Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XIV sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 20 listopad 2019

Porządek XIV sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 24 października 2019 r., godz. 17.00

 

 

1.    Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji,

- stwierdzenie quorum.

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pilskiego za rok szkolny 2018/2019.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020-2021”.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
  i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Pilskiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile
  i Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pile.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

projekt uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg na działalność Starosty Pilskiego.

projekt uchwały

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.   

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

objaśnienia do projektu uchwały         

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

załącznik nr 7 do projektu uchwały

załącznik nr 8 do projektu uchwały

autopoprawka do projektu uchwały

 1. Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Pilskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 3. Informacja Starosty Pilskiego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 4. Informacja Urzędu Skarbowego w Pile o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 5. Wolne głosy.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Kazimierz Wasiak

 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06