Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XLII sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 15 luty 2018
Porządek XLII sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 25 stycznia 2018 r., godz. 15.00
w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile, ul. Okrzei 9

1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów:
- XL sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 30 listopada 2017 r.,
- XLI sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 21 grudnia 2017 r.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Starosty Pilskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pilskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2018-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddania w najem pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Pilskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddania w najem i użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Pilskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2027.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

15. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile za 2017 rok.

16. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Pile za 2017 rok.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/   Kazimierz Wasiak
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 22-10-2020 | 10:45