Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXIV sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Data publikacji informacji: 17 wrzesień 2020

Porządek XXIV sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 27 sierpnia 2020 r., godz. 16:00

w zdalnym trybie obradowania,

Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35

 

 

 

1. Sprawy regulaminowe.

- otwarcie sesji,

-  stwierdzenie quorum.

2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

3. Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2019 roku.

4. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2019 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pile.

            projekt uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2019 rok.

  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2019 r. wraz z informacją o stanie  mienia Powiatu Pilskiego na dzień 31.12.2019 r.
  2. przedstawienie uchwały nr SO.0954/36/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
  3. dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2019 roku,
  4. podjęcie uchwały.

            projekt uchwały

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2019 rok:

  1. przedstawienie uchwały nr 2.2020 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
  2. przedstawienie uchwały nr SO.0955/32/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile o udzielenie Zarządowi Powiatu w Pile absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.

            projekt uchwały

8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pilskiego w 2019 r.

9. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2019 r.

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu pilskiego w 2019 r.

11. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile z zakresu realizacji zadań za 2019 r.

12. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie pilskim w 2019 r.

13. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2020 roku.

14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile za 2019 rok.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

16. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji „ Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.

17. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. za 2019 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Pile dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile.

            projekt uchwały

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile.

            projekt uchwały

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

            projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą.

            projekt uchwały

            załącznik nr 1 do projektu uchwały 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020-2040.      

            projekt uchwały     

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

           objaśnienia do projektu uchwały

           autopoprawka do projektu uchwały

 

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

            projekt uchwały

           załącznik nr 1 do projektu uchwały

           załącznik nr 2 do projektu uchwały

           załącznik nr 3 do projektu uchwały

           załącznik nr 4 do projektu uchwały

           załącznik nr 5 do projektu uchwały

           autopoprawka do projektu uchwały

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

            projekt uchwały

25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

            projekt uchwały

26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

            projekt uchwały

27. Wolne głosy.

28. Zakończenie obrad.

    

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                               /-/ Kazimierz Wasiak         

 

 

 

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chcą zabrać głos w trakcie sesji, w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Biura Rady Powiatu, telefonicznie pod numerem: 67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 15:30 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 26.08.2020 roku. 

Osoby, które zgłoszą chęć zabrania głosu w punkcie: Wolne głosy, zostaną również poinformowane o sposobie i warunkach technicznych wzięcia udziału w dyskusji.

 

 

 

 

Osoba wprowadzająca informację Beata Kisielewska
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Beata Kisielewska
Ostatnia aktualizacja Beata Kisielewska
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 11:50