Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 02 lipiec 2014
 
Porządek  XL sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 12 czerwca 2014 r., godz. 13.00
 
 
1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji,
 • stwierdzenie quorum.
 
2. Przyjęcie protokołu  XXXIX  sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 24 kwietnia 2014 r.
 
3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 
4. Informacja: Wykorzystanie środków unijnych przez Powiat Pilski w latach 2004-2006 i 2007-2013.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2013 roku.
 • rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2013 r.;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie  wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2013 r.;
 • dyskusja  nad przedstawionymi sprawozdaniami z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2013 roku.
 • projekt uchwały
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
 • przedstawienie  informacji  o stanie  mienia Powiatu Pilskiego w 2013 roku;
 • przedstawienie  uchwały nr 3.2014 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile  z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu   budżetu  Powiatu Pilskiego za 2013 r. oraz wniosku o udzielenie  absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile za 2013 r.; 
 • przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie  wyrażenia  opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile  o udzielenie Zarządowi Powiatu w Pile   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.; 
 • dyskusja.
 • projekt uchwały
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2013.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile.
 
9. Ustna informacja p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile na temat bieżącej sytuacji szpitala.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa.
 
12. Podjęcie uchwały  w sprawie   organizacji  w 2014 r. Powiatowo-Gminnych  Dożynek w Ujściu.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pilskiego.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.
 
15. Interpelacje i zapytania radnych.
 
16. Wolne wnioski i zapytania.
 
17.  Zakończenie obrad.
 
 
 

                            Przewodniczący Rady
 
                            /-/ Marian Martenka
 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06