Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XLV sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 16 maj 2018
Porządek XLV sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 26 kwietnia 2018 r., godz. 15.00
w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile, ul. Okrzei 9

1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 22 marca 2018 roku.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

4. Funkcjonowanie Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pile z siedzibą w Wyrzysku na terenie powiatu pilskiego w roku 2017.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile w zakresie gospodarki łowieckiej za 2017 r.

6. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącej obsługi programów Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2017 w powiecie pilskim.

7. Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Poznaniu w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa na terenie powiatu pilskiego w 2017 r.

8. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2018 r.

9. Informacja Starosty Pilskiego o działalności Starostwa Powiatowego w Pile za 2017 rok, z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej.

10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile za 2017 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim, realizowanego w ramach 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku stanowiącym własność powiatu Pilskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV.336.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
 
/-/ Kazimierz Wasiak
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06