Wyszukiwarka Mobilna

Menu

KOMUNIKAT - WZNOWIENIE UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

                                                                      

               logo powiat pilski                                   logo ministerstwo sprawiedliwości

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY WZNOWIENIA UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

 

Informujemy, że od 1 marca  br. wznawiamy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pilskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana po wcześniejszym umówieniu się interesantów pod numerem telefonu: 67 210 93 80 bądź mailowo pod adresem: .

 

Starosta Pilski

                                                                    /-/ Eligiusz Komarowski

Metryka

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie już dostępne dla osób niesłyszących.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - informacja o możliwośi skorzystania z porad prawnych przez osoby niesłyszące jpg 76.10 Kb

Powiat Pilski, na podstawie porozumienia w sprawie usługi wolontariackiej ze Stowarzyszeniem Słabo i Niesłyszący „MIGACZE” z siedzibą w Pile, wspiera i zapewnia pomoc osobom niesłyszącym w korzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W celu skorzystania z takiej usługi konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub pod numerem tel. 67 210 – 93 – 80

Metryka

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁANEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁANEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W 2020 r.

baner z odnośnikiem do strony zewnętrznej umożliwiajacej rejestacje w Punkcie Pomocy Prawnej

 

REJESTRACJA WIZYT
tel. 67/ 210 93 80
w godz. od 7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku
tel. 67 210 93 80 - rejestracja telefoniczna nieodpłatnych porad prawnych

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych  oraz zabezpieczenia społecznego.
 

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiazywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku  i przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
   

 Nieodpłatne mediacja nie obejmuje spraw do których:

 1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego;
 2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

Edukacja prawna

Obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechnienia wiedzy o:

 1. Prawach i obowiązkach obywatelskich,
 2. Działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. Mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. Dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby uprawnione:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielane są nieodpłatne porady prawne na obszarze powiatu

UWAGA!
OSOBY Z TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ  I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE OSOBIŚCIE

W celu  zapewnienia jak najlepszej obsługi, osoby mające trudności w komunikowaniu się oraz osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście powinny zgłosić się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem porady.  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową można udzielić porady prawnej poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji. Zgłoszeń dotyczących organizacji wizyty u prawnika dla osób z trudnościami w komunikowaniu się lub znaczna niepełnosprawnością ruchową  można dokonać pisemnie na adres: Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa, aleja Niepodległości 33/ 35, 64-920 Piła, e-mailem lub pod numerem wskazanym przez starostę pilskiego– 67 210 83 80

 

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov

 

 

 LOKALIZACJA I HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE PILSKIM

 LISTA jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Pilskiego na rok 2024 ( 9 Kb)

 

 

 

Metryka
 • data utworzenia strony: 07-04-2016 | 15:19
 • data ostatniej modyfikacji: 07-04-2016 | 15:19