Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Ogłoszenie nr VIII z dnia 6 października 2010 r.
o sprzedaży telefonów komórkowych

 

Zarząd Powiatu w Pile

podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Wykaz nieruchomości
stanowiących  własność Powiatu Pilskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Wyrzysk

 

Ogłoszenie nr 10/2010
o sprzedaży drewna opałowego

 

Ogłoszenia nr VII z dnia 27 września 2010 r.
o sprzedaży telefonów komórkowych

 

Ogłoszenia nr VI z dnia 15 września 2010 r.
o sprzedaży telefonów komórkowych

 

Starosta Pilski podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników  wieczystych.

 

Starosta Pilski podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników  wieczystych.

 

Starosta Pilski podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników  wieczystych.
Ogłoszenia nr V z dnia 7 września 2010 r.
o sprzedaży telefonów komórkowych


Ogłoszenie nr 9/2010
o sprzedaży drewna opałowego


INFORMACJA

STAROSTY PILSKIEGO

o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym


Ogłoszenia nr IV z dnia 2 sierpnia 2010 r.
o sprzedaży telefonów komórkowych


Ogłoszenia nr III z dnia 22 lipca 2010 r.
o sprzedaży telefonów komórkowych


Ogłoszenie Nr 8/2010
o sprzedaży drewna opałowego


Ogłoszenia nr II z dnia 14 lipca 2010 r.
o sprzedaży telefonów komórkowych


K O M U N I K A T

 Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr  7/10  z dnia  14 kwietnia 2010 r.,  Starosta Pilski ustalił dzień  4 czerwca 2010r. (piątek) - dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Pile, w związku z dniem 1 maja 2010r. (Święto Państwowe)  przypadającym w sobotę.

Jednocześnie informuję, że w dniu 4 czerwca 2010 r. (piątek), dyżur będą pełnili pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego  w Pile oraz Referatu Wydziału Komunikacji w Wyrzysku w godzinach od 7:30 do 15:30.

        Sekretarz
    Powiatu Pilskiego
/-/ Wojciech Szutkowski


Ogłoszenie


Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile informuje, że posiada na stanie biura:
- 1 kluczyk samochodowy + breloczek z logo pojazdu znaleziony w dniu 16 maja 2010r.
w centrum miasta Piły.

Właściciel znalezionej rzeczy może odebrać własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest jego własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 33 - budynek „A”, II piętro, pokój nr 222,
tel. 067 – 210 93 83,  067 – 210 93 86.
 
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 Zarząd Powiatu w Pile

ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:


• Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,  Al. Powstańców Wlkp. 18;
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w  Łobżenicy, ul.  Złotowska 15;
• Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie, 89-340 Białośliwie.

20-05-2010


O G  Ł O S Z E N I E


 Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)Starosta Pilski zawiadamia, zgodnie z art. 49 k.p.a.,  w związku z art.5a ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118),  że w dniu  29. 04. 2010r. na wniosek  Gminy Piła Pl. Staszica 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo – jezdnego i istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem w ulicy Pogodnej w Pile (odcinek od hm 0+00,00 do hm 4+96,31 ) na działkach o numerach geod. 51, 42 i 43/5.

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity : Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 49 k.p.a.,  w związku z art.5a ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118),  zawiadamia się, że w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile (pokój nr 322 , III  piętro , bud.C ), można  po upływie 14 dni  od momentu ukazania się ogłoszenia - w terminie 7 dni przed wydaniem decyzji, zapoznać się z całością zebranych dokumentów i wnieść ewentualne uwagi w w/w sprawie.

Data wywieszenia: 19.05.2010r.
Data końcowa: 04.06.2010r.

 


 

Ogłoszenie nr 6/2010 o sprzedaży samochodu ciężarowego

załącznki do ogłoszenia nr 6/2010 - zdjęcia

 


UWAGA!
ZMIANA SIEDZIBY
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Pile
informuje,
że od dnia 01 czerwca 2010 roku
funkcjonował będzie
w Pile przy al. Niepodległości 37 
(parter w budynku „C” Starostwa Powiatowego)


Ogłoszenie nr 5/2010
o sprzedaży drewna opałowego.


OGŁOSZENIE

 


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w związku z koniecznością przygotowania przez Ministerstwo Środowiska sprawozdania dla Komisji Europejskiej za okres 2008 - 2010 z wykonania Dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia                  11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności              i w niektórych urządzeniach Polska ma obowiązek przekazania wypełnionego kwestionariusza do końca września 2011 r.
Proszę o zapoznanie się z Decyzją Komisji z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczącą kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres        2008 - 2010 z wykonania Dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach oraz sporządzenia sprawozdań.
Informacja skierowana jest do Prowadzących instalacje będące przedsięwzięciem, dla których organem właściwym jest Starosta.
Treści dyrektywy i decyzji zostały zamieszczone na poniższych stronach internetowych:


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:04:31999L0013:PL:PDF
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2007:195:0047:0049:PL:PDF  


/-/ Mieczysław Chmiel
Z-ca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

 

 


Z A R Z Ą D  P O W I A T U
 
W  P I L E

OGŁASZA

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity :  Dz.U. z 2004 r.  Nr  261 , poz. 2603  z  późn. zm.)       podaje się do publicznej wiadomości :

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacja szkolenia oraz starty dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, reprezentującej Powiat Pilski we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w zakresie akrobatyki sportowej w I-szym półroczu 2010 roku.

W okresie od marca do czerwca 2010r.

składana na podstawie:
 Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 28, poz. 146 z dnia 2010-02-25

Tytuł: Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw; w oparciu o Artykuł 19 a.

W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA

PRZEZ

Powiat Pilski

szczegółowe informacje...


 

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wyłonienie reprezentacji Powiatu Pilskiego na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie w akrobatyce sportowej w I-szym półroczu 2010 roku. Przygotowanie i uczestnictwo młodzieży w imprezach.

W okresie od marca do czerwca 2010r.

składana na podstawie przepisów działu:

 Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 28, poz. 146 z dnia 2010-02-25

Tytuł: Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw; w oparciu o Artykuł 19 a.

W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA

PRZEZ

Powiat Pilski

szczegółowe informacje...


Z A R Z Ą D  P O W I A T U
 
W  P I L E

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile
64-920 Piła, ul Rydygiera 23


OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacja wyprawy kulturalno – patriotycznej dla młodzieży z terenu powiatu pilskiego..

W okresie od 22 kwietnia 2010r. do 25 kwietnia 2010r.

Składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA

PRZEZ

Powiat Pilski

szczegółowe informacje


Ogłoszenie


Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile informuje,
że posiada na stanie biura:
- kluczyk samochodowy + pilot na breloczku znaleziony w m-cu październiku 2009r.
- kluczyk samochodowy znaleziony w m-cu styczniu 2010r.
- komplet kluczy + etui znalezione w m-cu styczniu  2010r. 
Właściciele znalezionych rzeczy mogą odebrać swoją własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest ich własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 33 - budynek „A”, II piętro, pokój nr 222,
tel. 067 – 210 93 83,  067 – 210 93 86.
 
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Ogłoszenie nr 4/2010
o sprzedaży drewna opałowego -
ogłoszenie nieaktualne


Ruszyły kwalifikacje do wojska w powiecie pilskim

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009r.,  kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przeprowadzana jest już od  8 lutego i  potrwa do 30 kwietnia br. 
Na terenach gmin powiatu pilskiego zostały wywieszone Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Wynika z niego, że kwalifikacja wojskowa w powiecie pilskim w 2010 r. przeprowadzana będzie  w okresie 1 marca do 23 kwietnia.          Siedzibą  Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej jest w tym roku, budynek po Młodzieżowym Domu Kultury przy  ul. Kilińskiego 12a  w Pile (obok Kina „Iskra” ). Tak więc usytuowanie Komisji jest w samym centrum miasta, w niedalekiej odległości od dworców PKP i PKS, a badania specjalistyczne na zlecenia Komisji wykonywać będzie klinika  „Ars Medical”.


INFORMACJA


Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie osobom posiadającym
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
z odpowiednim wskazaniem.

W celu uzyskania karty parkingowej osoby posiadające orzeczenie
o grupie inwalidzkiej lub o niezdolności do pracy,
winny złożyć w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną.

 

Podstawa prawna:
art. 8, ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz 908 z póżn. zm.).


Ogłoszenie nr 3/2010
o sprzedaży drewna opałowego.


Ogłoszenie

STAROSTA  PILSKI


działając w oparciu o art. 130a ust. 5b i 5d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.)

wyznacza


Firmę
Auto-Pabich Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Czapiewska, Piła, ul. Składowa 9 do:
– do usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Pilskiego,
– prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów przy
ul. Składowej 9 w Pile.
Wyznaczona jednostka jest zobowiązana do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach wyszczególnionych w art. 130a ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. Nr 191, poz. 1377, z późn.zm.), za opłatą ustaloną przez Radę Powiatu w Pile w uchwale Nr V/60/07 z dnia 28 lutego 2007 r.
    


        Starosta Pilski
                                                         /-/ Tomasz Bugajski

Piła, dnia 29.01.2010 r.  
 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Pile
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35

 OGŁASZA


że posiada na sprzedaż zbędny samochód służbowy marki Skoda Felicja 1,3 nr rej. PAR 1341 nr nadwozia TMBEFF614WX672045,  rok produkcji 1997, przebieg 123.600 km
Cena wywoławcza 2.000 zł., Wymagane postąpienie 100 zł.
Postępowanie dot. sprzedaży odbędzie się w dniu 10.02.2010r. o godz. 14.00 w sali nr 402 Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, al. Niepodległości 33/35
Samochód można oglądać w dniu 10.02.2010r. od godz. 12.00 do godz. 13.00
na zapleczu budynku Urzędu Statystycznego w Pile przy al. Niepodległości 37.

 

Informacji na temat sprzedaży auta udziela Pan Marek Grochowski, tel. 67 211-62-18.
 

 


Ogłoszenie nr 2/2010
o sprzedaży drewna opałowego -
ogłoszenie nieaktualne


Ogłoszenie nr 1/2010
o sprzedaży drewna opałowego -
ogłoszenie nieaktualne


 

Ogłoszenie

STAROSTA  PILSKI

działając w oparciu o art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.)

zaprasza

do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie określonym w pkt 1.

 1. Zakres świadczonych usług:

1) Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Pilskiego i umieszczanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę, w przypadkach określonych a art. 130a ust.1 i 2 cyt. ustawy.
2) Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Pilskiego, dla pojazdów usuniętych z drogi,na warunkach i trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. Nr 191, poz. 1377, z późn. zm.)

2. Informacje ogólne: 

1) Oferty mogą być przygotowane oddzielnie dla poszczególnych zakresów określonych w ust. 1.
2) W przypadku oferty obejmującej zakres pkt 1, ppkt 1 należy wypełnić załącznik nr 1 i 3 do ogłoszenia oraz załączyć dokumenty zawarte w pkt. 3, ppkt 1, 2, 4, 5, 6 , 8 i 9.
3) W przypadku oferty obejmującej zakres pkt 1, ppkt 2 należy wypełnić załącznik nr 2 i 4 do ogłoszenia oraz załączyć dokumenty zawarte w pkt 3, ppkt 1, 3, 4, 7, 8 i 9.
4) W przypadku złożenia oferty obejmującej obydwa zakresy, wszystkie wymagane dokumenty złożyć należy w jednym egzemplarzu.
5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie z napisem:„USUWANIE POJAZDÓW i PARKING STRZEŻONY”
6) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.
7) Do udzielania informacji i kontaktowania się z oferentami upoważnieni są:
- Pani Danuta Bartosiewicz - Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, tel. 067 2109431,
- Pan Grzegorz Oczkowski – inspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, tel. 067 2109436,
w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8:00-15:30, we wtorki i piątki w godzinach 8:00-15:00.
8) Oferta musi być wypełniona w języku polskim, przygotowana pismem czytelnym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
9) Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
11) Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie kartek.
12) Oferty należy składać w sekretariacie Starosty Pilskiego, al. Niepodległości 33/35, pokój nr 111 do dnia 07.01.2010 r.  do godz. 900.
13) Wszystkie oferty otrzymane przez ogłaszającego po terminie określonym w ppkt 12 zostaną zwrócone bez otwierania.
14) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2010 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego  w Pile, al. Niepodległości 33/35, pokój nr 18.
16) Oceniana oferta w każdym zakresie może otrzymać maksymalnie 100 pkt, w tym 51 pkt za ceny oferowanych usług i 49 pkt za wyposażenie jednostki.
17) Ogłaszający wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzące parkingi strzeżone, których oferty odpowiadać będą zasadom określonym w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zostaną uznane za najkorzystniejsze.
18) Ogłaszający dopuszcza wyznaczenie do tego celu więcej niż jednej jednostki.
19) Mając na względzie szybkość reagowania, ogłaszający może podzielić obszar powiatu na części wyznaczając oddzielne jednostki do obsługi każdej części.
20) Wyznaczenie następuje na czas określony, nie dłuższy niż do dnia 31.12.2012 r.
21) Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia jednostek opublikowane zostanie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile oraz na stronie internetowej
www.bip.powiat.pila.pl
22) Ostateczną wysokość opłat ustali Rada Powiatu w Pile, na podstawie wybranych ofert.

3. Do oferty należy przedłożyć następujące dokumenty:

1) Aktualny  odpis z właściwego rejestru, stwierdzający stan prawny firmy lub aktualne zaświadczenie  o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Kserokopię dowodu(ów) rejestracyjnego pojazdu(ów) przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów, a jeżeli nie jest on własnością Oferenta, aktualny (nie starszy niż 3  miesiące) dokument stanowiący o prawie dysponowania tym pojazdem.
3) Kserokopię aktu własności parkingu lub aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) dokument stanowiący o prawie dysponowania nim.
4) Kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5) Kserokopię licencji na krajowy transport drogowy rzeczy lub zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.
6) Zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi.
7) Zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym.
8) Opinię Komendanta Powiatowego Policji w Pile w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją.
9) Zobowiązanie jednostki do nie dochodzenia odszkodowania z tytułu prowadzonej działalności od skarbu państwa lub budżetu powiatu, prowadzenia działalności na własne ryzyko oraz własny rachunek i dochodzenia we własnym zakresie, na drodze cywilnoprawnej, roszczeń  od  właścicieli  pojazdów.

UWAGI

 Przedkładane dokumenty wymienione w pkt 3, ppkt 6-9 muszą być oryginałami, zaś pozostałe dokumenty składane mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Dokumenty określone w pkt 3, ppkt 6, 7, 9 winny być podpisane przez wszystkich wspólników.
Nie złożenie któregoś z w/w dokumentów lub brak potwierdzenia zgodności z oryginałem spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku gdy oferta składana jest przez wspólników spółki cywilnej, do oferty należy dołączyć umowę regulującą działalność spółki w zakresie usuwania pojazdów i (lub) prowadzenia parkingu strzeżonego, która powinna zawierać w szczególności:.
a. określenie celu gospodarczego, którym jest wykonywanie zadań określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b. oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wspólników za wykonywanie określonego celu  gospodarczego,
c. oznaczenie czasu trwania umowy, który nie może być krótszy niż określony w pkt 2, ppkt 20,
d. określenie wspólnika, który będzie reprezentować spółkę przed organami określonymi w § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów i Starostą,
e. zastrzeżenie o zakazie wprowadzania zmian w umowie dotyczącej wykonywania zadań określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, bez zgody Starosty.  


      Starosta
                                                                                       /-/ Tomasz Bugajski

 


Piła, dnia 10 grudnia 2009 r.

załącznik Nr 1 do ogłoszenia
załącznik Nr 2 do ogłoszenia
załącznik Nr 3 do ogłoszenia
załącznik Nr 4 do ogłoszenia

 

 


Ogłoszenie nr 20/2009
o sprzedaży drewna opałowego.


 Ogłoszenie nr 19/2009 - ogłoszenie nieaktualne
o sprzedaży drewna opałowego.


Zarząd Powiatu w Pile
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie, 89-340 Białośliwie

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)  dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
7)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ,  ze zm.)
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  ze zm.)
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pok. 111). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Pile. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


                                                                                           Starosta
                                                                                       /-/ Tomasz Bugajski

 

 

 


 

 Zarząd Powiatu w Pile

ogłasza konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji wnętrza pomieszczenia
sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Pile, położonego w Pile
przy Al. Niepodległości 33/35

1) Przedmiotowa koncepcja winna obejmować:
- wystrój wnętrza sali,
- nagłośnienie,
- wymianę ( częściową ) stolarki okiennej,
- wentylację,
- oświetlenie,
- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji budowlano-kosztorysowej  i wykonania robót budowlano-adaptacyjnych.

2) Najlepsza praca – wybrana przez Zarząd Powiatu w Pile, nagrodzona zostanie kwotą 5000 zł oraz w zależności od wartości inwestycji i możliwości finansowych ewentualnym zleceniem na wykonanie pełnej dokumentacji budowlano-kosztorysowej.

3) Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 grudnia 2009r., w sekretariacie Starosty Pilskiego – pok. 111, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Aranżacja sali sesyjnej”.

4)  Zwycięzca konkursu wyłoniony i powiadomiony zostanie do dnia 18 stycznia 2010r.

5) Osoby do kontaktu:
    Roman Szarzyński – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
    w Starostwie Powiatowym w Pile – tel. 067 210-93-70
    Ryszard Łyżwa – Dyrektor Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego
    w Starostwie Powiatowym w Pile – tel. 067 210-93-30
    Osoby te udzielą także szczegółowych informacji w zakresie wymagań
    funkcjonalno-użytkowych sali.

 


Starosta Pilski
/-/ Tomasz Bugajski


 

OGŁOSZENIE

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oferuje nowy instrument  wsparcia finansowego przedsięwzięć związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa.


Szczegółowe zasady dofinansowania oraz formularze wniosków zamieszczone zostały na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony_bis.php?id=1236250353
 

 

 

 

 

/-/ Mirosław Brosz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


 

Ogłoszenie
Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile informuje,
że posiada na stanie biura:
- klucze samochodowe – 5 szt. znalezione w dniu 07 września 2009r.

 

Właściciel znalezionej rzeczy może odebrać swoją własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest jego własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 37 - budynek „C”, parter, pokój nr 15,
tel. 067 – 210 93 83,  067 – 210 93 86.
 
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Ogłoszenie
Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile informuje,
że posiada na stanie biura:
- telefon komórkowy znaleziony w dniu 14 września 2009r.

 

Właściciel znalezionej rzeczy może odebrać swoją własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest jego własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 37 - budynek „C”, parter, pokój nr 15,
tel. 067 – 210 93 83,  067 – 210 93 86.
 
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 


Ogłoszenie nr 18/2009 -  ogłoszenie nieaktualne
o sprzedaży drewna opałowego.


Ogłoszenie nr 17/2009
o sprzedaży zrębów drzewnych.


Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego,  przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

załącznik nr 1 do uchwały Nr 585/09

 


Ogłoszenie nr 16/2009 - ogłoszenie nieaktualne
o sprzedaży drewna opałowego


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PILE

Na podstawie § 5 uchwały Nr XXIX/378/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Pilskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 100, poz. 1541), w związku z uchwałą Nr 528/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Pilskiego, zmienioną uchwałą Nr 568/09 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 lipca 2009 roku ogłasza się:

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO W ROKU 2009.

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu


Ogłoszenie
Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile informuje,
że posiada na stanie biura:
- telefon komórkowy znaleziony w m-cu kwietniu 2009r.


Właściciel znalezionej rzeczy może odebrać swoją własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest jego własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 37 - budynek „C”, parter, pokój nr 15,
tel. 067 – 210 93 83, 067 – 210 93 86.

Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat
w drodze bezprzetargowej.

 


Ogłoszenie nr 15/2009 - ogłoszenie nieaktualne
o sprzedaży drewna opałowego


Ogłoszenie
UCHWAŁA NR 555/2009 ZARZĄDU POWIATU W PILE z dnia 08 lipca 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Pile w rejonie Al. Wojska Polskiego,
ul. Lotniczej i ul. Kraszewskiego.
załącznik do uchwały nr 555/09


Ogłoszenie

UCHWAŁA NR 553/2009 ZARZĄDU POWIATU W PILE z dnia 08 lipca 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaż w drodze przetargu i podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową położnej
w Pile przy Al. Wojska Polskiego.
załącznik do uchwały nr 553/09


Ogłoszenie nr 14/2009-ogłoszenie nieaktualne
o sprzedaży drewna opałowego


Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

 


Ogłoszenie nr 13/2009 o sprzedaży drewna opałowego- ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.

 


Ogłoszenie

dot. wniosku spółki akcyjnej Ardagh Glass w Ujściu o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie monitoringu hałasu wustalonego w decyzji Starosty Powiatowego nr ŚR-IV-7647/1/2006/2007 z dnia 02 lutego 2007 r.

 


Ogłoszenie nr 12/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego


Ogłoszenie nr 11/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego


Ogłoszenie nr 10/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego


Ogłoszenie nr 9/2009 o sprzedaży zrębów drzewnych - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup zrębów drzewnych


INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) Starosta Pilski informuje, że w dniu 24.03.2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, (I piętro) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Piły Pl. Staszica 10 (I piętro) wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Pile przy ul. Prostej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Na podstawie art. 39 oraz 54 ust 2 art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

Zarząd Powiatu w Pile

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych aktualizację projektu

"Planu gospodarki odpadami dla powiatu pilskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2019".

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty podania "Planu gospodarki odpadami…" do publicznej wiadomości, tj. od dnia 30 marca 2009 r. do dnia 29 kwietnia 2009 r. na adres:

Starostwa Powiatowego w Pile
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Publicznie dostępny wykaz znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, al. Niepodległości 33/35, w pokoju nr 313 tel. 067-210-94-65 i jest udostępniony w godzinach pracy Urzędu i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.pila.pl


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Zarząd Powiatu w Pile

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych aktualizację projektu

„Programu ochrony środowiska dla powiatu pilskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015”.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty podania „Programu ochrony środowiska…” do publicznej wiadomości, tj. od dnia 30 marca 2009 do dnia 29 kwietnia 2009 r. na adres: 

Starostwa Powiatowego w Pile
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
 
Publicznie dostępny wykaz znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, al. Niepodległości 33/35, w pokoju nr 313 tel.0-67-210-94-65 i jest udostępniony w godzinach pracy Urzędu i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.pila.pl


Ogłoszenie nr 8/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.


Ogłoszenie nr 7/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.


Ogłoszenie nr 6/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.


Informacja o konsultacjach

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60 WE z dnia 23 października 2000 r. – Ramowa Dyrektywa Wodna oraz art. 119 ust. 7 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. , nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Polska jako Państwo Członkowskie UE jest zobowiązana do wdrożenia działań zmierzających do osiągnięcia dobrej jakości wód do 2015 roku. W związku z powyższym prowadzone są prace nad planami gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza w Polsce.
W imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

„Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry”

Czas trwania konsultacji to 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r.
Zachęcamy zatem do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiet w wersji elektronicznej, które zostały zamieszczone na stronie RZGW w Poznaniu pod adresem .

„Woda nie jest produktem handlowym
takim jak każdy inny ale raczej dziedzictwem,
które musi być chronione,
bronione i traktowane jako takie”

/-/ Mirosław Brosz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


Ogłoszenie nr 5/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.


Ogłoszenie
Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile informuje,
że posiada na stanie biura następujące przedmioty:
- telefon komórkowy znaleziony w m-cu wrześniu 2006r.
- telefon komórkowy znaleziony w dniu 26.01.2009r.

Właściciele znalezionych rzeczy mogą odebrać swoją własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest ich własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 37 - budynek „C”, parter, pokój nr 15,
tel. 067 – 210 93 83,  067 – 210 93 86.
 
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Ogłoszenie nr 4/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.


Postanowienie Wójta Gminy Kaczory
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego.


Ogłoszenie nr 3/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.


Ogłoszenie nr 2/2009 o sprzedaży drewna opałowego - ogłoszenie nieaktualne
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.


Postanowienie Wójta Gminy Kaczory
o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego


Ogłoszenie
Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile
informuje,
że posiada na stanie biura następujące przedmioty:
- telefon komórkowy znaleziony w m-cu październiku 2008r.
- telefon komórkowy znaleziony w dniu 02.11.2008r.

Właściciele znalezionych rzeczy mogą odebrać swoją własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest ich własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 37 - budynek „C”, parter, pokój nr 15,
tel. 067 – 210 93 83,  067 – 210 93 86.
 
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późn. zmian.) zawiadamia, że na wniosek Biura Obsługi Architektonicznej ARCHI-GRAF sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy
ul. Kossaka 110 , działającego w imieniu Prezydenta Miasta Piły, na podstawie pełnomocnictwa nr 218/2008 z dnia 30 października 2009 r. , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenów utwardzonych oraz dachow projektowanego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego , które zlokalizowane będzie na działkach nr 275 przy ul. Podchorążych-Kossaka w Pile.
1.Odwadniana powierzchnia:
- powierzchnie utwardzone (drogi i parkingi)  – 0,61 ha
- dachy – 0,35 ha
2. Ilość wód opadowych i roztopowych:
2.1. powierzchnie utwardzone:
Qs  = 71,24 l/s (przy natężeniu opadu 130 l/s)
Qs  =   8,24 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s)
Qroczne =  259 856,6 m3/rok
2.2. powierzchnia dachów:
Qs  = 43,22 l/s (przy natężeniu opadu 130 l/s)
Qs  =   4,99 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s)
Qroczne =  157 364,6 m3/rok
3. Urządzenia do oczyszczania wód dla powierzchni utwardzonych :
- separator lamelowy PSW Lamela 10/100 l/s firmy Ekol-Unicon,
- osadnik o pojemności czynnej 3 m3.
4. Sposób wprowadzenia wód: do ziemi (w obrębie działki nr 275)  za pomocą skrzynek rozsączających w dwóch układach – nr 1 o pojemności v= 78,26 m3, nr 2 – o pojemności v= 67,42 m3.
Z  wnioskiem  w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, pokój nr310,  telefon 0-67 210 94 65.  
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania wnioskowanego  pozwolenia. 


/-/ Mirosław Brosz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


Zawiadomnie
o wszczęciu postępowania


Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawiadamia, że zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. – tekst jednolity z późn. zmian.) na wniosek Biura Usług Projektowych RiW s.c. Wiesława i Radzisław Oczkowicz 64-930 Szydłowo, Zawada ul. Wiosenna 20, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Piły, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej ulice: Żeromskiego, Łużycką, Władysława IV, Rugijską, Plac Inwalidów do zbiornika ziemnego – stawu o powierzchni ok. 920 m2 (działka nr 227- własność Mienie Komunalne Miasta Piły), położonego przy Placu Inwalidów w Pile.
1. Ilość wód opadowych i roztopowych:
Q= 23,70 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s),
Q= 205,40 l/s (przy natężeniu opadu 130 l/s),
Q= 10 920,00 m3/rok.
2. Zaprojektowane rządzenia do oczyszczania wód:
- separator lamelowy PSW Lamela o przepustowości 30/300 l/s,
- osadnik o pojemności czynnej 5,0 m3.
Z  wnioskiem  w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 310, tel. 0~67 210 94 65.  
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania wnioskowanego  pozwolenia. 

 /-/ Mirosław Brosz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmian.) zawiadamia , że  na wniosek Gospodarstwa Sadowniczego Jacek Skrzypczak 89-340 Białośliwie ul. Lecha 9 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb sadu owocoweg na działce nr 224 , obręb Białośliwie.
Dla przedmiotowego ujęcia, decyzją Starosty Pilskiego nr GIP.7520-19/08 z dnia 06 stycznia 2009 r.,  został zatwierdzony „Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych dla Gospodarstwa Sadowniczego Jacka Skrzypczaka w Białośliwiu (dz.nr 224), Gm. Białośliwie, pow. Pilski, woj. Wielkopolskie”.

Z  wnioskiem  w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 310 , telefon 21-09-465.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania  pozwolenia. 


/-/ Mirosław Brosz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmian.) zawiadamia, że  na wniosek Pana Andrzeja Zabel Handel Artykułami Motoryzacyjnymi Morzewo 136 A, 64-810 Kaczory zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla potrzeb własnych w ilości:
Qmax.h.  = 0,5 m3/h,
Qśr..h.  = 0,25 m3/h,
Qśr..d.  = 2,0 m3/d,
Qroczny  = 710 m3/rok,
Dla przedmiotowego ujęcia Starosta Pilski pismem nr GIP.7521-8/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. przyjął bez zastrzeżeń „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód  podziemnych ( studnia S-1) z osadów czwartorzędowych na terenie zakładu usługowego: Handel Artykułami Motoryzacyjnymi w miejscowości Morzewo ( dz. 400/10), gm. Kaczory”. Wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi: Q = 3,6 m3/h.
Obszar zasobowy ujęcia wynosi ok. 0,026 km2.
Obszar zasilania ujęcia wynosi: 0,288 km2.

Z  wnioskiem  w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 310, telefon 21-09-465.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania  pozwolenia. 


/-/ Mirosław Brosz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


Zawiadownie
o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmian.) zawiadamia , że  na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „SEZUP Clima” sp. z o.o. 64-920 Piła,
ul. Długosza 25 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Pilskiego
nr ŚR-II-6223/19/2006 z dnia 18 lipca 2006 r., którą udzielono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „SEZUP Clima” pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej  dla potrzeb własnych przedsiębiorstwa, w następującym zakresie:
- złagodzenia obowiązku codziennego rejestrowania   poboru wody ze studni – punkt II.1. decyzji tj. zmianę obowiązku wykonywania rejestru dobowego poboru wody na tygodniowy,
z wpisami w odstępach cotygodniowych,
- zniesienie obowiązku prowadzenia okresowych pomiarów zwierciadła wody w studni – punkt II.4. decyzji z uwagi na trudności techniczne związane z brakiem otworu w głowicy studni.

Z  wnioskiem  w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 310 , telefon 21-09-465.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania  pozwolenia. 

 

/-/ Mirosław Brosz
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa


OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 21 ust, l i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach, oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227)

Wójt Gminy Kaczory zawiadamia

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych:  wniosku Powiatu Pilskiego
reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Pile o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie dróg powiatowych nr ł 160 P, 1177 P, 1180 P, 1191 P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego".
Publicznie "dostępny wykaz udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaczory bip.kaczory.com.pl
Data podania do publicznej wiadomości przez okres 21 dni - od dnia 19 stycznia 2009 r. do 9 lutego 2009 r.


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Kaczory zgodnie z przepisem art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust. l pkt 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. póz. 1227)
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Powiatu Pilskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Pile postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie dróg powiatowych nr 1160 P, 1177 P, 1180 P, 11.91 P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego".

Uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego wszczęto postępowanie można składać w Urzędzie Gminy Kaczory w terminie 21 dni licząc od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (od 19 stycznia 2009 r. do 9 lutego 2009 r.) w siedzibach urzędów gmin oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectw gmin Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Bialośliwie, Wyrzysk oraz Kaczory, na obszarze których droga ta jest położona.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory pok. nr 6 w godz. od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

Wójt
/-/ Brunon Wolski


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmian.) zawiadamia, że na wniosek GEO-TRA S.C. Jerzy Dziubek i Wojciech Dziubek ul. Podgórska 96A, 43-340 Kozy   zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Paliw BP „Turkus” w Pile, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 167 do kanalizacji w następujący sposób:
1. Ilość ścieków:
- ścieki socjalno-bytowe - Q = 1,5 m3/d,
- ścieki z automatycznej myjni - Q = 1,5 m3/d,
- ścieki z myjni ręcznej - Q = 1,8 m3/d,
- wody deszczowe - Q = 0,78 m3/d,
2. Właściciel kanalizacji – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile, 64-920 Piła, ul. Chopina 2 (umowa WS/159/04 z dnia 13 września 2004 r.).

Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, pokój nr 13, telefon 21-09-465.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania pozwolenia. 


Ogłoszenie o sprzedaży telefonów komórkowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup używanych telefonów komórkowych:

I. Sony Ericsson K750i wraz z zestawem

1.     W skład zestawu wchodzi: aparat telefoniczny, zasilacz, kabel USB
do połączenia z PC, płyta z oprogramowaniem, instrukcja obsługi, pudełko

2.     Telefon uszkodzony – nie włącza się

3.     Minimalną cenę brutto ustala się na kwotę 30,00 zł.

4.     Parametry techniczne można odnaleźć na stronie www.sonyericsson.com.

II.  Nokia E-50 wraz z zestawem

1.     W skład zestawu wchodzi: aparat telefoniczny, zasilacz, kabel USB do  połączenia z PC, instrukcja obsługi

2.     Telefon sprawny

3.     Minimalną cenę brutto ustala się na kwotę 80,00 zł

4.     Parametry techniczne można odnaleźć na stronie www.nokia.com.

Warunki udziału w postępowaniu:

1.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z hasłem „zakup telefonu komórkowego”.  

2.     Termin składania ofert do dnia 15.01.2009 r. do godz. 9.00  w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Walki Młodych 78, w pokoju nr 1.

3.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2009 r. o godz. 9.30, w siedzibie PZD - pokój nr 2.

4.     Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaproponowania cen nieadekwatnych do w/w minimalnych cen.

Informacje dodatkowe:

1.     Kryterium wyboru kupującego jest cena.

2.     Po dokonaniu wyboru kupującego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile wystawi fakturę na umowną kwotę.

3.     Wydanie telefonu po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą. ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup używanych telefonów komórkowych:

I. Sony Ericsson K750i wraz z zestawem.
1. W skład zestawu wchodzi: aparat telefoniczny, zasilacz, kabel USB do połączenia z PC, płyta z oprogramowaniem, instrukcja obsługi, pudełko.
2. Telefon uszkodzony – nie włącza się.
3. Minimalną cenę brutto ustala się na kwotę 50,00 zł.
4. Parametry techniczne można odnaleźć na stronie www.sonyericsson.com.
II. Nokia E-50 wraz z zestawem.
1. W skład zestawu wchodzi: aparat telefoniczny, zasilacz, kabel USB do  połączenia z PC, instrukcja obsługi. 
2.  Telefon sprawny.
3.  Minimalną cenę brutto ustala się na kwotę 100,00 zł.
4.  Parametry techniczne można odnaleźć na stronie www.nokia.com.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z hasłem „zakup telefonu komórkowego”.  
2. Termin składania ofert do dnia 30.12.2008 r. do godz. 900  w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Walki Młodych 78, w pokoju nr 1.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2008 r. o godz. 930, w siedzibie PZD - pokój nr 2.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
w przypadku zaproponowania cen nieadekwatnych do w/w minimalnych cen.


Dyrektor
/-/ Krzysztof Tomczyk


Informacje dodatkowe:
1. Kryterium wyboru kupującego jest cena.
2. Po dokonaniu wyboru kupującego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile wystawi fakturę na umowną kwotę.
3. Wydanie telefonu po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą. ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Proponujemy do sprzedaży drewno z gatunku: 
- dąb  w ilości 3 m³

Warunki udziału w postępowaniu.
1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Powiatowego Zarządu Dróg w  Pile, ul. Walki Młodych 78, 64-920  Piła.
2. Sprzedający ustala minimalną cenę brutto: 90 zł/ m³
3. Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto za 1m³, adres i nr telefonu oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z hasłem „drewno”.   
5. Termin składania ofert do dnia 30.12.2008 r. do godz. 900 w siedzibie  Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Walki Młodych  78, pokój nr 1.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2008 r. o godz. 930, w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg - pokój nr 2.
7. Jedynym kryterium wybory kupującego będzie cena.
8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel./fax. (067) 349 08 81.
    
Dyrektor
/-/  Krzysztof Tomczyk

Informacje dodatkowe:
1. Po dokonaniu wyboru kupującego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile wystawi fakturę na umowną kwotę.
2.Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności zgodnie z wystawioną fakturą, z bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, przy ul. Walki Młodych 78, w godzinach urzędowania jednostki.


Wydział Nieruchomości podaje:
Wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników  wieczystych, ul. Długosza, Piła


ogłoszenie nieaktualne


Powiatowy Zarząd Dróg w Pile - zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ogłoszenie o sprzedaży drewnaZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmian.) zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Jaworskiego z Pracowni Architektonicznej „ARUS” Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz , ul. Pestalloziego 15, działającego w imieniu inwestora: Pana Sławomira Augustynowicz i Pani Anieli Augustynowicz zam. 77-400 Złotów ul. Jodłowa 10, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu projektowanego do przebudowy i rozbudowy na pawilon handlowy budynku położonego w Pile przy ul. Okrzei , na terenie działek nr 269/1 i 269/2.
1.Odwadniana powierzchnia:
- powierzchnie utwardzone (parking) – 0,1125 ha
- dach – 0,0576 ha
2. Ilość wód opadowych i roztopowych:
Qs = 19,5 l/s (przy natężeniu opadu 130 l/s)
Qs = 2,21 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s)
Qroczne = 1st036,80 m3/rok
3. Urządzenia do oczyszczania wód:
- separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem typu Eco-K 6/60-1,3 firmy Ecologic,
4. Sposób wprowadzenia wód do ziemi w obrębie działki nr 269/1, za pomocą skrzynek rozsączających Drainfix Bloc - 50 sztuk skrzynek o łącznej pojemności 14,60 m3.

Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26, pokój nr13, telefon 0-67 210 94 65.
 W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania wnioskowanego pozwolenia.


Ogłoszenie
Starostwo Powiatowe w Pile posiada do sprzedaży barak – kontenerowy.
Cena wywoławcza 3 000 zł.

Barak obecnie mieści się przy ul. Okrzei 8 w Pile (teren byłego Sanepidu).
Pisemne oferty można składać do dnia 11 grudnia 2008 roku do Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile, al. Niepodległości 33/35, pokój 304.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 10.00
Wybór kupującego nastąpi na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Transport baraku z miejsca lokalizacji do miejsca przeznaczenia nastąpi na koszt kupującego.

Szczegółowe informacje na temat  baraku można uzyskać pod numerem telefonu 067 – 210 94 37 lub 067 – 210 94 14


Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
89-300 Wyrzysk Falmierowo 1-2
OGŁASZA
przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu Ford Transit 2,5D, 9 osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych nr rej. PAN 9397, nr nadwozia WFOLXXGGVLTL07744,
rok produkcji 1996

Cena wywoławcza 7 200,00 zł.
Wymagane postąpienie 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia  2008 roku o godz. 1000 w siedzibie  DPS w Falmierowie
Samochód można oglądać w dniu 12 grudnia 2008 r. w godz.1000- 12°°
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie 

Wadium w wysokości 900 zł należy wpłacić do 12 grudnia  2008 r. na konto Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie  Nr 23 1020 3844 0000 1702 0009 8707

Informacji na temat przetargu udziela Pani Hanna Zdręka – Lewandowska,
tel. 067 286-32-26


Ogłoszenie

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poź. zmianami) Starosta Pilski zawiadamia, zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2003r. Nr 207, poz. 2016), że w dniu 23.10.2008r. na wniosek Gminy Ujście Pl. Wiosny Ludów 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych  w Mirosławiu na dz. o nr geod. 51, 55, 141, 35, 134, 96, 121.Ogłoszenie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z poź. zmianami) Starosta Pilski zawiadamia, zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2003r. Nr 207, poz. 2016), że przed wydaniem decyzji w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych  w Nowej Wsi Ujskiej na dz. o nr geod. 114/2, 94/2, 140/2, 94/3, 23, 56, 80, 200, 234, 414, 412/6, 79, 331., po upływie 14 dni od momentu uzyskania się ogłoszenia –  terminie 7 dni – strony maja prawo w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa powiatowego w Pile (pok. 318, III piętro, tel.: 067 210-93-75) zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w/w sprawie.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z poź. zmianami) Starosta Pilski zawiadamia, zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2003r. Nr 207, poz. 2016), że w dniu 23.10.2008r. na wniosek Gminy Ujście Pl. Wiosny Ludów 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych w Nowej Wsi Ujskiej na dz. o nr geod. 114/2, 94/2, 140/2, 94/3, 23, 56, 80, 200, 234, 414, 412/6, 79, 331.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z poź. zmianami) Starosta Pilski zawiadamia, zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2003r. Nr 207, poz. 2016), że przed wydaniem decyzji w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych  w Mirosławiu na dz. o nr geod. 51, 55, 141, 35, 134, 96, 121, po upływie 14 dni od momentu uzyskania się ogłoszenia –  terminie 7 dni – strony maja prawo w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa powiatowego w Pile (pok. 318, III piętro, tel.: 067 210-93-75) zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w/w sprawie.


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu  postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późn. zmian.) zawiadamia, że na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile ul. Chopina 1, 64-920 Piła  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gwdy w m. Piła  niżej wymienionymi wylotami:

1). 1L w km 25+580 (ul. Dąbrowskiego na wysokości zespołów garaży przy końcowym odcinku ul. Śniadeckich).
Ścieki odprowadzane są kanałem Ø 1000 mm w ilości: 
Qs = 648 l/s (130l/s/ha),  
Qs = 75 l/s (15/s/ha), 
Qroczne  = 74 102 m3/rok,
Powierzchnia odwadnianej zlewni - 56,24 ha.
Urządzenia do oczyszczania z kanałem obiegowym : osadnik o średnicy 2500 mm
i pojemności 11,0 m3 oraz separator koalescencyjny STEJAX o przepustowości 60/600.

2). 2L w km 25+275 (ul. Dąbrowskiego na wysokości budynku mieszkalnego nr 146 przy ul. Śniadeckich).
Ścieki odprowadzane są kanałem Ø 1000 mm w ilości:
Qs = 577 l/s (130l/s/ha),  
Qs = 68 l/s (15l/s/ha),
Qroczne  = 38 415 m3/rok.
Powierzchnia odwadnianej zlewni - 33,32 ha.
Urządzenia do oczyszczania z kanałem obiegowym : osadnik o średnicy 2500 m i pojemności 11,0 m3 oraz separator koalescencyjny STEJAX -0 o przepustowości 60/600.

3). 3L w km 24+600 (ul. Dąbrowskiego na wysokości budynku 10M przy ul. Królowej Jadwigi).
Ścieki odprowadzane są kanałem Ø 1000 mm w ilości:
Qs = 423 l/s (130 l/s/ha),    Qs = 49 l/s (15 l/s/ha), 
Qroczne  = 37 681 m3/rok.
Powierzchnia odwadnianej zlewni - 18,55 ha.
Urządzenia do oczyszczania wód z kanałem obiegowym: piaskownik poziomy dwukomorowy o długości roboczej 27 m oraz separator lamelowy PSW Lamela o przepustowości 60/600.

4). 5P w km 22+860 (al. Niepodległości na wysokości posesji nr 84a).
Ścieki odprowadzane są kanałem Ø 300 mm w ilości:  
Qs = 241 l/s (130 l/s/ha), 
Qs = 28 l/s (15 l/s/ha),
Qroczne  = 10 159 m3/rok.
Powierzchnia odwadnianej zlewni -  7,71 ha.
Urządzenia do oczyszczania wód z kanałem obiegowym: osadnik wirowy V2B1-4 z wkładem lamelowym Ekol-Unicon z komorą wirową i komorą separacji o średnicy 1500 mm i przepustowości 30/300.


Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna


Zarząd Powiatu w Pile
na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność
w zakresie pomocy społecznej oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2
w/w ustawy, na realizację w 2009 roku zadania publicznego
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ogłoszenie
oferta podnmiotu uprawnionego


ZAWIADOMIENIE


Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) na wniosek Pani Anny Ruczyńskiej zam. ul.Dąbrowskiego 2, 89-350 Miasteczko Krajeńskie oraz Pani Gabrieli Kosterka zam. ul. Niemcewicza 10c/3,64-920 Piła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych z nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 2 w Miasteczku Krajeńskim.

1. Odwadniana powierzchnia: 0,0420 ha
2. Ilość odprowadzanych wód:
- spływ powierzchniowy - 0,456 l/s
- spływ wód gruntowych  - 0,392 l/s
Qs= 0,848 l/s (przy natężeniu opadu 130 l/s/ha)
Qr= 2063,00 m3/rok
Qmax d= 5,65 m3/d
3.Urządzenia do oczyszczania wód – nie zaprojektowano.
4.Sposób wprowadzenia wód do ziemi: rów melioracyjny dz. Nr 921 należący do Skarbu Państwa w administracji Starosty Pilskiego.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, pokój nr 12 w godzinach:
poniedziałek 8.00 – 17.00,       
wtorek – piątek 7.30 – 15.30,
telefon 0-67 210 94 64. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wnioskowanego pozwolenia.

Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
/-/ Mirosław Brosz


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile 
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna


ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  na wniosek Biura Obsługi Architektonicznej ARCHI-GRAF Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 110 działającego w imieniu Pilskiego Rynku Hurtowego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych do ziemi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 178 i 179 obręb Piła – z projektowanej hali magazynowej z częścią administracyjną położonej w Pile przy ul. Wawelskiej.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, pokój nr 12 w godzinach:
poniedziałek 8.00 – 16.00,
wtorek – piątek 7.30 – 15.30.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wnioskowanego pozwolenia.

Z-CA DYREKTORA
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
/-/ Mieczysław Chmiel


Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna


Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna


Ogłoszenie
Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pile informuje,
że w dniu 19.08.2008r. znaleziono telefon komórkowy.

Właściciel znalezionej rzeczy może odebrać swoją własność po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest jego własnością oraz po dokonaniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pile al. Niepodległości 37 - budynek „C”, parter, pokój nr 15.

Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.             


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, poz.1071 z późn. zmian. ) zawiadamia, że  na wniosek Gospodarstwa Rybackiego PSTRĄG TARNOWO Ziemowit Pirtań , Tarnowo 16,
64-930 Piła zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego dla istniejącego obiektu – stawów typu karpiowego, będącego częścią istniejącego Gospodarstwa Rybackiego PSTRĄG TARNOWO Ziemowit Pirtań w Tarnowie na:
1. piętrzenie stawów do rzędnych lustra wody:
Nr 11  - 78,30 m npm,
Nr 12  - 78,50 m npm,
Nr 13 – 78,50 m npm,
Nr 14 – 78,50 m npm,
Nr 15 – 78,50 m npm.
Łącznie 5 stawów o powierzchni lustra wody 1,17 ha.

2. zatrzymanie wody z wysiąków w okresie napełniania stawów w ilości 7 l/s i 64,714 m3/rok

3. pobór wody produkcyjnej po stawach pstrągowych z Młynówki w ilości 10 l/s i 18,446 m3/rok

4. zrzut wody ze stawów w październiku w ilości 8,5 l/s do kanału zrzutowego Młynówki, stanowiącego oczyszczalnię ścieków dla istniejących stawów pstrągowych. 

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26  (pokój nr 13,  tel. 210-94-65).
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wnioskowanego pozwolenia.


ZAWIADOMIENIE
 
o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmian.) zawiadamia, że na wniosek Urzędu Miasta Piły, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu projektowanego ciągu pieszo-jezdnego – sięgacza przy ulicy Kamiennej w Pile na terenie Osiedla Gładyszewo.

1. Odwadniana powierzchnia: 0,0850 ha.

2. Ilość wód opadowych i roztopowych:
Qs = 6,63 l/s (przy natężeniu opadu 130 l/s/ha)
Qroczne = 25,50 m3/rok

3. Urządzenia do oczyszczania wód – nie zaprojektowano.

4. Sposób wprowadzenia wód do ziemi: za pomocą systemu skrzynek rozsączających Wagin Q-Bic w obrębie projektowanego sięgacza.

Z wnioskiem  w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26, pokój nr13, telefon 0-67 210 94 65.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania wnioskowanego  pozwolenia. 


ZAWIADOMIENIE
 
o wszczęciu  postępowania

Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późn. zmian.) zawiadamia, że na wniosek Biura Obsługi Architektonicznej ARCHI-GRAF sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 110 , działającego w imieniu Firmy Handlowej B.M.C.Brygida Mikosz-Cybulska
z siedzibą w Pile przy ul. Wawelskiej 104 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu projektowanej hurtowni owoców, która będzie położona  w Pile przy ul. Wawelskiej na działkach o numerach ewidencyjnych  49/45 oraz 49/46.

1.Odwadniana powierzchnia: 0,302 ha, w tym:
- powierzchnie utwardzone – 0,152 ha
- dachy – 0,15 ha

2. Ilość wód opadowych i roztopowych :
Qs = 30,40 l/s (przy natężeniu opadu 130 l/s)
Qs = 3,50 l/s (przy natężeniu opadu 15 l/s)
Qroczne =  1 308,10 m3/rok

3. Urządzenia do oczyszczania wód :
- separator lamelowy PSW Lamela 10/100 l/s firmy Ekol-Unicon,
- osadnik o pojemności czynnej 3 m3.

4. Sposób wprowadzenia wód do ziemi: za pomocą skrzynek rozsączających Recyfix – Drainbloc firmy Huraton.

Z  wnioskiem  w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy  ul. Dzieci Polskich 26, pokój nr13,  telefon 0-67 210 94 65.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania wnioskowanego  pozwolenia. 

Dyrektor
/-/ Mirosław Brosz


Powiatowy Zarząd Dróg w Pile- ogłoszenie nieaktualne
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego

Ogłoszenie o sprzedaży drewna


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)   zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów położonych na terenie Gminy Ujście:
 
Byszki, Chrustowo, Ługi Ujskie, Nowa Wieś Ujska, Jabłonowo, Mirosław, Węglewo.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego dla obrębów: Byszki, Chrustowo, Ługi Ujskie, Nowa Wieś Ujska, upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Informatyczno-Geodezyjno-Budowlane GEOPLUS. z siedzibą w Elblągu ul. Z. Nałkowskiej 36.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego dla obrębów: Jabłonowo, Mirosław, Węglewo, upoważnione zostało Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMAT” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zwierzyniecka 10.


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup płyt drogowych betonowych

Ogłoszenie o sprzedaży płyt drogowych


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile - zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych.
Proponowane drewno jest  z gatunku:
- jesion, klon, dąb  w ilości 6,5 mp
- topola w ilości 4,5 mp

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 


Starostwo Powiatowe w Pile
OGŁASZA
drugi przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu Ford Escort, model GHIA 1,6 kat.,nr rej. PAT 0233, nr nadwozia WFOAXXGGAAWJ92474, nr silnika WJ92474,
rok produkcji 1998.

Cena wywoławcza 3 500,00 zł.
Wymagane postąpienie 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca  2008 roku o godz. 1000 w sali 109
Starostwa Powiatowego w Pile, al. Niepodległości 33/35.
Samochód można oglądać w dniu 4 lipca 2008 r. w godz. 10.00 – 12.00 na zapleczu budynku Starostwa przy ul. Dzieci Polskich 26 w Pile.

Wadium w wysokości 525 zł należy wpłacić do 4 lipca  2008 r. na konto Starostwa Powiatowego w Pile Nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242.

Informacji na temat przetargu udziela Pan Ryszard Marach,
tel. 067 210-93-31, pok. 304


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile 
Oferta dotyczy drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych.
Proponowane drewno jest  z gatunku: klon, czereśnia, topola   w ilości ogółem: 2,2 mp. 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 


ogłoszenie nieaktualne

Starostwo Powiatowe w Pile
ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu Ford Escort, model GHIA 1,6 kat.,nr rej. PAT 0233, nr nadwozia WFOAXXGGAAWJ92474, nr silnika WJ92474, rok produkcji 1998.

Cena wywoławcza 6 000,00 zł. Wymagane postąpienie 100 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2008 roku o godz. 1000 w sali 109 Starostwa Powiatowego w Pile, al. Niepodległości 33/35.

Samochód można oglądać w dniu 13 czerwca 2008 r. w godz. 10.00 – 12.00  na zapleczu budynku Starostwa przy ul. Dzieci Polskich 26 w Pile.

Wadium w wysokości 900 zł należy wpłacić do 13 czerwca 2008 r. na konto Starostwa Powiatowego w Pile Nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242.

Informacji na temat przetargu udziela Pan Ryszard Marach,
tel. 067 210 – 93- 31, pok. 304.


INFORMACJA
Starosty Pilskiego

o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych
z rzeczywistym stanem prawnym


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Starosta Pilski zawiadamia , zgodnie art. 49  k.p.a. , w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 01.09.2007r.  Nr156, poz.1118), że w dniu  21 marca 2008r. na wniosek Gminy Piła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Ptasiej w Pile wraz z odwodnieniem na działkach o numerach geodezyjnych: 69, 75, 94, 122, 125, 126, 127/1, 129, 139, 163, 165, 166, 167, 168, 185, 186, 201, 202, 219, 220, 413, 447, 461, 479, 480, 481, 482. 


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Starosta Pilski zawiadamia , zgodnie art. 49  k.p.a. , w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 01.-9.2006 r. Nr 156, poz. 1118) , że przed wydaniem decyzji  w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Ptasiej w Pile wraz z odwodnieniem na działkach geod. :69, 75, 94, 122, 125, 126, 127/1, 129, 139, 163, 165, 166, 167, 168, 185, 186, 201, 202, 219, 220, 413, 447, 461, 479, 480, 481, 482, po upływie 14 dni od momentu ukazania się ogłoszenia – w terminie 3 dni -  strony mają prawo  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile (pok.322 , III piętro ,tel. 067 210 93 74) zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w sprawie.


Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Pile ul. 11 listopada 40 informuje,
że posiada do zbycia następujące środki trwałe:  
1. Pralnica czołowa automatyczna typ PCA – 15 M rok produkcji 1992, - cena 1.500,00 zł
2. Prasownica nieckowa elektryczna typ DE – 3, rok produkcji 1992,      - cena 1.000,00 zł

Termin składania ofert do 28.04.2008 roku.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 0 67 2122643
Informacja o sprzedaży znajduje się także na tablicy ogłoszeń w siedzibie DPS-u.

Osoby do kontaktu:
1.Marian Martenka
2.Roman Borowik


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile - zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Ogłoszenie o sprzedaży 


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile -
zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Ogłoszenie o sprzedaży 


Zespół Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie
ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów:

1. VOLKSWAGEN  transporter, rok produkcji: 1992,
2. Polonez Caro 1,6 kat, rok produkcji:  1996,
3. Polonez Caro 1,6 kat. Rok produkcji: 1996,

w dniu 11.04.2008r. o godz. 13 00  w siedzibie szkoły.

W dniu przetargu do godz.9 30 można obejrzeć w/w.  pojazdy.         
                        
Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  do dnia  11.04.2008 r

do  godz. 12 30 w kasie  ZST-R w Nieżychowie.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły
Tel. (067) 287 6375
     (067) 287 6413


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile - zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego.
Ogłoszenie o sprzedaży


Zarząd Powiatu w Pile
ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
Ogłoszenie

• I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, ul. Wincentego Pola 11;
• Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 73;
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku,                          ul. Wiejska 1;
• Centrum Edukacji Zawodowej w Pile, ul. Ceglana 2;
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, ul. Śniadeckich 27;
• Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, 64-810 Kaczory;
• Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 19.


Zespół Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów:

1. VOLKSWAGEN  transporter, rok produkcji: 1992,
2. Polonez Caro 1,6 kat, rok produkcji: 1996,
3. Polonez Caro 1,6 kat. Rok produkcji: 1996,

w dniu 25.03.2008r. o godz. 10.00  w siedzibie szkoły.

W dniu przetargu do godz.9 30 można obejrzeć pojazdy wystawione
do sprzedaży.
Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  do dnia  25.03.2008r.do godz. 9.30 w kasie  ZST-R w Nieżychowie.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły
tel. (067) 287 63 75


Komunikat
Zarząd Powiatu w Pile
Otwarty konkurs ofert
Na wsparcie realizacji zadań powiatu pilskiego w roku 2008 w zakresie: Kultury fizycznej i turystyki
Wzór oferty do pobrania
Wzór sprawozdania


Starosta Pilski
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pile, przy  al. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej jako działka  ewidencyjna nr 245/18 o powierzchni 0,2563 ha.

 


ogłoszenie nieaktualne

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. 

Przedmiot zamówienia dotyczy sprzątania pomieszczeń o łącznej powierzchni 306,19 m2.
Zaproszenie
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Oferta


OGŁOSZENIE

Na podstawie  art.32.ust.1 pkt.1 i art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.)

Starosta Pilski 
I N F O R M U J E

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku   Spółki Jawnej CERAMIK 91 Andrzej Rusin,Edmund Firlej,Wacław Kanecki -  Cegielnia Wysoka , Wysoka Wielka 3 o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji na terenie  Cegielni Wysoka.
Jednocześnie informuje o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania go do publicznej wiadomości tj. od dnia 13.12.2007 do dnia 02.01.2008 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Pile
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Publicznie dostępny wykaz znajduje się w siedzibie  Starostwa Powiatowego  - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  ul. Dzieci Polskich 26, pok. nr 12  tel.0-67-210-94-64 i jest udostępniony w godzinach pracy Urzędu.


ogłoszenie nieaktualne

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup płyt drogowych.
Ogłoszenie o sprzedaży płyt drogowych


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Starosta Pilski zawiadamia , zgodnie art. 49  k.p.a., w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 01.-9.2006 r. Nr 156, poz. 1118), że przed wydaniem decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Kruczej w Pile wraz z odwodnieniem na działkach geod. :446, 445, 444, 127/1, 479, 480, 125, 126, 165, 166, 218, 216/1, 94 i 167, po upływie 14 dni od momentu ukazania się ogłoszenia – w terminie 3 dni -  strony mają prawo w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile (pok.322, III piętro ,tel. (067 210 93 74) zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w sprawie.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Starosta Pilski zawiadamia , zgodnie art. 49  k.p.a. , w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 01.09.2007r.  Nr156, poz.1118) , że w dniu  20 listopada 2007r.na wniosek Gminy Piła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Kruczej w Pile wraz z odwodnieniem na działkach o numerach geodezyjnych: 446, 445, 444, 127/1, 479, 480, 125, 126, 165, 166, 218, 216/1, 94 i 167.


ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Bąkowo, Dąbki, Dobrzyniewo,  Karolewo, Klawek, Konstantynowo, Kosztowo, Polanowo, Ruda, Rzęskowo, Wyciąg, Wyrzysk Skarbowy, Żelazno, Żuławka, położonych w Gminie Wyrzysk, powiat pilski, woj. wielkopolskie.


ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie o sprzedaży płyt drogowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup płyt drogowych


Na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z  późn. zm.)
Starosta Pilski podaje się do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego


Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 Nr 129 poz.902 ze zm.), Starosta Pilski
informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych – decyzji wymagającej udziału społeczeństwa wydanej dla: firmy Wienerberger Osiek sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa, tj. POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
na prowadzenie instalacji zlokalizowanej na terenie Zakładu w Osieku n/Notecią

Publicznie dostępny wykaz danych znajduje się na stronie internetowej: http://powiat.pila.rios.pl


ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile uprzejmie zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup przyczepy lekkiej ciężarowej -


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Starosta Pilski zawiadamia , zgodnie art. 49  k.p.a., w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) , że przed wydaniem decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu budynków o funkcji usługowo – handlowej i kulturalnej na działce o nr geodezyjnym 245/26 przy Al. Powstańców Wlkp. w Pile wraz z instalacjami (częściowo prowadzonymi w gruncie) i wewnętrznym układem drogowym ze zjazdami publicznymi
z ulic: Głuchowskiej (dz. nr 251), Kossaka (dz. nr 250/6) i Al. Powstańców Wlkp.(dz. nr 188); po upływie 14 dni od momentu ukazania się ogłoszenia – w terminie 3 dni - strony mają prawo w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile (pok.306 III piętro, tel. 210 93 72 ) zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w w/w sprawie.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Starosta Pilski zawiadamia , zgodnie art. 49  k.p.a. , w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), że w dniu  14 sierpnia 2007r. na wniosek inwestora – Manhattan Development Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, w którego imieniu występuje Pan Marek Bobowski przedstawiciel Elektra Plus Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 133/34 w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu budynków o funkcji usługowo – handlowej i kulturalnej na działce o nr geodezyjnym 245/26 przy Al. Powstańców Wlkp. w Pile wraz z instalacjami (częściowo prowadzonymi w gruncie) i wewnętrznym układem drogowym ze zjazdami publicznymi z ulic: Głuchowskiej (dz. nr 251), Kossaka (dz. nr 250/6) i Al. Powstańców Wlkp.(dz. nr 188).


Komunikat Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile
w sprawie zmiany godzin pracy Starostwa Powiatowego w PileStarosta Pilski
zaprasza

osoby fizyczne i prawne do rokowań, w wyniku których zostanie zbyta nieruchomość położona w Pile, przy ul. Kossaka, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 245/19 o powierzchni 0,2148 ha ujawniona w Sądzie Rejonowym w Pile w księdze wieczystej KW nr 12109. zabudowana jest budynkiem czterokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 3 525,0 m2.
Nieruchomość wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną, zewnętrzną i wewnętrzną sieć grzewczą - CO z zasilaniem z sieci miejskiej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Powstańców Wielkopolskich oraz ulic: Kossaka i Głuchowskiej działka nr 245/19 leży w granicach jednostki oznaczonej w planie symbolem U1 - tereny zabudowy usługowej.
pobierz treść ogłoszenia


Ogłoszenie
STAROSTA PILSKI
działając w oparciu o art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.)
wyznacza
jednostki do usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Pilskiego i jednostki prowadzące parkingi strzeżone, dla pojazdów usuniętych z w/w dróg


Komunikat
Zarząd Powiatu w Pile
Otwarty konkurs ofert
Na wsparcie realizacji zadań powiatu pilskiego w roku 2007
w zakresie: Kultury fizycznej i turystyki
Wzór oferty do pobrania


STAROSTA PILSKI
działając w oparciu o art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm.)
zaprasza do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie:
- usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Pilskiego i umieszczanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę, w przypadkach określonych a art. 130a ust.1 i 2 cyt. ustawy
- prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Pilskiego, dla pojazdów usuniętych z drogi.
Ogłoszenie
załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
załącznik Nr 4

Starosta Pilski
INFORMUJE
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Spółki z o.o. WINKOWSKI w Pile  na ul.Okrzei 5 o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu przy ul.Warsztatowej 8 w Pile.

Starosta Pilski
INFORMUJE
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji na terenie Zakładu Osiek należącego do Wienerberger Osiek Sp. z o. o. w Osieku n/Not. na ul.
Wydział Nieruchomości podaje:
Wykaz nieruchomości
Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika  wieczystego, położonych na terenie obrębu Grabówno Gm. Miasteczko Krajeńskie.

 

  • data utworzenia strony: 21-02-2013 | 09:06
  • data ostatniej modyfikacji: 21-02-2013 | 09:06