Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Decyzja nr ŚR.6222.8.2020.IX z dnia 28 grudnia 2020 r. - w sprawie  zmiany wydanego przez Starostę Pilskiego, decyzją nr ŚR.6222.2.18.IX z dnia 10 sierpnia 2018 r., pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Energii z Odnawialnych Źródeł Energii  w Śmiłowie.

Metryka

Decyzja nr ŚR.6222.3.2020.IX z dnia 15 grudnia 2020 r. - w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności ponad 10 ton na dobę. zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego „EKOUTIL” w Śmiłowie. pdf, 2,16 Mb

Metryka

 


 

 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W POWIECIE PILSKIM

Zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz3431-157/3/2013 z dnia 30grudnia 2013 r. uprzejmie informujemy, że oznakowaniu numerem gospodarstwa pochodzenia podlega każda padła sztuka trzody chlewnej przekazywana do utylizacji.
W przypadku padnięcia prosiąt, również powinny one być oznakowane numerem gospodarstwa pochpdzenia , przed opuszczeniem przez inne gospodarstwa i przekazaniem ich do zakładu utylizacyjnego. Jedynie w przypadku prosiąt przed osadzeniem, które nie uzyskały wagi 7 kg możliwe jest odstąpienie od tej zasady, ze względu na zbyt małe rozmiary zwierząt (brak miejsca na cały numer) Powyższy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

 


 

 

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Poznaniu w sprawie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, będących zagrożeniem dla pszczół i innych zapylaczy.

PLAKAT 1 - Zabieg środkami ochrony roślin

PLAKAT 2 - Chrońmy pszczoły

Metryka
Metryka

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.4.2020.DS z dnia 09 stycznia 2020 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia punktu I.2.  pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 15 lutego 2020 r., znak: ŚR.VIII.6223/4/2010, MEGA – POL – TRANS Piotr Czarnota, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, na „szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z Zakładu MEGA-POL-TRANS Piotr Czarnota, położonego w Pile przy ul. Wawelskiej”;
2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających (działka o nr ewid. 59/4, obręb 0028 Piła, gm. Piła), wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych dróg, placów oraz połaci dachowych warsztatu samochodowego, zlokalizowanych przy ul. Wawelskiej 115 i 117 w m. Piła, gm. Piła (działki o nr ewid. 59/1, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6 i 59/7), obręb 0028 Piła.


 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, znak: BD.ZUZ. 2.421.424.2019.OZ z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – przepustu w km 3+050 rzeki Kotunianki z lokalizacją na działkach o nr ewid. 213/19 i 211, obręb Kotuń, gm. Szydłowo. (pdf, 451 KB)


 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.446.2019.SA o  wszczęciu   postępowania administracyjnego   w   sprawie   wydania   pozwolenia    wodnoprawnego  na   wykonanie    urządzenia    –   drenażu   rozsączającego   służącego   do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacją na działce o nr ewid. 213/29, obręb Kotuń, gmina Szydłowo, powiat pilski.


Zawiadomienie  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód Polskich w Pile z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.437.2019.AS o wszczęciu postępowania administracyjnego  w  sprawie  udzielenia  pozwolenia  wodnoprawnego  na prowadzenie  przez wody  powierzchniowe płynące w km 12+200 Kanału Pokrzywnica (Krępica), sieci  telekomunikacyjnej w  rurze  osłonowej  RHDPEp o średnicy 75, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 14, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilsk.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 30 stycznia 2020 r. , znak: BD.ZUZ.2.421.435.2019.AI  dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacją na działce o nr ewid.462, obręb 0007 Morzewo, gm. Kaczory, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 31 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.18.20202.SA, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 14+675 rzeki Kocuni, kablowych linii światłowodowych w rurze osłonowej HDPEp o średnicy 110, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 503, obręb Piesno, gm. Łobżenica i działce o nr ewid. 92, obręb Wiktorówko, gm. Łobżenica, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 03 lutego 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4214.1.2020.AI, dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego z lokalizacją na działce o nr ewid. 331/5, obręb Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 05 lutego 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.5.2020.DS, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie:
a) stwierdzenia wygaśnięcia  pozwolenia  wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 13 maja 2014 r., znak: ŚR.6341.23.2014.IX Miejskiemu  Ośrodkowi  Sportu  i  Rekreacji,  ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła na „ szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych
w następujący sposób: ze studni wierconej zlokalizowanej na działce nr 236/2 obręb 0023 Piła, gm. Piła”;

b) wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę  wodną obejmującą  pobór wód podziemnych  z  istniejącego  ujęcia –  studni S-1 z lokalizacją na działce o nr ewid. 236/2, obręb 0023 Piła,
gm. Piła, powiat pilski;

- szczególne  korzystanie  z  wód  obejmujące korzystanie z wód do nawadniania  gruntów  lub  upraw,  a  także  na potrzeby  działalności  rolniczej
w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie
5 m3 na dobę.


Zawiadomienie  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich  w  Pile  z  dnia  05 lutego  2020 r.,  znak:  BD.ZUZ.2.4210.6.2020.DS,  dotyczące   wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie:

 1. Stwierdzenia   wygaśnięcia punku   I.2.   pozwolenia   wodnoprawnego   udzielonego   decyzją   Starosty   Pilskiego  z   dnia  19 czerwca  2017 r.,
  znak: ŚR.6341.20.2017.VIII, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła na „szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych”
 2. wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną obejmującą  pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – studni S1, z lokalizacją na działce o nr ewid. 43/6, obręb 0015 Piła,
gm. Piła, powiat pilski;
- szczególne  korzystanie  z  wód  obejmujące korzystanie z wód  obejmujące  korzystanie  z  wód do  nawadniania  gruntów   lub  upraw,  a także
na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309)
w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile  z dnia  06 lutego  2020 r.,
znak: BD.ZUZ.2. 421.461.2019.SA
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie  urządzenia   wodnego
–  ziemnego   stawu,   z  lokalizacją  na   działce o nr ewid.  434,  obręb   Skrzatusz, gmina
Szydłowo, powiat pilski


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 04 sierpnia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.245.2020.AS, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Związku Międzygminnego „ Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  ul. Dąbrowskiego 9, 64-920 Piła w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 22 września 2016 r., znak: ŚR.6341.68.2016.VI,
  na „wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, z terenu projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Ujście
  znajdującego się na działce o nr ewid. 111/2 obręb 0001 Byszki, m. Byszki, gm. Ujście (…);
 2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Ujście, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 111/3 i 111/5, obręb Byszki, gm. Ujście, powiat pilski.

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r., nr: GLP. 6580.7.9.2020 o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich budowy napowietrznej linii WN 110 kV relacji Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie”, gm. Kaczory oraz Miasteczko Krajeńskie, pow. pilski, woj. wielkopolskie

Metryka

Ulotka dot. Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W spisie rolnym będą pytania dot. m.in. o osoby kierujące gospodarstwem, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, typ własności użytków rolnych powierzchnię zasiewów itp. Użytkownicy gospodarstw rolnych odpowiedzi mogą również udzielić przez samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl), telefon (nr infolinii 22 279 99 99). Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne jest miejsce, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami z którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio. Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu.

Metryka

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 18 września 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4211.18.2020.AS, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: ŚR.6341.105.2013.VIII, Przedsiębiorstwu Usługowo – Produkcyjnemu ELMECH, ul. Wierzbowa 7,64-850  Ujście, prowadzonemu przez Pana Andrzeja Lewińskiego „(…) na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Ujście do rzeki Noteć w km 105+000 (…)”

Metryka

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 25 września, znak: BD.ZUZ.2.4210.293.2020.AS, dotyczącego wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. likwidację obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 131151P w km 12+192 rzeki Krępica, z lokalizacja na działkach o nr ewid. 107, 109 i 341, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski;
 2. wykonanie obiektu mostowego w km 12+192 rzeki Krępica, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 107, 109 i 341, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski;
 3. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej z lokalizacją na działce o nr ewid. 341, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski;
 4. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – rzeki Krępicy ( działka o nr ewid. 107, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilski), za pośrednictwem w/w wylotu, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni w/w obiektu mostowego;
 5. roboty w wodach, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której prowadzone
  są te roboty, polegające na wykonaniu ścianki czołowej od górnej wody, wykonaniu umocnień  skarp z kamienia polnego ciosanego na ławie betonowej C-12/15, umocnieniu dna rzeki na dolnej
  i górnej wodzie na długości ok. 10-15 m, uzupełnieniu ubytków istniejącej płyty poszurowej występującej pod obiektem mostowym. (pdf, 367 Kb)
Metryka
Metryka
Metryka

Spotkanie konsultacyjne w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. (pdf, 119 Kb)

Spotkanie odbędzie  się  w  dniu  6  listopada  2020  r.  od  godz.  9:00  poprzez  platformę z o o m . 
L i n k   d o   s p o t k a n i a : https://zoom.us/meeting/register/tJcude6hqzgvG9Oh1H4HHVtl6JYLIiY2gw-z

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu:  61  626  64 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl.
 

Metryka

Aktualności lata 2009 -2019

 


 INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W POWIECIE PILSKIM

 


Informacje 2019

 1. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.404.2019.AI z dnia 30 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków w sprawie:
  - stwierdzenia wygaśnięcia pkt II.1. i II.2. pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.321.246.2018.AI;
  - wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania pn: „ Wykonania dokumentacji projektowej i nadzór autorski na potrzeby budowy obiektów  małej  retencji  na  terenie  Nadleśnictwa  Sarbia  – część 1 i część 2”, w ramach którego realizowane jest zadanie pn: „Kompleksowy projekt adaptacji  lasów  i  leśnictwa  do zmian  klimatu – mała  retencja  oraz przeciwdziałanie  erozji  wodnej na terenach  nizinnych” ,  „Odbudowa zbiornika
  o kubaturze   ok.  2 700 m3”;  pozwolenie  wodnoprawne   dotyczy   likwidacji  urządzeń wodnych,  wykonania urządzeń  wodnych  oraz  szczególnego korzystania  z  wód  polegającego  na zrzucie  wód  ze  zbiornika  wodnego  do gruntu za pomocą projektowanych rurociągów upustowych awaryjnych (działka o nr ewid. 8254, obręb 0003 Jabłonowo, gm. Ujście, powiat pilski). (pdf, 591KB)

 2. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.390.2019.SA z dnia 30 grudnia 2019 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla potrzeb inwestycji pn: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową nr 1177P w m. Śmiłowo” pozwolenia wodnoprawnego na:
  - wykonanie  urządzenia  wodnego –  wylotu  kanalizacji deszczowej do rowu w km 190+870 drogi krajowej nr 10 z lokalizacja na działce o nr ewid. 197, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory, powiat pilski;
  - przebudowę  urządzenia  wodnego – rowu w km 190+830 – 190+870  drogi krajowej nr 10 z lokalizacją na działce o nr ewid. 197, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory;
  - usługę  wodną  obejmującą odprowadzanie do rowu, za pośrednictwem w/w wylotu, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonej drogi i chodników ( działka o nr ewid. 197, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory).(pdf, 512 KB)

 3. Zawiadomienie  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich   w  Pile  znak:  BD.ZUZ.2.421.423.2019.AI  z  dnia  03 stycznia  2020 r.  o  wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w  Pile  znak:  BD.ZUZ.2.421.380.2019.AI  z  dnia  31 stycznia  2019 r.  firmie  Agora  Spółka  Akcyjna  w  Warszawie Oddział w Pile  ul. Krzywa 35, 64-920 Piła  na „wprowadzanie  ścieków  przemysłowych  zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile, pochodzących  z  drukarni  „AGORA”  Spółka akcyjna, ul. Krzywa 35
  w m. Piła, gm. Piła, działka nr ewid. 15/201, obręb 0021, m. Piła, gm. Piła. (pdf, 487 KB)

 4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu z dnia 09 grudnia 2019 r., znak: BD.ZUZ.1.421.356.2019.KG,  na  wniosek  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w km 190+859 w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Gwdę i mostu przez rzekę Noteć w miejscowości Ujście” gm. Ujście. (pdf, 1MB).

 5. Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. znak: ŚR.6222.11.2019.IX w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego DNP S.A. Polanowo 27 A 89-300 Wyrzysk decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.7.2011.IX z dnia 26 czerwca 2016 r. (z późniejszymi zmianami), na prowadzenie instalacji: Zakład Produkcji Karmy „Dolina Noteci”, Polanowo 27 A, 89-300 Wyrzysk.

 6. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak; BD.ZUZ.2.421.391.2019.AS z dnia 09 grudnia 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysło0wych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w wyniku  produkcji  skrobi  ziemniaczanej  w Zakładzie  Przemysłu  Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Spółka   z o.o. ul. Młodych, 64-920  Piła ( działka o nr ewid. 671/3 obręb 0027 Piła, gm. Piła).

 7. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.424.13.2.2019.DM z  dnia  28 listopada  2019 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.42413.2019.DM z dnia 28.11.2019 r. o niedopuszczalności zażalenia wniesionego przez stronę oraz uchybienie terminu do jego  wniesienia  na  postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 czerwca 2019 r., znak: BD.ZUZ. 2.421.94.2018/MK/SA.

 8. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BD.ZUZ.2.421.402.2019.SA  z  dnia  25  listopada  2019 r.  o  wszczęciu  postępowania administracyjnego,  na  wniosek F-INWESTMEN Sp.  z o.o.  ul. Wapienna 36, 64-920 Piła,  w sprawie  przeniesienia  na  rzecz  ww. zakładu, udzielonego  Ekolog Sp.  z o.o.  ul.  Wapienna  36,  64-920 Piła, decyzją  Starosty  Pilskiego  z  dnia  14  marca  2014 r.,  znak: ŚR.6341.15.2014.IX,  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne  korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych z dachów i z nawierzchni utwardzonych z terenu działki nr 402/1, obręb 0036 Piła.

 9. Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile z dnia 16.08.2019 r.
  o obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6222.12.2019.IX z dnia 20 sierpnia 2019 r.
  - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o. , ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory na prowadzenie instalacji do produkcji papieru o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu nr 1, ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory.

 11. Decyzja z dnia 12 lipca 2019 r. znak: ŚR.6222.7.2019.IX
  w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Polskim Zakładom Zbożowym Spółka z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.9.2015.IX z dnia 09 lutego 2016 r. (z późniejszymi zmianami), na prowadzenie instalacji: Wytwórnia Pasz i Premiksów w Pile, ul. Strefowa 17.

 12. Decyzja nr ŚR.6222.6.2019.IX z dnia 9 lipca 2019 r.
  w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Zakładowi Rolniczo-Przemysłowemu „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory decyzją Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.6.2019.IX z dnia 12 września 2016 r. (z późniejszymi zmianami), na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, Zakład Przetwarzania Odpadów (produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego) „PILUTIL” w Śmiłowie.

 13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6222.11.2019.IX z dnia 08 lipca 2019 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego DNP S.A.  w Polanowie 27, 89-300 Wyrzysk  na prowadzenie instalacji do produkcji karmy dla zwierząt na terenie Zakładu Produkcyjnego „Dolina Noteci” w Polanowie.

 14. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania nr ŚR.6222.6.2019.IX z dnia 30 maja 2019 r.
  zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego Zakładowi Rolniczo – Przemysłowemu „Farmutil HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory na prowadzenie instalacji  do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów (produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego) „PILUTIL” w Śmiłowie, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory.

 15. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania nr ŚR.6222.7.2019.IX z dnia 30 maja 2019 r.
  zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego Polskim Zakładom Zbożowym Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz  na prowadzenie instalacji: Wytwórnia Pasz i Premiksów w Pile.

 16. Decyzja Starosty Pilskiego z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  w sprawie pozwolenia zintegrowanego udzielonego Zakładowi Rolniczo – Przemysłowemu „Farmutil HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory na prowadzenie instalacji  termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Energii z Odnawialnych Źródeł Energii  w Śmiłowie.

 17. Decyzja w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Zakładowi Rolniczo-Przemysłowemu „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SR.Le –II-6600-4/06 z dnia 13 lutego 2006 r. (z późniejszymi zmianami), na prowadzenie instalacji: Zakład Utylizacji Odpadów Szczególnego i Wysokiego Ryzyka „EKOUTIL” w Śmiłowie, ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory.
   
 18. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6222.2.2019.IX z dnia 14 lutego 2019 r.
   
 19. Informacja o udzielonych dotacjach dla spółek wodnych na terenie Powiatu Pilskiego w 2018 r.
   
 20. Informacja Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2019 r.
  o zatwierdzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

Informacje 2018

 1. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r.
   
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 2 października 2018 r. na wniosek złożony przez DINO Polska S.A. w Krotoszynie wszczął postępowanie w sprawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz na wykonanie urządzenia wodnego - skrzynek rozsączających, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 105, obręb m. Ujście, gm. Ujście.
   
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 28 września 2018 r. na wniosek złożony przez ENEA - Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 20+200 rzeki Gwdy przewodów w rurociągach, linii kablowej SN - 15kV średniego napięcia w rurze osłonowej SRS-G 0160, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 392, 335/4, obręb 0027 m. Piła, gm. Piła oraz działce o nr ewid. 176/9, obręb 0026 m. Piła, gm. Piła, w ramach realizacji zadania pn: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej SN 15kV relacji: odłącznik nr 1539 - stacja transformatorowa ST 04-1072 na linię kablową".
   
 4. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 27 września 2018 r. na wniosek złożony przez "Sady Doliny Noteci Henryk Stokłosa" w Śmiłowie wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia - studni S-l i S-2, z lokalizacją na terenie działki o nr ewid. 11/2, obręb 0011 Śmiłowo, gm. Kaczory oraz na wygaszenie pkt 11.2. decyzji Starosty Pilskiego z dnia 14 września 2015 r., znak: ŚR.6341.102.2014.VI.
   
 5. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 24 września 2018 r. zawiadamia o: (1) dopuszczeniu jako dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego MEW Energy Sp. z o.o. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz na szczególne korzystanie z wód rzeki Gwdy polegające na jej piętrzeniu w km 6+400 za pomocą jazu oraz na korzystaniu z wód rzeki Gwdy do celów energetycznych dla potrzeb napędu dwóch turbin Kapłana oraz dla potrzeb przepławki postanowieniem z dnia 19 września 2018r. znak: BD.ZUZ.2.421.94.2018.RB „Oceny oddziaływania piętrzenia wody w rzece Gwdzie w Małej Elektrowni Wodnej Byszki na przyległe użytki rolne skarżących się rolników obrębu 39 (Motylewo) miasta Piły" sporządzonej przez prof. dr hab. Piotra Unickiego wraz z zespołem w czerwcu 2014 r. oraz opinii z dnia 22 listopada 2017 r. sporządzonej przez hydrologa uprawnionego, Pana Ryszarda Sziwa, (2) przedłużeniu terminu do wydania decyzji do dnia 26 października 2018 r. zawiadomieniem z dnia 19 września 2018r. znak: BD.ZUZ.2.421.94.2018.RB, (3) zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego MEW Energy Sp. z o.o. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz w/w zakresie.
   
 6. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 18 września 2018 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia w m. Jabłonowo, gm. Ujście.
   
 7. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 10 sierpnia 2018 r. na wniosek złożony przez Pil-Building Sp. z o.o. w Pile wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach polegające na częściowym zasypaniu i przebudowie skarp wód stojących w zagłębieniu terenu powstałym w wyniku działalności człowieka (eksploatacja gliny), zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 67/124 i 69/105, obręb 0015 Piła, gm. Piła.
   
 8. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 8 sierpnia 2018 r. na wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Pilskiego z dnia 17 maja 2012 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni nr 1 i 2, oraz odprowadzanie ścieków przemysłowych - wód popłucznych, za pośrednictwem istniejącego wylotu ze stacji uzdatniania wody, z lokalizacją przy ul. Wawelskiej 120 w m. Piła, gm. Piła (działka o nr ewid. 8240/5, obręb 0031 Piła, gm. Piła).
   
 9. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 7 sierpnia 2018 r. na wniosek złożony przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Świt" w Róży Wielkiej wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji wydanej przez Starostę Pilskiego z dnia 20 lipca 2011 r. udzielającej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Świt" w Róży Wielkiej, 64-930 Szydłowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wody podziemnej z ujęcia (studnia SW-1), zlokalizowanego na terenie chlewni w Różance na działce o nr ewid. 323/1, obręb Róża Wielka.
   
 10. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 23 lipca 2018 r. na wniosek złożony przez "Insefarm" Sp. z o.o. Kaczory wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ewid. 37 i 29/15, obręb Śmiłowo gm. Kaczory do istniejącego urządzenia wodnego - drenu rozsączającego na terenie działki 29/15, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory.
   
 11. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  dniu 18 lipca 2018 r. na wniosek złożony przez MEW Energy Sp. z o.o. Bydgoszcz wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód rzeki Gwdy polegające na jej piętrzeniu w km 6+400 za pomocą jazu oraz na korzystanie z wód rzeki Gwdy do celów energetycznych dla potrzeb napędu dwóch turbin Kaplana MEW.
   
 12. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Pawła Skonieczka - Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, postępowania w sprawie przedłużenia terminu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, którego udzielono decyzją Starosty Pilskiego z dnia 29 maja 2015 r., znak: ŚR.6341.17.2015.VIII na wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb inwestycji „Podpiętrzanie jeziora Falmierowskiego”.
   
 13. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 15 maja 2018 r. na wniosek złożony przez Gospodarstwo Rybackie PSTRĄG TARNOWO Ziemowit Pirtań wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór zwrotny wód z rzeki Dobrzycy, pobór wód podziemnych z wysiąków i źródeł, zrzut wód do rzeki Dobrzycy oraz na wykonanie urządzeń wodnych związanych z przebudową i rozbudową obiektu hodowlanego w m. Tarnowo, gm. Szydłowo.
   
 14. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 12 kwietnia 2018 r. na wniosek złożony przez Asta Logistics Sp. z o.o. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika rozsączającego wody opadowe i roztopowe do ziemi, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki o nr ewid. 589 i 387/5 obręb Piła, gm. Piła oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do ziemi, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid. 387/13 obręb Piła, gm. Piła.
   
 15. Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl
   
 16. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  w dniu 2 marca 2018 r. na wniosek złożony przez Gospodarstwo Rybackie PSTRĄG TARNOWO Ziemowit Pirtań wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu retencyjnego, z lokalizacją na terenie działki o nr ewid. 318/1 obręb 0046 Tarnowo, gm. Szydłowo.
   
 17. Informacja Starosty Pilskiego
  z dnia 10 stycznia 2018 r. o zatwierdzeniu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych obrębu ewidencyjnego Śmiłowo w Gminie Kaczory na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r.
   
 18. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  na wniosek złożony przez HAWA S.A. wszczął postępowanie w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków - wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw w m. Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, poprzez istniejący wylot do rowu melioracyjnego, udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 07 lutego 2010 r., znak: ŚR.VIII/18/2010.
   
 19. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile
  na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. Z o.o. Rejon Dystrybucji Piła wszczął postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod wodami powierzchniowymi rzeki Gwdy w km 11+100 w m. Piła, gm. Piła, energetycznej linii kablowej SN-15 kV w przepuście typu HDPE 160 - metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr ewid. 43 obręb 0034 m. Piła, gm. Piła i 371 obręb 0036 m. Piła, gm. Piła.

 

Zawiadomienia i obwieszczenia 2018

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6222.3.2018.IX z 28.05.2018 r.
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6222.2.2018.IX z 02.03.2018 r.

 

Informacje 2017

 1. Obwieszczenie
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dnia 6 listopada 2017 r. zawiadamia o sporządzeniu projektów: Zarządzenia Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie uchylenia zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29.04.2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048, Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048, Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń.
   

 

 1. Zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Szubin
  Nadleśnictwo Szubin informuje, że w związku ze skutkami nawałnicy stwarzającymi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, wprowadzono zakaz wstępu do lasu na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo. Zakaz obowiązuje od 12 sierpnia 2017 r. do odwołania.
   
 2. Apel do rolników - bezpieczeństwo prac żniwnych
  W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu i dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kierują apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 3. Obwieszczenie
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dnia 6 czerwca 2017 r. zawiadamia o sporządzeniu projektów: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: - Jezioro Miedwie i okolice PLB320005, - Dolina Rurzycy PLH300017 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń.
 4. Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
  Informacja o pojęciu historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, o formach jej rejestracji i nadzoru oraz zgłaszaniu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
   
 5. Informacja o dotacjach udzielonych przez Zarząd Powiatu w Pile w 2017 r.
   
 6. Derogacja - konsultacje społeczne
  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.
   
 7. Obwieszczenie
  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dla obszarów Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 i możliwości składania uwag.

 

Zawiadomienia i obwieszczenia 2017

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.112.2017.IX z 15.12.2017
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.110.2017.VI z 12.12.2017
 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.108.2017.VI z 07.12.2017
 4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.107.2017.VI z 07.12.2017
 5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.106.2017.VI z 07.12.2017
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.105.2017.VI z 06.12.2017
 7. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.100.2017.VI z 01.12.2017
 8. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.99.2017.VI z 01.12.2017
 9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.98.2017.IX z 24.11.2017
 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.97.2017.VI z 22.11.2017
 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.96.2017.VI z 22.11.2017
 12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.93.2017.VI z 22.11.2017
 13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.91.2017.VI z 16.11.2017
 14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.90.2017.VI z 16.11.2017
 15. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.87.2017.VI z 15.11.2017
 16. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.88.2017.VI z 13.11.2017
 17. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.89.2017.IX z 10.11.2017
 18. Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji nr ŚR.6341.60.2017.IX z 13.10.2017
 19. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.75.2017.VI z 27.10.2017
 20. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.82.2017.IX z 27.10.2017
 21. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.81.2017.IX z 27.10.2017
 22. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. "Odbudowa Kanału Motylewskiego" z 26.10.2017
 23. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.74.2017.VI z 25.10.2017
 24. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.76.2017.VI z 25.10.2017
 25. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.73.2017.VI z 17.10.2017
 26. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.71.2017.VI z 16.10.2017
 27. Orzeczenie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Gminie Piła z 13.10.2017
 28. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.72.2017.IX z 04.10.2017
 29. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.72.2017.IX z 04.10.2017
 30. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.68.2017.VI z 26.09.2017
 31. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.29.2016.VIII z 22.09.2017
 32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.65.2017.IX z 07.09.2017
 33. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.59.2017.VI z 28.08.2017
 34. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.61.2017.VI z 28.08.2017
 35. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.60.2017.IX z 17.08.2017
 36. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.58.2017.VI z 10.08.2017
 37. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.52.2017.VI z 04.08.2017
 38. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.51.2017.VI z 04.08.2017
 39. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.57.2017.VI z 03.08.2017
 40. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.56.2017.VI z 03.08.2017
 41. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.55.2017.VI z 03.08.2017
 42. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.54.2017.VI z 03.08.2017
 43. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.45.2017.VI z 07.07.2017
 44. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.43.2017.VI z 07.07.2017
 45. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.40.2017.VI z 07.07.2017
 46. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.33.2017.VIII z 06.07.2017
 47. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.21.2017.IX z 07.06.2017
 48. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.32.2017.VI z 07.06.2017
 49. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.30.2017.VI z 31.05.2017
 50. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.29.2017.IX z 26.05.2017
 51. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.24.2017.VI z 26.05.2017
 52. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.17.2017.VI z 18.05.2017
 53. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.27.2017.IX z 18.05.2017
 54. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.23.2017.VI z 12.05.2017
 55. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.16.2017.VI z 12.05.2017
 56. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.19.2017.VI z 08.05.2017
 57. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.13.2017.VI z 20.04.2017
 58. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.14.2017.VI z 19.04.2017
 59. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.8.2017.VI z 28.02.2017
 60. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.7.2017.VI z 17.02.2017
 61. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.3.2017.VI z 07.02.2017
 62. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.5.2017.VI z 06.02.2017
 63. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.72.2016.VIII z 19.01.2017
 64. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.2.2017.VI z 24.01.2017
 65. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6341.1.2017.VI z 20.01.2017
 66. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr ŚR.6222.10.2016.IX z 08.01.2017

 

Informacje 2016

 1. Informacja dot. właścicieli lasów prywatnych obrębu Nowa Wieś Ujska w gminie Ujście
 2. Informacja dot. właścicieli lasów prywatnych obrębu Tarnowo w gminie Szydłowo

Informacje 2015

 1. Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z 22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 • data utworzenia strony: 12-01-2021 | 14:44
 • data ostatniej modyfikacji: 15-05-2024 | 11:19