Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek obrad XXXXIX Sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 02 czerwiec 2014

 

Porządek
XXXIX sesji Rady Powiatu w Pile
w dniu 24 kwietnia 2014r.; godz. 13:00

(sesja wyjazdowa w Wysokiej)

  

1. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie sesji,
  • stwierdzenie quorum.

 
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 27 marca 2014 r.

 
3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

 
4. Informacja  o zabezpieczeniu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  na terenie powiatu pilskiego w 2014 r.

 
5. Informacja Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowego Oddziału w Pile o realizowanych inwestycjach melioracyjnych w zakresie utrzymania wód, urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na terenie powiatu pilskiego za rok 2013 oraz o planach na 2014 rok.


6. Funkcjonowanie Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pile z siedzibą w Wyrzysku na terenie powiatu pilskiego w 2013 r.

 
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile w zakresie  gospodarki łowieckiej  za 2013 rok.

 
8. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącej obsługi programów Wspólnej Polityki Rolnej i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2013 w powiecie pilskim.

 
9. Zamierzenia Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, w zakresie zagospodarowania gruntów Skarbu Państwa na terenie powiatu pilskiego w 2013 roku  i latach następnych.

 
10. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych  w 2014 r.

 
11. Informacja Starosty Pilskiego o działalności Starostwa Powiatowego w Pile   za  2013 r. z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej.

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do projektu systemowego pn. „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, kolejnej umowy najmu pomieszczeń.


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Powiatu Pilskiego.

 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych powiatu pilskiego.

 
18. Interpelacje i zapytania radnych.

 
19. Wolne wnioski i zapytania.

 
20. Zakończenie obrad.     
 

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marian Martenka

  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06