Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XV sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 12 grudzień 2019

Porządek XV sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 28 listopada 2019 r., godz. 17.00

 

 

1.    Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji,

- stwierdzenie quorum.

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020-2021”.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

projekt uchwały        

załącznik do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  w Pile w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Łobżenicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Łobżenicy.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Wyrzysku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wyrzysku wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w pięcioletnie Technikum nr 6 wchodzące
  w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wyrzysku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w pięcioletnie Technikum w Wyrzysku wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Wyrzysku.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nieżychowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w pięcioletnie Technikum w Nieżychowie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Wyrzysku.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Edukacji Zawodowej.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Pile do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
  i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym  oraz  kosztów   powstałych 
  w  wyniku  wydania  dyspozycji  usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska ordynatorów oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Otolaryngologicznego, Urologii i Onkologii Urologicznej, Dermatologicznego oraz Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

projekt uchwały

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.            

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

załącznik nr 7 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Informacja Urzędu Skarbowego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 2. Wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                  /-/ Kazimierz Wasiak

 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06