11-2023 | 10:43