Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2013

Data publikacji informacji: 06 luty 2013

 

Uchwała Nr XXXV.342.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XXXV.341.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2014

 

Uchwała Nr XXXV.340.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Pile do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego p.n. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

 

Uchwała Nr XXXV.339.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa Powiatowego  w Pile

 

Uchwała Nr XXXV.338.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego  w Pile

 

Uchwała Nr XXXV.337.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie umowy  najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczeń, w budynku administracyjnym w Pile  przy al. Niepodległości 33/35

 

Uchwała Nr XXXV.336.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

Uchwała Nr XXXV.335.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2014

 

Uchwała Nr XXXV.334.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

 

Uchwała Nr XXXV.333.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014–2023

 

Uchwała Nr XXV.332.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

Uchwała Nr XXV.331.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

 

Uchwała Nr XXXV.330.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2013-2023

 

Uchwała Nr XXXIV.329.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XXXIV.328.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

 

Uchwała Nr XXXIV.327.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXIV.326.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia, w budynku administracyjnym w Pile przy al. Niepodległości 33/35

 

Uchwała Nr XXXIV.325.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczeń, w budynku administracyjnym w Pile przy al. Niepodległości 33/35

 

Uchwała Nr XXXIV.324.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX.189.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu „Od warsztatu do etatu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr XXXIV.323.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/267/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w latach 2008-2013 projektu systemowego „Mój wybór – moja przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr XXXIV.322.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IX.88.2011 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr XXXIV.321.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia na rok 2014 rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Uchwała Nr XXXIII.320.2013 z dnia 24 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

 

Uchwała Nr XXXIII.319.2013 z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Powiatu Pilskiego

 

Uchwała Nr XXXIII.318.2013 z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie ustalenia  opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych  z dróg oraz kosztów powstałych w  wyniku  wydania  dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

Uchwała Nr XXXIII.317.2013 z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do  przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr XXXIII.316.2013 z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

 

Uchwała Nr XXXIII.315.2013 z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile

 

Uchwała Nr XXXIII.314.2013 z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią

  

Uchwała Nr XXXIII.313.2013 z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie

 

Uchwała Nr XXXII.312.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr XXXII.311.2013 z dnia 26 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

 

Uchwała Nr XXXII.310.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego  na lata 2013-2022

 

Uchwała Nr XXXII.309.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Uchwała Nr XXXII.308.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Uchwała Nr XXXII.307.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła i Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Uchwała Nr XXXII.306.2013 z dnia 26 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

 

Uchwała Nr XXXII.305.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia, w budynku administracyjnym w Pile przy al. Niepodległości 33/35

 

Uchwała Nr XXXII.304.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia, w budynku administracyjnym przy  ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku

 

Uchwała Nr XXXII.303.2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Pile

załącznik do uchwały Nr XXXII.303.2013

 

Uchwała Nr XXXI.302.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.302.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.302.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.302.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI.302.2013

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI.302.2013

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI.302.2013

 

Uchwała Nr XXXI.301.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Pilski projektu pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr XXXI.300.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

 

Uchwała Nr XXXI.299.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Pile

 

Uchwała Nr XXXI.298.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

załącznik do uchwały Nr XXXI.298.2013

 

Uchwała Nr XXXI.297.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotowskim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” w Pile

 

Uchwała Nr XXXI.296.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

 

Uchwała Nr XXX.295.2013 z dnia 4 lipca 2013 r.

zmieniającej  uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.295.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX.295.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX.295.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX.295.2013

 

Uchwała Nr XXX.294.2013 z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie  wyrażenia  zgody  na obciążenie  nieruchomości  hipoteką

 

Uchwała Nr XXIX.293.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie  wyrażenia  zgody  na dokonanie  darowizny nieruchomości

 

Uchwała Nr XXIX.292.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie  budżetu powiatu pilskiego  na rok 2013

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.292.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.292.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.292.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX.292.2013

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX.292.2013

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX.292.2013

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX.292.2013

 

Uchwała Nr XXIX.291.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2013-2022

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.291.2013

 

Uchwała Nr XXIX.290.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących  stałych komisji Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XXIX.289.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XXIX.288 .2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

 

Uchwała Nr XXIX.287.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

 

Uchwała Nr XXIX.286.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile

 

Uchwała Nr XXIX.285.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie organizacji w 2013 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w  Czajczu

 

Uchwała Nr XXIX.284.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, kolejnej umowy najmu pomieszczeń

 

Uchwała Nr XXIX.283.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów najmu zawartych na czas oznaczony z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

 

Uchwała Nr XXIX.282.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Powiatu Pilskiego

 

Uchwała Nr XXIX.281.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pile przy ul. Świerkowej 19

 

Uchwała Nr XXIX.280.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B

 

Uchwała Nr XXIX.279.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr  XXIX .278.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2012

załącznik do Uchwały Nr XXIX/278.2013

 

Uchwała Nr XXIX .277.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pilskiego

 

Uchwała Nr XXIX .276.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r

 

Uchwała Nr XXIX .275.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2012 roku

 

Uchwała Nr XXVIII.274.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.274.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.274.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.274.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII.274.2013

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII.274.2013

załacznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII.274.2013

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII.274.2013

 

Uchwała Nr XXVIII.273.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Uchwała Nr XXVIII.272.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kijaszkowie , gmina Wysoka

 

Uchwała Nr XXVIII.271.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Uchwała Nr XXVIII.270.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 

Uchwała Nr XXVIII.269.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

 

Uchwała Nr XXVIII.268.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie

 

Uchwała Nr XXVIII.267.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku

 

Uchwała Nr XXVIII.266.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Nieżychowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

 

Uchwała Nr XXVIII.265.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

 

Uchwała Nr XXVIII.264.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wyrzysku wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

 

Uchwała Nr XXVIII.263.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprezy kulturalnej o charakterze międzynarodowym organizowanej w Czarnogórze w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXVIII.262.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń

 

Uchwała Nr XXVIII.261.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

 

Uchwała Nr XXVIII.260.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

 

Uchwała Nr XXVIII.259.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012

załącznik do uchwały Nr XXVIII.259.2013

 

Uchwała Nr XXVIII.258.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Pilskiego,
 

Uchwała Nr XXVIII.257.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie odwołania Wicestarosty Pilskiego
 

Uchwała Nr XXVII.256.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
zmieniającej  uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.256.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.256.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.256.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII.256.2013

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII.256.2013

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII.256.2013

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII.256.2013

 

Uchwała Nr XXVII.255.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego  na lata 2013-2022

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.255.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.255.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.255.2013

 

Uchwała Nr XXVII.254.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie  pilskim

załącznik do uchwały Nr XXVII.254.2013

 

Uchwała Nr XXVII.253.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie kontynuowania w roku 2013 przez Powiat Pilski realizacji  projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie  pilskim” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr XXVII.252.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

 

Uchwała Nr XXVII.251.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie  przystąpienia  Powiatu Pilskiego  do spółdzielni socjalnej

 

Uchwała Nr XXVII.250.2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie  przyjęcia  oceny zasobów pomocy społecznej

załącznik do uchwały Nr XXVII.250.2013

 

Uchwała Nr XXVI.249.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania  składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XXVI.248.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.248.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.248.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.248.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI.248.2013

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI.248.2013

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI.248.2013

 

Uchwała Nr XXVI.247.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie  nadania  statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Pantaleona Szumana w Pile

 

Uchwała Nr XXVI.246.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie realizacji projektu „Zostań swoim szefem”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr XXVI.245.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia  woli  na zaciągniecie zobowiązania związanego z uczestnictwem w projekcie o nazwie „Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie  wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr XXVI.244.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie

 

Uchwała Nr XXVI.243.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

 

Uchwała Nr XXVI.242.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie

 

Uchwała Nr XXVI.241.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie

 

Uchwała Nr XXVI.240.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie  zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Pile

 

Uchwała Nr XXVI.239.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXVI.238.2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład  Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XXV.237.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 

Uchwała Nr XXV.236.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.236.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.236.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV.236.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV.236.2013

 

Uchwała Nr XXV.235.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącej organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej

 

Uchwała Nr XXV.234.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do spółdzielni socjalnej osób prawnych

 

Uchwała Nr XXV.233.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

 

Uchwała Nr XXV.232.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Piła w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXV.231.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Wyrzysk w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXV.230.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Wysoka w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXV.229.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Ujście w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXV.228.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Szydłowo w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXV.227.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprezy kulturalnej o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Miasteczko Krajeńskie w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXV.226.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Łobżenica w 2013 roku

 

Uchwała Nr XXV.225.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprezy kulturalnej o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Kaczory w 2013 roku
 

Uchwała Nr XXV.224.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Białośliwie w 2013 roku

  • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
  • data utworzenia strony: 19-11-2019 | 15:03
  • data ostatniej modyfikacji: 19-11-2019 | 15:03